Om du har annan pension

Invalidpension
Om du har invalidpension ändras den automatiskt till ålderspension utan att du behöver ansöka om det.

Ändringen till ålderspension sker

  • vid ingången av följande månad efter att du fyllt 65 år om pensionsfallet har inträffat år 2006 eller tidigare
  • vid ingången av följande månad efter att du fyllt 63 år om pensionsfallet har inträffat åren 2007–2016
  • vid ingången av följande månad efter att du nått din åldersklass lägsta pensionsålder om pensionsfallet inträffar år 2017 eller senare.

Om du har arbetat under tiden med invalidpension måste du ansöka särskilt om att den pension som tillvuxit av arbetet ska börja betalas. Denna nya pension kan beviljas tidigast från samma tidpunkt som invalidpensionen ändras till ålderspension.

Avträdelsestöd
Om du har avträdelsestöd ändras dess grundbelopp automatiskt till ålderspension utan särskild ansökan.

Ändringen till ålderspension sker

  • vid ingången av följande månad efter att du fyllt 65 år om avträdelsen har skett år 2006 eller tidigare
  • vid ingången av följande månad efter att du fyllt 63 år om avträdelsen har skett år 2007 eller senare.

Ändringen gäller bara avträdelsestödets grundbelopp. Betalningen av kompletteringsdelen kan fortsätta vid sidan av ålderspensionen tills du fyller 65 år.

Den pension som tillvuxit av annat arbete än LFÖPL-verksamhet kan du ansöka om att få tidigast vid den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Betalningen av kompletteringsdelen upphör dock i så fall. Det lönar sig därför att ta ut ålderspension enligt någon annan lag bara om den andra ålderspensionen är större än kompletteringsdelen.

Deltidspension
Om du har deltidspension ändras den inte automatiskt till ålderspension, utan du måste ansöka särskilt om ålderspension. Du kan ansöka om att ålderspensionen ska börja tidigast vid den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Deltidspensionen upphör när ålderspensionen börjar om den inte har upphört redan tidigare.

Partiell ålderspension
Även om du tagit ut partiell ålderspension måste du ansöka om att få egentlig ålderspension. Du kan ansöka om att ålderspensionen ska börja tidigast vid den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Den partiella ålderspensionen upphör när den egentliga ålderspensionen börjar.

Uppdaterad 14.02.2018