Att söka försäkring
Anita
Första hjälpen för lantbruksföretagare 10/2012
Öppna
Information till avbytarserviceföretagare om själv ordnad avbytarservice 1/2018
Öppna
Ändringar i familjepensionen
Ta hjälp av professionella
Sjukvårdskostnader
Värderingar, attityder och motivation
Ta inte risker! 12/2014
Faktakort om att undvika olyckor med arbetsmaskiner
Öppna
Information om arbetspensioner
Sari
Arbete som pensionerad
Undvik olycksfall
Menersättningar
Verksamhetsförutsättningar
Ansök och följ behandlingen
Pensionsutbetalningsdagarna år 2015
Information för den som söker pension (ETK 7007or)
Nyheter och pressmeddelanden
Pensionstagare
Låt pensionen växa
Videor om personlig skyddsutrustning
Familjelivet som en kraftkälla
Lagändring påverkar ansökningstiden för LPA-sjukpenning
Odlingsförbindelse 1, AVSTÖ-2015 (5029r)

Generationsväxlingsöverlåtelse

Bakgrunden till lagreformen om stipendiater
Anvisningar för ifyllande av rättelsebegäran

Anvisningarna gäller blanketten för rättelse av pensionsutdraget (4008r)

Odlad jordbruksmark
Att söka rehabilitering
Lantbrukets säkerhetstävling visar att envar kan göra sin gård tryggare
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – slaktsvin (2754r)
Ändringar som årsskiftet medfört i pensionsskyddet
Lagändring medfört förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Andra indirekta kostnader
Ändringar i hur lantbruksföretagare ansöker om semester för 2016
Pensionen börjar
Att söka ersättning
LPA:s uppgift i företagshälsovården
Tjänster
Osmo
För stipendiater! Pension och olycksfallsskydd från LPA 11/2018
Stipendiegivare kan skicka denna broschyr till stipendiaten tillsammans med stipendiebeslutet. Finns på engelska under Internationella publikationer.
Öppna
Pensionsutbetalningsdagarna år 2016
Deltidspension
Överlåtelse i bolagsform
Må bra-dagar
Leda sig själv och arbetet
Behandling av och skydd för personuppgifter på LPA
Samtidigt också lönearbete eller FöPL-företagare?
LPA idag 3/2016
Öppna
Försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Det blir inte nedskärningar i avbytarservicen vid årsskiftet
Ingen ska lämnas ensam: Projektet "Ta hand om bonden" stöder lantbruksföretagare
Avbytarring
LPA idag 1/2018
Öppna
Frivillig försäkring
Skogsägare, försäkringen ger dig pensionstillväxt och tryggar ditt arbete
Mela-oadju dorvvasta du buresbirgejumi 3/2013
Språk: samiska
Öppna
Familjepension och begravningshjälp (skadefall före 1.1.2016)
Kundtidning
EU gav lov att fortsätta med avträdelsestödet åren 2015–2018
Pusta ut en stund – Själv ordnad avbytarservice 1/2019
Öppna
För arbetsskador
Elektronisk skadeanmälan
Kompletterande verksamhet
LPA:s e-tjänster är stängda 28.12–2.1 på grund av uppdateringar
Ledningsgruppen
Kortfimer om att orka (dvd)
Filmen innehåller fem berättelser om riskmoment för jordbrukare vad gäller det psykiska välbefinnandet och om metoder att orka arbeta och klara sig vidare. Längd ca 30 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett arbets- eller fritidsolycksfall eller en yrkessjukdom.

Internationella publikationer
Sök serviceproducenter
Det här bör du veta om det villkorliga beslutet 1/2019
Öppna
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
LPA som arbetsplats
LPA idag 2/2018
Öppna
Vår kundtjänst i Hagalund tillbaka i vanlig ordning igen
Annan samtals- och nätjour
LPA:s logo
Pensionsreformen 2017
Avträdelsesystem
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Ansökan om köptjänstförbindelse (8002r)
Blanketter
Att söka ersättning
Upprepa inte! 8/2018
Faktakort om hur riskerna med repetitivt arbete kan minskas
Öppna
Utbildningsmaterial
Evenemang för hälsa och välmående
Heli
Odlingsförbindelse 1Y, AVSTÖ-2015 (5029br)

Generationsväxlingsöverlåtelse Ab, Kb eller öppet bolag

Familjemedlemmar som sommarjobbar på gården behöver försäkring
Hur du söker en köptjänstförbindelse
Avgiftsbelagd avbytarhjälp
Självständigheten betonas som resurs i berättelserna till hundraåriga Finland
Räknare
Ansökan om arbetarskyddsstipendium (8001r)
Skydda dig
Villkoren för avträdelsestöd inom jordbruket ändras
God service från LPA i din vardag!
Beställ eller skriv ut
Rules for the board game "Fun on the farm"
Spelplanen kan beställas under Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer.
Öppna
Hjälp till lantbruksföretagare i svåra livssituationer 5/2018
Projektet Ta hand om bonden
Öppna
Hur ordnas avbytartjänsterna
Årsskiftet har medfört vissa ändringar i företagares köp av företagshälsovård
Lagar och försäkringsvillkor
Skär dig inte! 10/2018
Faktakort om att undvika skärsår
Öppna
Regeringen föreslår ett tilläggsanslag för LPA:s projekt Ta hand om bonden
Avträdelsestödets storlek
Budgetpropositionen för 2018 innehåller ökade satsningar på att lindra lantbruksföretagarnas trångmål
Arbete utomlands
Ville
Arbeta med god hälsa 11/2012
Öppna
Blanketten för ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice
När gå i pension?
Val av åtgärder
Hur dagpenningen räknas
Kompetens och kunnande
Lantbruksföretagares skadeanmälan, olycksfall (7060r)
LPA idag 4/2014
Öppna
Ansökan om barnpension (ETK/Kela 7005r)
Jaakko
Att söka ändring
Forskning och färdiga hjälpmedel
Resursfaktorer i arbetet
Utbilda dig till avbytare
Ansökan om avträdelsestöd, AVSTÖ-2015 (5028r)
Arbete i ett avtalsland
Det lönar sig att ansluta sig till företagshälsovården inom september
LFÖPL-arbetsinkomsten
Näringsstöd (kallas också näringsunderstöd)
Hörselskydd
LPA finns med på KoneAgria 12–14 oktober
Ändringarna i avträdelsestödet 2013 och 2014 godkända
SHM: Jordbrukskommissionären visade förståelse för det finländska avbytarsystemet
Bilagor till ansökan
Eventuella verkningar av poststrejken
Försäkringspremieräknare
Att söka ändring
Läkemedel och betalningsförbindelser vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kalvar under 6 mån. (2750r)
Försäkringspremieräknare
Lantbruksavbytartävlingen 2015 avgörs den 2 juli på Farmari
Vad är ett olycksfall?
Företag i svårigheter
Så tillväxer pensionen
Vad som avses med jordbruk
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Personlig skyddsutrustning
Hjälp i svåra livssituationer
Kyösti
Potatis- och frilandsproduktion 9/2010
Öppna
Den nya lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar trädde i kraft 1.1.2016
Familjepension
LPA:s arbetarskyddsmedel
Mela security for grant and scholarship recipients 4/2019
Språk: engelska. Stipendiater får broschyren tillsammans med försäkringsbeslutet.
Öppna
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

etjanster
Stipendiatförsäkringar som ska börja 2015 kan sökas först i november
Trygghet från LPA – Försäkring för skogsägare 1/2019
Öppna
Vad ska jag göra?
Försäkringsfakturorna för frivilliga OFLA-försäkringar postas i januari
Vägbeskrivning
Nya kontonummer kan anmälas via e-tjänsterna
Avträdelsesystem
Att söka ändring
Pusta ut en stund – Avbytarservice för pälsdjursuppfödare 1/2019
Öppna
Utredning om nedsatt hörsel (7182r)
Förlängningen av lagen om avträdelsestöd: utskottsbehandlingen avslutad
Avbytarserviceförvaltningen
LPA fått erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser
Skogsägare
LPA stärker sitt Ta hand om bonden-nätverk
Familjepension och begravningshjälp
For grant and scholarship recipients! Pension and accident insurance from Mela 12/2018
Språk: engelska. Stipendiegivare uppmanas att bifoga broschyren till stipendiebeslutet.
Öppna
Janne
Avträdelsestödsbroschyrer
Vikariehjälp för renskötare
Försäkringspremier för 2017 kan betalas i förskott
Yrkessjukdom
LPA förkortade handläggningstiderna genom att utveckla verksamheten
Enkät till fiskare
Adressändring
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Försäkring
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
Ta hand om bonden
Avbytarservice
Gör så här ...
Infobilagor om hur personuppgifter behandlas
SLC är nu med i nätverket Ta hand om bonden
Tjänster som ingår
Mela's web pages in English are published
Sitt inte! 4/2016
Faktakort om riskerna med att sitta mycket
Öppna
Pension
Video om brandsäkerhet i ladugårdar
Pensionens storlek
Avbytartjänsterna
Rehabilitering
Marko
Exposition
Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester (2723r)
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Fullmakt (2250r)
Avbytarteamen ger service 6/2014
Öppna
Ifyllningsanvisningar till försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Må bra i arbetet
LPA berömdes av minister Saarikko för våra insatser för att stödja lantbruksföretagarnas välbefinnande och arbete
Försäkringspremierna
Lantbruksföretagare får snart sina LFÖPL-fakturor som förfaller i oktober
Kontrollera ditt pensionsutdrag via webben
Seija
Gör lantgården barnsäker 4/2012
Öppna
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
Egen pension inverkar
Stipendiater önskar hjälp att hantera stress och psykisk belastning
Förvärvarens förbindelser
Levnadssätt
LPA-sjukdagpenning
Helena
LPA idag 4/2012
Öppna
Vikariehjälpsräknare
Arbetsgivarens skyldigheter
Olycksfallspension
Understödd semester
Kontrollera nivån på din trygghet
Den nya lagen om avträdelsestöd träder i kraft 1.1.2015
Ansökan om invalidpension (ETK/Kela 7002r)
Svenskspråkig kurs för stödpersoner på landsbygden
Lagändring 2011
Elektroniskt pensionsutdrag
De vanligaste faktorerna som orsakar yrkessjukdomar
Att ha maken som arbetskamrat
Kreatursskötselexamen
Arbetshälsoenkäten har avslutats
Arbete utomlands ska anmälas även till LPA
SHM:s förslag till ändring av lagarna om avbytarservice har sänts på remiss
Skog
Rehabiliteringsutredning
LPA är med på lantbruksutställningen Farmari 2017
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – suggor och produktion av smågrisar (2755r)
LFÖPL-försäkring är förutsättning för semester
LPA idag 2/2015
Öppna
LFÖPL-försäkringspremien
Lantbruksföretagares ansökan om semester för 2019 (2665r)
Invalidpension
Efter vem betalas ersättning
Må bra-dagar för lantbruksföretagare hösten 2017
Sänkta avgifter för avbytarservice föreslås även för nästa år
Stipendiat – har du olycksfallsförsäkring för fritiden?
Kerstin
Försäkringsvillkor för frivillig försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 12/2015
Så kallad frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring, försäkring för arbetstiden
Öppna
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande om ändring av lagarna om avbytarservice
Rehabiliteringsstöd eller pension
Generationsväxling
LPA idag 2/2017
Öppna
Europeisk video om barnsäkerhet
Stipendiegivarens anmälan
Flera stipendier
LPA idag 2/2016
Öppna
Arbetsgruppledarens anmälan (4002r)
Förslaget till innehåll i pensionsreformen 2017 är färdigt
Utvecklingsidéer önskas för att förnya LPA:s webbsidor
Före en avbytartjänst
De försäkrades årsinformation och LFÖPL-fakturor har postats
Försäkringsförutsättningar
Systemet med avträdelsestöd upphör vid utgången av 2018
Olycksfallspension (skadefall före 1.1.2016)
Avbytarservice
Dagpenningsräknare
Bygg tryggt! 10/2016
Faktakort om byggarbetsplatser
Öppna
Ansökan om rehabiliteringslån och rehabiliteringsunderstöd (7504r)
Grupplivförsäkringsersättning
Trygghet från LPA – Invalidpension 2/2018
Öppna
Fiskare
Årsinformation till pensionstagare och pensionsutbetalningsdagarna 2019
OFLA-rehabiliteringskurser
Kalendern (dvd)
Kalendern är en undervisningsfilm som skildrar lantbruksföretagarnas arbete och familjemedlemmarnas inbördes relationer. Hur påverkas arbetet och säkerheten av vardagsproblem? Främst vill filmen väcka tankar om lantbruksföretagarnas psykiska välbefinnande. Längd ca 30 min. Dvd:n innehåller dessutom filmen Den andra sommaren, längd ca 15 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller ett olycksfall på fritiden.

Andra broschyrer
Avträdelsepension (AVTRPL)
Ansökan om partiell förtida ålderspension (ETK 2021r)
Pensionsförsäkring
Blanketter
Stipendiater får snart sin LFÖPL-försäkringsfaktura
Nätverket Ta hand om bonden blir starkare
Koppla av på semester
LPA idag 2/2013
Öppna
Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp (2667r)
Ändringssökande
Fel i skattekortet för personer som har olycksfallspension
Arbetslivspension
Asiakaspalvelu på svenska
Årsredovisning
LPA deltar i utställningen Lepaa 2018
Vårt mål: en familjevänlig arbetsplats
OFLA-premierabatt
Bosättning och arbete utomlands (ETK/Kela 7110r)

Bilaga till pensionsansökningsblanketterna, Bilaga U

Konkreta åtgärder för att underlätta likviditetsproblemen i lantbruket: Sänkning av dröjsmålsräntan på LFÖPL-premierna
Förvärvsinkomstgräns 5/2015
Förvärvsinkomstgräns för personer med avträdelsestöd
Öppna
LPA idag 2/2014
Öppna
Pensionen upphör
Vikariehjälpsgrunder
Grupplivförsäkring
Budgetpropositionen innehåller stödåtgärder för att jordbrukare ska orka med arbetet
Betning
Filmen Ryggrad
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
LPA idag 1/2012
Öppna
Svenska spelanvisningar till Farmäventyret
Öppna
Anmäl olycksfall och yrkessjukdomar snarast möjligt för att få ett snabbt avgörande i ersättningsärendet
Kundtjänst
Systemet med avträdelsestöd upphör efter 2018
Företagshälsovård
Fiskare – undvik skador! 9/2018
Faktakort om att undvika skador i fiskearbetet
Öppna
Försäkringspremier och fakturering
Johanna
Modell för tidigt ingripande i lantbruksföretag 5/2014
Öppna
Årsmeddelandena om OFLA-ersättningar för inkomstbortfall och LPA-sjukdagpenningar
Att söka familjepension
Bedömning och identifiering av faror
Betalningsförbindelse
Markku
Aktuellt för dem som planerar att söka avträdelsestöd
Lantbruksföretagares utredning, TM-blankett (LPA/FPA 001r)
Harri
Utbetalning av pensionen
Typiska olycksfall
Hemvårdskostnader
Må bra-dagen för forskningsstipendiater 4 oktober 2017
Jag, avbytare?
I januari 2015 ett kort avbrott i utbetalningen av enskilda olycksfallsersättningar
Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget (4008r)
2015
Exempel
Rätten till rehabilitering
Andningsskydd
Utmanande förändringar
Lantbruksföretagare i Finland, löntagare i ett annat land
Förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Gamla stipendier
LPA har postat pensionsutdragen
Hur du tecknar försäkring
Ersättningar under rehabilitering
Ansökan om avbytarservice för enskild pälsfarm år 2019 (2651r)
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – övriga svin och galtar (2756r)
Ändra LFÖPL-arbetsinkomsten via e-tjänsterna
Förenande av stipendier
Utlänning från ett EU/EES-land eller Schweiz
Försäkringsnumret behövs för ansökan om semester
Att söka invalidpension
Beskattningen
Arbetshälsoteamets kontaktuppgifter
Arbetarskyddsombudsmän
Heikki
LPA-trygghet för nya företagare 4/2013
Öppna
På nyårsafton har LPA öppet kl. 8.00–13.00
Arbetet under tiden med deltidspension
Att avstå från renhushållning
LPA samlar in 100 berättelser om finländskt arbete – från lantbruksföretagare, forsknings- och konststipendiater samt anställda på LPA
Var smart – när du köper maskiner! 8/2017
Faktakort om vad man bör tänka på vid maskinanskaffningar
Öppna
LPA är med på KoneAgria 11–13.10.2018
Att söka sjukdagpenning
Arbetsinkomsten i försäkringsbeslutet
Man måste först själv betala läkemedel vid arbetsskador från 1.1.2017
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Fall inte ner! 11/2014
Faktakort om arbete på hög höjd
Öppna
Arbetshälsoverksamhet
Avgifter och ersättningar
Stipendiat, din LFÖPL-försäkringsfaktura kommer snart
Vem försäkras
Bondens kraftresurstest 11/2018
Öppna
Bien-être pour les assurés garantie Mela 2/2010
Språk: franska
Öppna
Ersättning för befogade undersökningskostnader och för inkomstbortfall
Pensions- och försäkringsbroschyrer
Vd Huotari: LPA stöder lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Lagändringar som förbättrar lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet har stadfästs
För fritiden
Du kan nu anmäla skador också via LPA:s e-tjänster
Verksamhet i bolagsform
LPA:s kundmottagning tar emot endast med tidsbeställning
Lediga jobb
Grannarna (dvd)
Filmen handlar om företagshälsovårdens gårdsbesök. Vi träffar både ett par makar som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare och ett annat par som inte anslutit sig. Längd ca 12 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Böcker och dvd-filmer
Sökning av serviceproducenter
Sänkta avgifter för avbytarservice för lantbruksföretagare under 2017
Stipendiater
Delegationen
Projektet "Ta hand om bonden" har klart hjälpt lantbruksföretagare att orka med arbetet
LPA-trygghet i 50 år!
Rehabilitering från LPA
Villkoren för avträdelsestöd ändras – agera snabbt
Att klara ekonomin och orka arbeta är utmaningar för lantbruksföretagarna
Avbytarservice
LPA idag 1/2014
Öppna
Uppskjuten ålderspension
Ansökan om ändring / besvärsskrift (6008r)

MH-blankett. Blanketten används inte för ärenden som gäller avbytarservice.

Arbetspensioner
Undvik slutna utrymmen! 8/2018
Faktakort om riskerna med att arbeta i slutna utrymmen, t.ex. silor och tankar
Öppna
Skyddsutrustning
Arbetsgrupp: Fler lantbruksföretagare bör höra till företagshälsovården
Konkreta åtgärder på grund av lantbrukets trångmål: Dröjsmålsräntan på LPA-premierna sjunker tillfälligt
Ansökan om ersättning från grupplivförsäkringen för LFÖPL-försäkrade (3026r)
LPA:s försäkringsläkare
Projektets kontaktuppgifter
Pensioner och avbytarservice
Försäkringspremier för 2018 kan betalas i förskott
Beskattning av ersättningar
Kom med på en svenskspråkig Må bra-dag för lantbruksföretagare
Infosnuttar om personlig skyddsutrustning
LPA idag 3/2013
Öppna
LPA:s serviceprinciper
Lantbruksavbytare något för dig
SHM:s och JSM:s meddelande om reformering av avbytarsystemet
LPA idag 1/2017
Öppna
Handledning
Ersättningens storlek
Användarvillkor och dataskydd
Länkar
Jarno
Trygg hästskötsel 11/2011
Öppna
Ändringarna i avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare har trätt i kraft
Rätten till familjepension
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för arbetsskador 5/2017
Öppna
Medan du har avträdelsestöd
Ansökningstiden för arbetarskyddsstipendier går ut den 10 oktober
Fritidsolycksfallsförsäkring
Annika
LPA idag 2/2012
Öppna
Skadefall före 1.1.2016
Om du har annan pension
Utnyttjande av resultaten
Årsarbetsinkomsten
Utomstående arbetskraft
Sköt dina avbytarserviceärenden i Lomitusnetti
LPA finns på sociala medier (på finska)
Ansökan om efterlevandepension (ETK/Kela 7004r)
Ny lag om olycksfall och yrkessjukdomar effektiverar handläggningen
Arbetspensionskort
Risken för yrkessjukdomar
Belastningsfaktorer i arbetet
Läroavtalsutbildning
Berättelser från lantbruksföretagare och närstående önskas
Arbete i något annat land
LPA idag 3/2015
Öppna
Fiske
Utbildning
Skyddsskodon
LPA har postat pensionsutdrag till försäkrade födda i maj–augusti
Försäkringspremier för 2015 kan betalas i förskott
LPA satsar på hälsofrämjande arbete och en bättre kundupplevelse
Stipendiebeloppet och hur arbetsinkomsten bestäms
LPA söker två experter på avbytarservice
Förändringar på gården
Arbete under rehabilitering
Må bra-dagar
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kvigor 6–24 mån. (2752r)
Räknare för stipendiater
Jarno Brandt är den bästa lantbruksavbytaren i Finland
Vad är en yrkessjukdom?
Oreglerat återbetalningskrav som kommissionen utfärdat
Invalidpension och avbytarservice
Att avstå från jordbruk
Trygghet från LPA – Partiell förtida ålderspension 2/2018
Öppna
Publikationer
Att söka stipendium
Kostnader
Lantbruksföretagarna är i genomsnitt nöjda med hur avbytarservicen fungerar
Välkommen!
Avträdelsestödet fortsätter sannolikt till år 2018
100 fall av experthjälp till lantbruksföretagare
Arbetarskydd
Pälsdjursuppfödares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst 2019 (2652r)
Styrelsen
Test av bondens kraftresurser
Upphävd lagstiftning
Beslut på engelska?
Lantbrukets säkerhetstävling – delta och vinn!
Utredning om smärtor (7184r)
Systemet med olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare reformeras parallellt med olycksfallsförsäkringen för arbetstagare
Kontaktinformation
Avträdelsestödet håller på att upphöra, vad bör man beakta?
Familjemedlemmar
LPA idag 4/2018
Öppna
Vid en arbetsskada
LPA har öppnat nya webbsidor
Sirkku
Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer
Ny delegation och styrelse har utsetts för LPA
Gasa inte! 12/2016
Faktakort om avgaser från arbetsmaskiner
Öppna
Spridning
Vårens premiefakturor
Ofta ställda frågor om inkomstregistret
Må bra själv
Det elektroniska pensionsutdraget visar den intjänade pensionen
Arbeten och arbetsmetoder i värphönshus (2604r)
OFLA-olycksfallsförsäkring
Arbetslöshetsförsäkringspremier tas inte ut i LFÖPL-försäkringen
Ålderspensionsräknare2017
Publikationer
Ge respons
Meddelande om den frivilliga OFLA-försäkringen
Heidi
Att ansluta sig till företagshälsovården
Kundnöjdhet
LPA:s arbetshälsorådgivares visitkort
Kan beställas av organisationer för att delas ut till klienter.
Öppna
Undersökningar
LPA effektiverade sin verksamhet – snabbare behandling gav nöjdare kunder
Lantbruksföretagare i svårigheter kan få hjälp från LPA
Semester
LPA-sjukdagpenning
Heikki
Trygg användning
Ergonomi
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Försäkringsansökan för fiskare (4522r)
Skydda dig själv 6/2014
Öppna
Vårt projekt ”Ta hand om bonden” går framåt
Skydd och säkerhet i arbetet
LPA idag 4/2017
Öppna
Arbetsskadeförsäkring
LPA idag 3/2018
Öppna
Ansökan om LPA-sjukdagpenning (7066r)
Leena
Skydda ditt ofödda barn 3/2010
Öppna
Deltidspension kan beviljas ännu år 2016
Andra ersättningar
Riskhantering
Fakturabilagor och infobrev
Återhämtning
Arbetsgruppledarens anmälan
Nina Maarit
LPA idag 1/2013
Öppna
Räknare för stipendiater
Hjälpmedel från Luke
Årsarbetsinkomsten
Stödpersonsnätverket
Granska dina uppgifter
Två månaders övergångstid i lagen om avträdelsestöd
Ansökan om ålderspension (ETK/Kela 7001r)
Ny lag stadfäst om lantbruksföretagares olycksfall och yrkessjukdomar
Deltidsföretagare
Livslängdskoefficienten
Skyddsexamen: Farmarin suojaintutkinto
Alla behöver vänner
Kortfilmer om lantbruksavbytare
LPA idag 1/2015
Öppna
Utländska stipendiater som kommer till Finland
Må bra-dagar 2015
Arbetsinkomsträknare
Arbetsprövning och -träning
En proposition om sänkt dröjsmålsränta på LPA:s försäkringspremier har lämnats till riksdagen
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt
Kommunsammanslagningar påverkar avbytarservicen först 2014
Detaljerna i pensionsreformen 2017 överenskomna
OFLA- och grupplivförsäkringspremierna
LPA idag 4/2015
Öppna
Invalidpension och arbete
Till vem betalas ersättning
Må bra-dag för forskningsstipendiater 4 oktober i Helsingfors
Rätt nivå på arbetsinkomsten? Kontrollera din trygghet
Tapio
Försäkringsvillkor för frivillig fritidsolycksfallsförsäkring 1/2019
Öppna
Lantbruksföretagare kan fortsättningsvis komplettera sina semesteransökningar även efter ansökningstiden
Försäkring parallellt med pension
Vilande avträdelsestöd
Datasäkerhetsproblem i LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister
Projektresultat
Broschyrmaterial
Årsarbetsinkomsten
Krispaketet innehåller åtgärder för att stödja lantbruksföretagarnas ork i arbetet
Stipendiegivarens anmälan (4003r)
Lantbruksföretagarna gav avbytarservicen betyget 8
Stipendiat, svara och påverka din arbetshälsa!
Arbetsdag och uppgiftsandel
Jordbrukare får även i fortsättningen hjälp genom projektet Ta hand om bonden
Obligatorisk försäkring
Bli inte förblindad! 11/2018
Faktakort om risken för ögonskador och vikten av att skydda ögonen
Öppna
Årsarbetsförtjänsten (skadefall före 1.1.2016)
Försäkringsvillkor
Kommunikation
Krispaketet ger lantbruksföretagarna stödåtgärder för en miljon euro
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Företagshälsovård
Trygghet från LPA – Ålderspension 3/2018
Öppna
Renskötare
Om du betalar ut lön ska du anmäla uppgifterna till inkomstregistret
Verkställande direktören
Historien om Juho (dvd)
Historien om Juho är berättelsen om vad som hände lilla Juho och hans familj under en skördedag på hösten. Ett ögonblicks glömska från föräldrarnas sida räckte för den snabba pojken. Syftet med filmen är att väcka tankar och fungera som diskussionsunderlag. Längd ca 20 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)
Stordiaserier
LPA idag 4/2013
Öppna
Ny delegation och styrelse för LPA; miljonstödet för lantbruksföretagarnas ork är välkommet
Om LPA
Statistik
LPA har beviljat över 400 köptjänstförbindelser i år
Stipendiaternas LFÖPL-premiefakturor
Hjälp vid kriser
Deltidspension öppnar många möjligheter
Guider ska förenhetliga avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
Arbetarskydd
Ändringen i lönekoefficienten har höjt stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomster
Partiell ålderspension
Organisation
Ersättningar
Trygghet från LPA - LPA-sjukdagpenning 8/2018
Öppna
För företagshälsovårdaren
Evenemangskalender för hälsa och välmående
Begäran om omprövning hos LPA av den lokala enhetens beslut om avbytarservice (2724r)
Odlingsförbindelse 2, AVSTÖ-2015 (5030r)

Generationsväxlingsliknande överlåtelse som tillskottsmark

Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Köptjänstförbindelser
Vikariehjälpsavgift
Famla inte – ordna bra belysning! 11/2017
Faktakort om vikten av bra belysning
Öppna
Avträdelsestöd (AVSTÖ)
Är du LFÖPL-försäkrad och betalar också lön? Läs det här!
I händelse av förgiftning
Ryggrad (dvd)
Motivationsfilmen Ryggrad berättar på ett humoristiskt sätt om vikten av en god ergonomi i arbetet och vill väcka diskussion om frågor som åskådaren redan känner till. Längd ca 10 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Avbytarserviceguider
Jordbrukare, företagare eller tusenkonstnär? Lorenz Uthardt 2006
Öppna
Farmäventyrsspelet
Möjligheten till längre betalningsanstånd för försäkringspremierna har fortsatts på grund av det svåra ekonomiska läget
Pensionsförsäkring för stipendiater
Årsinformation har postats till LPA:s pensionstagare
Arbetarskyddsstipendier
Betalar du lön? Ge fullmakt till den som använder inkomstregistret
Exempel på försäkringspremier år 2019
Monica
Anslut dig till företagshälsovården 3/2010
Öppna
Lantbruksföretagares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst (2712r)
Ålderspension
Storleken på risker och deras betydelse
Dagpenning
LPA idag 3/2017
Öppna
Aktuellt för dem som fått ett förhandsbeslut om avträdelsestöd
Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (ETK 2136r)
Pirkko
Beskattning
Hur minska antalet maskinolyckor
Föremål som ersätts
Arbetet löper och är tryggt
Information om avbytarservice
Stipendiatarbete som utförts 2013 kan försäkras före utgången av 2014
Arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz
Ansökningstiden för LPA:s arbetarskyddsstipendier går ut den 30 september
Stipendiater
Rehabiliteringsmetoder
Skyddsglasögon
Material
Hela den intjänade pensionen nu i pensionsutdraget
Försäkringsansökan för gårdsbruksidkare (4518r)
Hur du söker försäkring
Regeringen föreslår måttfulla ändringar i avbytarservicen för lantbruksföretagare
Försäkringspremien
Utbetalning och beskattning
Snabb skadeanmälan påskyndar den egna vården och handläggningen av ersättningsärendet
Anne
Vikariehjälp för vuxenutbildning på preciserade grunder
Menersättningen till män ändras enligt EU-domstolens beslut
Utlänning från ett annat land än ett EU/EES-land eller Schweiz
EU:s regler om statligt stöd inom jordbrukssektorn
Hur invalidpensionen bestäms
Att söka ändring
Faktureringen av läkemedelsköp vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Gårdsbesök hos nyblivna företagare
Skyddsutställning
Martti
Betryggande välfärd från LPA 2/2010
Allmänt om LPA:s verksamhet. Andra språk under Internationella publikationer.
Öppna
Lantbruksföretagares ansökan om vikariehjälp (2666r)
Övergång i annan pension från deltidspension
Hur du söker avträdelsestöd
LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister är i bruk igen
Var alert – ute i trafiken! 8/2017
Faktakort om att undvika trafikolyckor med jordbruksmaskiner
Öppna
Själv ordnad avbytarservice
Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd (1809r)
LPA-ombudsmän
Pensionsutdrag postas i år till försäkrade födda i september–december
Arbetspensioner
Hur beaktas LFÖPL-försäkringen i beskattningen?
LPA deltar i en totalreform av rehabiliteringen
Utredning om användningen av ved/flis (7170r)
Ramla inte omkull! 11/2014
Faktakort om att inte halka eller snubbla
Öppna
För själv ordnad avbytarservice
Trygghet från LPA - Yrkesinriktad rehabilitering 2/2018
Öppna
Gårdsbruksidkare
Försäkringspremier kan betalas i förskott för 2019
Insured wellbeing from Mela 2/2010
Språk: engelska
Öppna
Satu
Avbytarservicebroschyrer
Kaarlo
Nina
Olycksfall
Lantbruksföretagare, är din LFÖPL-försäkring i ordning?
Exempel på aktiebolag
De försäkrades årsinformation och årets första fakturor
Principer för e-post
Träna nacke och axlar 4/2019
Folder med gymparåd och bilder för träning med gummiband.
Öppna
Arbetshälsorådgivaren ger råd om att må bra i arbetet
Stipendiater
Söktjänst för företagshälsovård
Faktureringen av läkemedel som ordinerats på grund av olycksfall och yrkessjukdomar ändras
Arbete och hälsa
LPA i siffror
Begäran om kontroll av personuppgifter
LPA idag 1/2019
Öppna
Rehabilitering från FPA
Att fortsätta arbeta trots yrkesastma 3/2016
Öppna
Lyft inte! 4/2016
Faktakort om att lyfta tungt
Öppna
Svar på vanliga frågor
Tillåtna skogsarbeten
Invalidpension blir ålderspension
Kort om avbytarservice
Pensionsutdrag
Bilagor kan nu skickas via LPA:s e-tjänster
Hälsorisker
LPA är berett att ta en större roll i lantbrukarnas företagshälsovård
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Ansökan på grund av ändrade förhållanden: ändring i en stipendiats försäkring (4046r)
Chefer och läkare
Före pensionsåldern
Husdjursenheter
LPA-trygghet för stipendiater 2/2019
Skickas till stipendiater som bilaga till försäkringsbeslutet. Broschyren kan inte beställas utan bara öppnas.
Öppna
Att söka ändring
Arbetarskyddsstipendier kan sökas senast 12 oktober
Bondgårdsspelet
En lyckad generationsväxling 10/2013
Öppna
Arbetshälsorådgivaren
Feedback
Handläggningstider för ansökningar
Asta
Undervisningsmaterial
Mikko
Flytgödsel kan döda 6/2012
Öppna
Åldersgränserna för avträdelsestöd oförändrade år 2016
Hur pensionen bestäms
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för olycksfall på fritiden 1/2019
Öppna
Avträdarens förbindelser
Hälsa, funktionsförmåga och arbetsförmåga
Hur länge en stipendiats fritidsförsäkring gäller
Jukka
LPA idag 3/2012
Öppna
Pensionens storlek
Uppföljning
Vikariehjälp
Konditionshöjande rehabiliteringskurser
Kontrollera ditt pensionsutdrag
Förverkligande av målen för pensionsreformen kräver satsningar på arbetshälsa
Anvisningar för att söka efterlevandepension (3005r)

Anvisningarna gäller blanketten för efterlevandepension (7004r)

Undvik buller! 8/2015
Faktakort om att skydda hörseln
Öppna
Kontrollera utdraget så här
Förebygg och organisera
Nätverk
Grundexamen
Felet i betalningen av OFLA-pensionerna korrigeras
Annat än stipendiatarbete och medföljande familjemedlemmar
Längre betalningsanstånd för försäkringspremierna på grund av det svåra ekonomiska läget
Kompletterande verksamhet
Kostnaderna
Skyddshandskar
Tillsyn över de stipendier som anmälts till LPA under 2016
Vd Huotari: Viktigt att sörja för lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Ta det lugnt! 4/2015
Faktakort om förflyttning av nötboskap
Öppna
Ändring i stipendiatarbetet
LPA:s webbsidor är nu mobilvänliga
Befrielse från försäkringen
Rätten till avbytarservice
Arbetshälsoprojekt för forskningsstipendiater
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – produktion av nötkött (2753r)
Arbetsinkomsträknare
Asko
FAQ – frågor och svar
Försäkringspremier för 2016 kan betalas i förskott
Rätten till invalidpension
Åkermark till nära släkting
Ansökan om arbetslivspension (ETK 2022r)
Säkerhet för barn
Ansökningsblankett
Bestämning av försäkringstiden
Lagen om avbytarservice har ändrats i fråga om grunderna för vikariehjälp vid arbetsoförmåga
Arbeten och arbetsmetoder vid skötsel av andra husdjur (2605r)
LPA idag 3/2014
Öppna
Sprattla inte! 3/2017
Faktakort om att undvika elolyckor
Öppna
Granskning av arbetsmiljön
Nordeas e-fakturakunder har fått LFÖPL-fakturan dubbelt i januari
Dagpenningsräknare
Stipendiaternas LFÖPL-försäkringsfakturor postas i dagarna
Hur dagpenningen räknas (skadefall före 1.1.2016)
LPA-sjukdagpenning
Kurskalender
LPA har i år postat pensionsutdrag till försäkrade födda i januari–april
Löneförfrågan (7140r)
Avbytarservice för pälsdjursuppfödare
Trygghet från LPA – Arbetslivspension 2/2018
Öppna
Företagare
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt för att underlätta den ekonomiska situationen för jordbrukare
Vid en fritidsskada
På åkern och i verkstaden (dvd)
Filmen beskriver riskmoment och ger råd om arbetarskydd vid ensilagetillverkning, skörd, plöjning, användning av bekämpningsmedel och maskinunderhåll. Längd ca 45 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)

Lantbruksföretagare och stipendiater

Försäkringsvillkor
Försäkringspremier kan betalas i förskott för år 2014
LPA idag 4/2016
Öppna
Giftighet
Fiskare, må bra! 5/2018
Öppna
Pusta ut en stund – Vikariehjälp föt husdjursarbeten 1/2019
Öppna
Stöd för välbefinnandet
Renskötsel
LPA idag 1/2016
Öppna
LPA-sjukdagpenning
Arbetshälsotjänsterna för lantbrukare utvecklas utifrån kundernas behov
Partiell ålderspensionsräknare
OFLA-rehabilitering
Utbildningsmaterial
Fick du en sticka i fingret? Anmäl också obetydliga skador!
LPA-trygghet för lantbruksföretagare redan i 50 år
Kostnader
Bilaga till försäkringsansökan för aktiebolag (4520r)
LPA:s arbetshälsorådgivare
A4-blad med arbetshälsorådgivarens (Tyhy-neuvoja) kontaktuppgifter och information.
Öppna
Tilläggsutredning för OFLA-ersättning, utredning om hästar/ponnyer (7183r)
Avbytarservice i 40 år
Att söka pension
Vikariehjälp
LFÖPL-pensionsförsäkring
Anmäl utbetalda löner till inkomstregistret
Tankblandning
LPA har postat pensionsutdrag till dem som är födda i maj–augusti
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Försäkringsansökan för en familjemedlem (4526r)
Farmäventyret – brädspelet "Farmiseikkailu"
Spelet har finska spelanvisningar. De svenska anvisningarna kan beställas eller skrivas ut nedan.
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – mjölkkor (2751r)
Kontaktinformation
Pusta ut en stund - Avbytarservice för husdjursföretagare 11/2016
Öppna
Rehabilitering
Stipendiatarbete som utförts 2017 kan fortfarande försäkras