Egen pension inverkar

Den efterlevande makens egna pensioner inverkar
Om den efterlevande maken har egna pensioner kan de ha minskande effekt på den efterlevandepension som betalas. Syftet med minskningen är att dimensionera efterlevandepensionen så att den motsvarar den ekonomiska förlust som dödsfallet orsakat. Ibland kan minskningen leda till att ingen pension betalas på grund av den efterlevande makens egna inkomster.

Om den efterlevande maken ännu inte har pension
För en efterlevande make som är under 65 år och ännu inte har pension beaktas en kalkylerad pension när minskningen görs. I vissa fall kan minskningen göras på grundval av den efterlevande makens faktiska förvärvsinkomster och de förmåner som betalas på grund av dem.

Om det också finns barn som är förmånstagare görs minskningen av efterlevandepensionen först när det sista barn som får barnpension har fyllt 18 år.

Om den efterlevande maken är enda förmånstagare betalas efterlevandepensionen ominskad i sex månader och görs minskningen först räknat från den sjunde månaden.

Om den efterlevande maken har egen pension eller redan fyllt 65 år
Om den efterlevande maken har egen pension eller redan har fyllt 65 år görs minskningen genast när efterlevandepensionen börjar.

Uppdaterad 07.01.2016