Rätten till familjepension

Rätten till efterlevandepension
Om den efterlevande maken eller makan har eller haft ett gemensamt barn med förmånslåtaren är det enda ytterligare villkoret för att få efterlevandepension att äktenskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren hade fyllt 65 år.

Utan något gemensamt barn får den efterlevande maken pension, om

  • äktenskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren fyllde 65 år
  • den efterlevande maken var under 50 år när äktenskapet ingicks (detta villkor tillämpas inte på en änka, om äktenskapet hade ingåtts före 1.7.1990)
  • äktenskapet hade varat i minst fem år och
  • den efterlevande maken hade fyllt 50 år eller var långvarigt arbetsoförmögen när maken dog.

En sambo har inte rätt till LFÖPL-familjepension. Däremot kan en tidigare make få familjepension om förmånslåtaren betalade underhållsbidrag till honom eller henne. 

Rätten till barnpension
Barn under 18 år har rätt till barnpension. Förutom förmånslåtarens egna barn gäller rätten till pension även den efterlevande makens barn som vid förmånslåtarens död bodde i dennes och den efterlevande makens gemensamma hushåll.

Ett barn som fyllt 18 år har inte rätt till barnpension i arbetspensionssystemet. Däremot kan barnpension från olycksfallsförsäkringen och Folkpensionsanstaltens familjepension betalas även till barn som fyllt 18 år om de studerar.

Uppdaterad 07.01.2016