Pensionsförsäkring

LFÖPL-pensionsförsäkring
LFÖPL är arbetspensionsförsäkringen för jordbrukare, skogsägare, yrkesfiskare och renskötare samt deras familjemedlemmar. Även stipendiater som bedriver konstnärligt eller vetenskapligt arbete försäkras enligt samma lag. LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för de flesta lantbruksföretagare. De företagare för vilka försäkringen inte är obligatorisk kan teckna den frivilligt.

Arbetspensioner
Lantbruksföretagarens arbetspension (LFÖPL) tryggar företagarens utkomst i ålderdomen och vid arbetsoförmåga, arbetslöshet eller deltidsarbete. Den tryggar också familjens utkomst om företagaren dör.

LPA-sjukdagpenning
En LFÖPL-försäkrad lantbruksföretagare som blir sjuk kan få LPA-sjukdagpenning. Den betalas räknat från den fjärde dagen efter insjuknandedagen, som är den dag då läkaren konstaterade behovet av sjukledigt. LPA-sjukdagpenningen betalas högst till slutet av självrisktiden i sjukförsäkringen.

Rehabilitering
Syftet med rehabilitering är att förbättra möjligheterna att fortsätta i det tidigare arbetet eller att omskola sig till ett nytt yrke. En lantbruksföretagare vars arbetsförmåga är nedsatt och som på grund av sjukdom sannolikt riskerar att bli arbetsoförmögen inom de närmaste åren har rätt till LFÖPL-rehabilitering.

Uppdaterad 18.12.2018