Pensionens storlek

LFÖPL-pension
LFÖPL-pensionens storlek bygger på de arbetsinkomster som du haft i kraft under LFÖPL-försäkringstiden. Pensionen baseras inte bara på din senaste arbetsinkomst utan varje arbetsinkomstperiod inverkar på pensionens storlek.

Enligt de bestämmelser som gäller från början av 2017 är pensionsintjänandet 1,5 procent av arbetsinkomsten. Under en övergångsperiod gäller en specialbestämmelse enligt vilken pensionsintjänandet är 1,7 procent från början av månaden efter att man fyllt 53 år till slutet av den månad man fyller 63 år. Denna bestämmelse gäller till slutet av 2025.

I fråga om pension som intjänats före 2017 iakttas de intjäningsbestämmelser som har varit i kraft vid olika tidpunkter. Den tidigare intjänade pensionen höjs med lönekoefficinten till det års nivå då pensionen börjar.

Obetalda LFÖPL-försäkringspremier kan också inverka på pensionens storlek. Bara så stor del av pensionen betalas som motsvarar de betalda försäkringspremiernas förhållande till alla försäkringspremier. Dessutom bör det beaktas att före 2005 tjänade man inte in pension för tiden före 23 års ålder.

Andra pensioner
I arbetspensionssystemet iakttas i allmänhet principen om sista pensionsanstalt. Det betyder i praktiken att LPA behandlar pensionsansökan och ger ett gemensamt beslut också för andra pensionslagars del, inte bara vad avser LFÖPL.

Bestämmelserna om hur pensionen bestäms är i regel enhetliga i olika lagar. Till den del det finns skillnader så iakttas respektive lag för de pensioner som beviljas med stöd av olika lagar.

Principen om sista pensionsanstalt är inte absolut. I vissa fall ger en annan pensionsanstalt ett separat beslut om en pension den beviljar.

Förmåner som dras av från pensionen
Ersättningar som betalas från olika socialförsäkringssystem påverkar varandra. Om pensionstagaren får ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagstiftning om olycksfalls-, yrkessjukdoms- eller trafikförsäkring eller militärolycksfall eller med stöd av något annat primärt ersättningssystem minskas arbetspensionen i allmänhet med motsvarande belopp.

Livslängdskoefficienten
Livslängdskoefficienten är en mekanism som anpassar ålderspensionens storlek till den förväntade livslängden. Om medellivslängden fortsätter att stiga, kommer den månatliga pensionen att minska i någon mån på grund av koefficienten. Koefficienten verkar i båda riktningar: om livslängden sjunker så blir månadspensionerna i stället större. Livslängdskoefficienten tillämpades första gången år 2010.

Koefficienten fastställs särskilt för varje åldersklass vid 62 års ålder med de fem föregående årens dödlighetsstatistik som utgångspunkt. Nya ålderspensioner omräknas med koefficienten oberoende av vid vilken ålder personen går i ålderspension.

För 2019 har social- och hälsovårdsministeriet fastställt livslängdskoefficienten till 0.95722.

Uppskattning av livslängdskoefficientens storlek för olika åldersklasser

             Födelseår               Livslängdskoefficient
19600,945
19650,924
19700,913
19750,904
19800,897
Uppdaterad 27.12.2018