Arbetet under tiden med deltidspension

En lantbruksföretagares LFÖPL-verksamhet måste hållas på den nivå som var grund för att bevilja deltidspension.

Om ditt deltidsarbete är annat än lantbruksföretagararbete måste inkomsterna hålla sig inom 35–70 procent av de stabiliserade arbetsinkomsterna. Deltidspensionen upphör om inkomsterna går under 35 eller över 70 procent av de stabiliserade inkomsterna (medelinkomsten för de fem föregående åren innan deltidspensionen börjar).  En omräkning av deltidspensionen görs enligt samma regler som tidigare om inkomsterna förändras med mer än 15 procent.

Arbetet under tiden med deltidspension
Du kan byta deltidsarbete medan deltidspensionen betalas, förutsatt att också det nya arbetet uppfyller de krav som ställs på ditt deltidsarbete. Ett avbrott på högst sex veckor är tillåtet i deltidsarbetet, men längre avbrott, med undantag av semester eller sjukskrivning, leder till att deltidspensionen indras.

Viktigt att anmäla förändringar
Du ska utan dröjsmål underrätta LPA om alla förändringar som sker under tiden med deltidspension. Om deltidspensionen har beviljats av en annan pensionsanstalt ska du också anmäla förändringar i LFÖPL-verksamheten till den anstalt som betalar pensionen. LPA uppdaterar nog LFÖPL-försäkringen, men uppgifterna förmedlas inte till den andra pensionsanstalten.

Om pension har hunnit betalas trots att den saknar grund återkrävs pensionen.

LFÖPL-försäkringen
LFÖPL-försäkringen fortsätter om ditt deltidsarbete är lantbruksföretagarverksamhet. Arbetsinkomsten är hälften av medeltalet av dina LFÖPL-arbetsinkomster under de fem föregående åren innan deltidspensionen börjar.

Intjänande av ny pension
Bestämmelserna om intjänande av pension har ändrats 1.1.2017 och de gäller också dem som har deltidspension. För arbetet under tiden med deltidspension tjänar du in ny pension med 1,7 procent till utgången av den månad du fyller 63 år (pensionstillväxt under övergångsperioden). Efter det är intjänandet 1,5 procent.

Du tjänar in ny pension så länge du fortsätter att arbeta, dock högst tills du fyller 68 år. Den pension som du tjänat in under tiden med deltidspension börjar betalas på ansökan när du efter deltidspensionen beviljas invalid- eller ålderspension.

Uppdaterad 13.02.2017