Utbilda dig till avbytare
Ansökan om avträdelsestöd, AVSTÖ-2015 (5028r)
Ta hjälp av professionella
Arbete i ett avtalsland
Det lönar sig att ansluta sig till företagshälsovården inom september
Värderingar, attityder och motivation
Ändringarna i avträdelsestödet 2013 och 2014 godkända
SHM: Jordbrukskommissionären visade förståelse för det finländska avbytarsystemet
Undvik olycksfall
Bilagor till ansökan
Eventuella verkningar av poststrejken
Verksamhetsförutsättningar
Försäkringspremieräknare
Lantbruksavbytartävlingen 2015 avgörs den 2 juli på Farmari
Videor om personlig skyddsutrustning
Vad är ett olycksfall?
Företag i svårigheter
Familjelivet som en kraftkälla
Hjälp i svåra livssituationer
Kyösti
Lantbrukets säkerhetstävling visar att envar kan göra sin gård tryggare
Potatis- och frilandsproduktion 9/2010
Öppna
Den nya lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar trädde i kraft 1.1.2016
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – slaktsvin (2754r)
Arbete utomlands
Ville
LPA:s uppgift i företagshälsovården
Arbeta med god hälsa 11/2012
Öppna
Blanketten för ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice
Lantbruksföretagares skadeanmälan, olycksfall (7060r)
LPA idag 4/2014
Öppna
Må bra-dagar
Ansökan om barnpension (ETK/Kela 7005r)
Jaakko
Leda sig själv och arbetet
Pensionens storlek
Vikariehjälp
OFLA-rehabiliteringskurser
Andra broschyrer
Vikariehjälpsgrunder
Grupplivförsäkring
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
LPA idag 1/2018
Öppna
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
Ta hand om bonden
Skogsägare, försäkringen ger dig pensionstillväxt och tryggar ditt arbete
Kontrollera utdraget så här
Koppla av på semester
Ändringssökande
Kundtjänst
Företagshälsovård
Mela's web pages in English are published
Sitt inte! 4/2016
Faktakort om riskerna med att sitta mycket
Öppna
Elektronisk skadeanmälan
Video om brandsäkerhet i ladugårdar
Pensionens storlek
LPA:s e-tjänster är stängda 28.12–2.1 på grund av uppdateringar
Kompletterande verksamhet
Kostnaderna
OFLA-premierabatt
Förvärvsinkomstgräns 5/2015
Förvärvsinkomstgräns för personer med avträdelsestöd
Öppna
Före en avbytartjänst
Försäkringsförutsättningar
Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester (2723r)
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
LPA idag 2/2018
Öppna
Avbytarteamen ger service 6/2014
Öppna
Ifyllningsanvisningar till försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Vår kundtjänst i Hagalund tillbaka i vanlig ordning igen
Befrielse från försäkringen
Rätten till avbytarservice
Betning
LPA idag 1/2012
Öppna
Grupplivförsäkringsersättning
Fiskare
Mela security for grant and scholarship recipients 4/2019
Språk: engelska. Stipendiater får broschyren tillsammans med försäkringsbeslutet.
Öppna
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Upprepa inte! 8/2018
Faktakort om hur riskerna med repetitivt arbete kan minskas
Öppna
Stipendiatförsäkringar som ska börja 2015 kan sökas först i november
Trygghet från LPA – Försäkring för skogsägare 1/2019
Öppna
Arbetssäkerhetsrådgivare
Rätten till invalidpension
Åkermark till nära släkting
Stipendiegivarens anmälan
Arbetsgruppledarens anmälan (4002r)
Pensionsförsäkring
Blanketter
Självständigheten betonas som resurs i berättelserna till hundraåriga Finland
Att söka ändring
Pusta ut en stund – Avbytarservice för pälsdjursuppfödare 1/2019
Öppna
Ansökan om arbetarskyddsstipendium (8001r)
Förlängningen av lagen om avträdelsestöd: utskottsbehandlingen avslutad
Hur pensionen bestäms
Avträdarens förbindelser
Avbytarservice
Ansökan om rehabiliteringslån och rehabiliteringsunderstöd (7504r)
Asiakaspalvelu på svenska
Årsredovisning
For grant and scholarship recipients! Pension and accident insurance from Mela 12/2018
Språk: engelska. Stipendiegivare uppmanas att bifoga broschyren till stipendiebeslutet.
Öppna
Janne
Årsskiftet har medfört vissa ändringar i företagares köp av företagshälsovård
Vikariehjälp för renskötare
Försäkringspremier för 2017 kan betalas i förskott
Skär dig inte! 10/2018
Faktakort om att undvika skärsår
Öppna
Kreatursskötselexamen
Arbetshälsoenkäten har avslutats
Val av åtgärder
Arbete utomlands ska anmälas även till LPA
SHM:s förslag till ändring av lagarna om avbytarservice har sänts på remiss
Kompetens och kunnande
LFÖPL-försäkring är förutsättning för semester
LPA idag 2/2015
Öppna
Forskning och färdiga hjälpmedel
LFÖPL-försäkringspremien
Lantbruksföretagares ansökan om semester för 2019 (2665r)
Resursfaktorer i arbetet
Stipendiat – har du olycksfallsförsäkring för fritiden?
Kerstin
Hörselskydd
Försäkringsvillkor för frivillig försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 12/2015
Så kallad frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring, försäkring för arbetstiden
Öppna
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande om ändring av lagarna om avbytarservice
LPA finns med på KoneAgria 12–14 oktober
Kontrollera ditt pensionsutdrag via webben
Seija
Läkemedel och betalningsförbindelser vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Gör lantgården barnsäker 4/2012
Öppna
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kalvar under 6 mån. (2750r)
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

LPA-sjukdagpenning
Helena
Personlig skyddsutrustning
LPA idag 4/2012
Öppna
Kontrollera nivån på din trygghet
Den nya lagen om avträdelsestöd träder i kraft 1.1.2015
Regeringen föreslår ett tilläggsanslag för LPA:s projekt Ta hand om bonden
Ansökan om invalidpension (ETK/Kela 7002r)
Svenskspråkig kurs för stödpersoner på landsbygden
Budgetpropositionen för 2018 innehåller ökade satsningar på att lindra lantbruksföretagarnas trångmål
Arbetspensioner
Kalendern (dvd)
Kalendern är en undervisningsfilm som skildrar lantbruksföretagarnas arbete och familjemedlemmarnas inbördes relationer. Hur påverkas arbetet och säkerheten av vardagsproblem? Främst vill filmen väcka tankar om lantbruksföretagarnas psykiska välbefinnande. Längd ca 30 min. Dvd:n innehåller dessutom filmen Den andra sommaren, längd ca 15 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller ett olycksfall på fritiden.

Försäkringsfakturorna för frivilliga OFLA-försäkringar postas i januari
Avträdelsepension (AVTRPL)
Ansökan om partiell förtida ålderspension (ETK 2021r)
Nya kontonummer kan anmälas via e-tjänsterna
Arbete som pensionerad
Menersättningar
Lediga jobb
Böcker och dvd-filmer
Pensioner och avbytarservice
Beskattning av ersättningar
LPA idag 2/2013
Öppna
Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp (2667r)
LPA fått erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser
Fel i skattekortet för personer som har olycksfallspension
Arbetslivspension
LPA stärker sitt Ta hand om bonden-nätverk
Pensionstagare
Låt pensionen växa
Rehabilitering från LPA
Avbytarservice
Handledning
Användarvillkor och dataskydd
Bosättning och arbete utomlands (ETK/Kela 7110r)

Bilaga till pensionsansökningsblanketterna, Bilaga U

Konkreta åtgärder för att underlätta likviditetsproblemen i lantbruket: Sänkning av dröjsmålsräntan på LFÖPL-premierna
LPA förkortade handläggningstiderna genom att utveckla verksamheten
LPA idag 2/2014
Öppna
Pensionen upphör
Enkät till fiskare
Odlad jordbruksmark
Att söka rehabilitering
Skyddsutrustning
Ansökan om ersättning från grupplivförsäkringen för LFÖPL-försäkrade (3026r)
Avgifter och ersättningar
Vem försäkras
Filmen Ryggrad
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Infobilagor om hur personuppgifter behandlas
Svenska spelanvisningar till Farmäventyret
Öppna
Anmäl olycksfall och yrkessjukdomar snarast möjligt för att få ett snabbt avgörande i ersättningsärendet
SLC är nu med i nätverket Ta hand om bonden
Pensionen börjar
Att söka ersättning
Infosnuttar om personlig skyddsutrustning
Lantbruksavbytare något för dig
För fritiden
Verksamhet i bolagsform
Flera stipendier
LPA idag 2/2016
Öppna
Marko
Förslaget till innehåll i pensionsreformen 2017 är färdigt
Utvecklingsidéer önskas för att förnya LPA:s webbsidor
LPA idag 2/2019
Öppna
Deltidspension
Överlåtelse i bolagsform
Att söka sjukdagpenning
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Stipendiater
Delegationen
Olycksfallspension (skadefall före 1.1.2016)
LPA berömdes av minister Saarikko för våra insatser för att stödja lantbruksföretagarnas välbefinnande och arbete
Dagpenningsräknare
Bygg tryggt! 10/2016
Faktakort om byggarbetsplatser
Öppna
Lantbruksföretagare får snart sina LFÖPL-fakturor som förfaller i oktober
Ändringar i familjepensionen
Sjukvårdskostnader
Pensions- och försäkringsbroschyrer
Ansökan om ändring / besvärsskrift (6008r)

MH-blankett. Blanketten används inte för ärenden som gäller avbytarservice.

Jag, avbytare?
I januari 2015 ett kort avbrott i utbetalningen av enskilda olycksfallsersättningar
Stipendiater önskar hjälp att hantera stress och psykisk belastning
Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget (4008r)
2015
Levnadssätt
Lantbruksföretagare i Finland, löntagare i ett annat land
Förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Arbetsgivarens skyldigheter
Gamla stipendier
LPA har postat pensionsutdragen
Understödd semester
Ändra LFÖPL-arbetsinkomsten via e-tjänsterna
Förenande av stipendier
De vanligaste faktorerna som orsakar yrkessjukdomar
Utlänning från ett EU/EES-land eller Schweiz
Försäkringsnumret behövs för ansökan om semester
Att ha maken som arbetskamrat
Arbetarskyddsombudsmän
Heikki
LPA är med på lantbruksutställningen Farmari 2017
LPA-trygghet för nya företagare 4/2013
Öppna
På nyårsafton har LPA öppet kl. 8.00–13.00
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – suggor och produktion av smågrisar (2755r)
Försäkringspremier och fakturering
Johanna
Må bra-dagar för lantbruksföretagare hösten 2017
Modell för tidigt ingripande i lantbruksföretag 5/2014
Öppna
Årsmeddelandena om OFLA-ersättningar för inkomstbortfall och LPA-sjukdagpenningar
Sänkta avgifter för avbytarservice föreslås även för nästa år
Aktuellt för dem som planerar att söka avträdelsestöd
LPA idag 2/2017
Öppna
Lantbruksföretagares utredning, TM-blankett (LPA/FPA 001r)
Harri
Europeisk video om barnsäkerhet
Hur dagpenningen räknas
Vid en arbetsskada
Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer
Semester
LPA-sjukdagpenning
Grannarna (dvd)
Filmen handlar om företagshälsovårdens gårdsbesök. Vi träffar både ett par makar som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare och ett annat par som inte anslutit sig. Längd ca 12 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Reseräkning för vårdresor (7064r)
De försäkrades årsinformation och LFÖPL-fakturor har postats
Sökning av serviceproducenter
Sänkta avgifter för avbytarservice för lantbruksföretagare under 2017
Systemet med avträdelsestöd upphör vid utgången av 2018
Att söka ändring
Må bra själv
OFLA-olycksfallsförsäkring
Skydd och säkerhet i arbetet
Arbetsskadeförsäkring
Villkoren för avträdelsestöd ändras – agera snabbt
Att klara ekonomin och orka arbeta är utmaningar för lantbruksföretagarna
Trygghet från LPA – Invalidpension 2/2018
Öppna
LPA idag 1/2014
Öppna
Uppskjuten ålderspension
Årsinformation till pensionstagare och pensionsutbetalningsdagarna 2019
LFÖPL-arbetsinkomsten
Näringsstöd (kallas också näringsunderstöd)
Att ansluta sig till företagshälsovården
Undersökningar
Arbetarskydd
Styrelsen
Arbetsgrupp: Fler lantbruksföretagare bör höra till företagshälsovården
Konkreta åtgärder på grund av lantbrukets trångmål: Dröjsmålsräntan på LPA-premierna sjunker tillfälligt
Stipendiater får snart sin LFÖPL-försäkringsfaktura
LPA:s försäkringsläkare
Projektets kontaktuppgifter
Nätverket Ta hand om bonden blir starkare
Försäkringspremieräknare
Att söka ändring
Trygg användning
Försäkringsansökan för fiskare (4522r)
Kontaktinformation
Familjemedlemmar
LPA idag 3/2013
Öppna
LPA:s serviceprinciper
LPA deltar i utställningen Lepaa 2018
SHM:s och JSM:s meddelande om reformering av avbytarsystemet
LPA idag 1/2017
Öppna
Vårt mål: en familjevänlig arbetsplats
Så tillväxer pensionen
Vad som avses med jordbruk
Att söka stipendium
Driftstörning
Spridning
Arbetsinkomsten i försäkringsbeslutet
Man måste först själv betala läkemedel vid arbetsskador från 1.1.2017
Budgetpropositionen innehåller stödåtgärder för att jordbrukare ska orka med arbetet
Fall inte ner! 11/2014
Faktakort om arbete på hög höjd
Öppna
Arbetshälsoverksamhet
Familjepension
Avträdelsestödets storlek
Upphävd lagstiftning
Utredning om smärtor (7184r)
Publikationer
Ge respons
Bien-être pour les assurés garantie Mela 2/2010
Språk: franska
Öppna
Ersättning för befogade undersökningskostnader och för inkomstbortfall
Systemet med avträdelsestöd upphör efter 2018
Vd Huotari: LPA stöder lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Lagändringar som förbättrar lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet har stadfästs
Fiskare – undvik skador! 9/2018
Faktakort om att undvika skador i fiskearbetet
Öppna
När gå i pension?
Läroavtalsutbildning
Berättelser från lantbruksföretagare och närstående önskas
Bedömning och identifiering av faror
Arbete i något annat land
LPA idag 3/2015
Öppna
Markku
Försäkringspremier för 2015 kan betalas i förskott
LPA satsar på hälsofrämjande arbete och en bättre kundupplevelse
Typiska olycksfall
Stipendiebeloppet och hur arbetsinkomsten bestäms
LPA söker två experter på avbytarservice
Må bra-dagen för forskningsstipendiater 4 oktober 2017
Räknare för stipendiater
Jarno Brandt är den bästa lantbruksavbytaren i Finland
Andningsskydd
Vad är en yrkessjukdom?
Oreglerat återbetalningskrav som kommissionen utfärdat
Utmanande förändringar
Länkar
Jarno
Ansökan om avbytarservice för enskild pälsfarm år 2019 (2651r)
Trygg hästskötsel 11/2011
Öppna
Ändringarna i avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare har trätt i kraft
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – övriga svin och galtar (2756r)
Fritidsolycksfallsförsäkring
Annika
Arbetshälsoteamets kontaktuppgifter
LPA idag 2/2012
Öppna
Skadefall före 1.1.2016
Sköt dina avbytarserviceärenden i Lomitusnetti
LPA finns på sociala medier (på finska)
LPA samlar in 100 berättelser om finländskt arbete – från lantbruksföretagare, forsknings- och konststipendiater samt anställda på LPA
Ansökan om efterlevandepension (ETK/Kela 7004r)
Ny lag om olycksfall och yrkessjukdomar effektiverar handläggningen
Var smart – när du köper maskiner! 8/2017
Faktakort om vad man bör tänka på vid maskinanskaffningar
Öppna
Vikariehjälpsräknare
Olycksfallspension
Verkställande direktören
Stordiaserier
Vikariehjälpsavgift
Avträdelsestöd (AVSTÖ)
Det elektroniska pensionsutdraget visar den intjänade pensionen
Arbeten och arbetsmetoder i värphönshus (2604r)
Stipendiat, din LFÖPL-försäkringsfaktura kommer snart
Arbetslöshetsförsäkringspremier tas inte ut i LFÖPL-försäkringen
Ålderspensionsräknare2017
Bondens kraftresurstest 11/2018
Öppna
Lagändring 2011
Elektroniskt pensionsutdrag
Hjälp vid kriser
Arbetarskydd
Pensionsförsäkring för stipendiater
Arbetarskyddsstipendier
Kundnöjdhet
LPA:s arbetshälsorådgivares visitkort
Kan beställas av organisationer för att delas ut till klienter.
Öppna
Du kan nu anmäla skador också via LPA:s e-tjänster
LPA effektiverade sin verksamhet – snabbare behandling gav nöjdare kunder
Lantbruksföretagare i svårigheter kan få hjälp från LPA
LPA:s kundmottagning tar emot endast med tidsbeställning
Skog
Rehabiliteringsutredning
För företagshälsovårdaren
Odlingsförbindelse 2, AVSTÖ-2015 (5030r)

Generationsväxlingsliknande överlåtelse som tillskottsmark

Arbetsdag och uppgiftsandel
Obligatorisk försäkring
Ergonomi
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Projektet "Ta hand om bonden" har klart hjälpt lantbruksföretagare att orka med arbetet
Skydda dig själv 6/2014
Öppna
Vårt projekt ”Ta hand om bonden” går framåt
LPA-trygghet i 50 år!
Invalidpension
Efter vem betalas ersättning
I händelse av förgiftning
Jordbrukare, företagare eller tusenkonstnär? Lorenz Uthardt 2006
Öppna
Företagshälsovård
Renskötare
Kostnader
Lantbruksföretagarna är i genomsnitt nöjda med hur avbytarservicen fungerar
Undvik slutna utrymmen! 8/2018
Faktakort om riskerna med att arbeta i slutna utrymmen, t.ex. silor och tankar
Öppna
Avträdelsestödet fortsätter sannolikt till år 2018
100 fall av experthjälp till lantbruksföretagare
Projektet Ta hand om bonden har avsevärt förbättrat lantbruksföretagarnas arbetsförmåga och ork
Rehabiliteringsstöd eller pension
Generationsväxling
Broschyrmaterial
Stipendiegivarens anmälan (4003r)
Om LPA
Statistik
Försäkringspremier för 2018 kan betalas i förskott
Beslut på engelska?
Lantbrukets säkerhetstävling – delta och vinn!
Kom med på en svenskspråkig Må bra-dag för lantbruksföretagare
Systemet med olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare reformeras parallellt med olycksfallsförsäkringen för arbetstagare
Egen pension inverkar
Förvärvarens förbindelser
Försäkringsvillkor
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Organisation
Ersättningar
LPA har öppnat nya webbsidor
Sirkku
Ersättningens storlek
Ny delegation och styrelse har utsetts för LPA
Gasa inte! 12/2016
Faktakort om avgaser från arbetsmaskiner
Öppna
LPA är med på KoneAgria 11–13.10.2018
Ansökan om ålderspension (ETK/Kela 7001r)
Ny lag stadfäst om lantbruksföretagares olycksfall och yrkessjukdomar
Ansökningstiden för arbetarskyddsstipendier går ut den 10 oktober
Kortfilmer om lantbruksavbytare
LPA idag 1/2015
Öppna
Utnyttjande av resultaten
Utländska stipendiater som kommer till Finland
Må bra-dagar 2015
Utomstående arbetskraft
Kommunsammanslagningar påverkar avbytarservicen först 2014
Detaljerna i pensionsreformen 2017 överenskomna
Risken för yrkessjukdomar
OFLA- och grupplivförsäkringspremierna
LPA idag 4/2015
Öppna
Belastningsfaktorer i arbetet
Rätt nivå på arbetsinkomsten? Kontrollera din trygghet
Tapio
Skyddsskodon
Försäkringsvillkor för frivillig fritidsolycksfallsförsäkring 1/2019
Öppna
Lantbruksföretagare kan fortsättningsvis komplettera sina semesteransökningar även efter ansökningstiden
LPA har postat pensionsutdrag till försäkrade födda i maj–augusti
Ansökan om LPA-sjukdagpenning (7066r)
Leena
Må bra-dagar
Skydda ditt ofödda barn 3/2010
Öppna
Deltidspension kan beviljas ännu år 2016
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kvigor 6–24 mån. (2752r)
Trygghet från LPA – Partiell förtida ålderspension 2/2018
Öppna
Arbetsgruppledarens anmälan
Nina Maarit
Publikationer
LPA idag 1/2013
Öppna
Granska dina uppgifter
Två månaders övergångstid i lagen om avträdelsestöd
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för arbetsskador 5/2017
Öppna
Kort om avbytarservice
Pensionsutdrag
Historien om Juho (dvd)
Historien om Juho är berättelsen om vad som hände lilla Juho och hans familj under en skördedag på hösten. Ett ögonblicks glömska från föräldrarnas sida räckte för den snabba pojken. Syftet med filmen är att väcka tankar och fungera som diskussionsunderlag. Längd ca 20 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)
Pälsdjursuppfödares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst 2019 (2652r)
LPA idag 4/2013
Öppna
Ny delegation och styrelse för LPA; miljonstödet för lantbruksföretagarnas ork är välkommet
Test av bondens kraftresurser
Utbetalning av pensionen
Hemvårdskostnader
Principer för e-post
Stipendiater
Husdjursenheter
Att söka ändring
Deltidspension öppnar många möjligheter
Guider ska förenhetliga avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
Avträdelsestödet håller på att upphöra, vad bör man beakta?
Ändringen i lönekoefficienten har höjt stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomster
Partiell ålderspension
LPA idag 4/2018
Öppna
Exempel
Rätten till rehabilitering
Rehabilitering från FPA
Svar på vanliga frågor
Själv ordnad avbytarservice
LPA-ombudsmän
Evenemangskalender för hälsa och välmående
Begäran om omprövning hos LPA av den lokala enhetens beslut om avbytarservice (2724r)
Vårens premiefakturor
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Köptjänstförbindelser
Ofta ställda frågor om inkomstregistret
Hur du tecknar försäkring
Ersättningar under rehabilitering
Hälsorisker
Ansökan på grund av ändrade förhållanden: ändring i en stipendiats försäkring (4046r)
För själv ordnad avbytarservice
Gårdsbruksidkare
Ryggrad (dvd)
Motivationsfilmen Ryggrad berättar på ett humoristiskt sätt om vikten av en god ergonomi i arbetet och vill väcka diskussion om frågor som åskådaren redan känner till. Längd ca 10 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Avbytarserviceguider
Meddelande om den frivilliga OFLA-försäkringen
Farmäventyrsspelet
Möjligheten till längre betalningsanstånd för försäkringspremierna har fortsatts på grund av det svåra ekonomiska läget
Heidi
Att söka invalidpension
Beskattningen
Bondgårdsspelet
Feedback
Olycksfall
Exempel på aktiebolag
Årsarbetsinkomsten
Krispaketet innehåller åtgärder för att stödja lantbruksföretagarnas ork i arbetet
Heikki
Lantbruksföretagarna gav avbytarservicen betyget 8
Stipendiat, svara och påverka din arbetshälsa!
Arbetet under tiden med deltidspension
Att avstå från renhushållning
Arbetspensioner
Utredning om användningen av ved/flis (7170r)
Arbete och hälsa
LPA i siffror
Årsarbetsförtjänsten (skadefall före 1.1.2016)
LPA idag 4/2017
Öppna
Kommunikation
Krispaketet ger lantbruksföretagarna stödåtgärder för en miljon euro
LPA idag 3/2018
Öppna
Att söka familjepension
Betalningsförbindelse
Avbytarservicebroschyrer
Information om avbytarservice
Stipendiatarbete som utförts 2013 kan försäkras före utgången av 2014
Riskhantering
Arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz
Ansökningstiden för LPA:s arbetarskyddsstipendier går ut den 30 september
Återhämtning
Hela den intjänade pensionen nu i pensionsutdraget
Försäkringsansökan för gårdsbruksidkare (4518r)
Hjälpmedel från Luke
Hur du söker försäkring
Regeringen föreslår måttfulla ändringar i avbytarservicen för lantbruksföretagare
Stödpersonsnätverket
Vikariehjälp för vuxenutbildning på preciserade grunder
Menersättningen till män ändras enligt EU-domstolens beslut
Skyddsexamen: Farmarin suojaintutkinto
Utlänning från ett annat land än ett EU/EES-land eller Schweiz
EU:s regler om statligt stöd inom jordbrukssektorn
Alla behöver vänner
Skyddsutställning
Martti
En proposition om sänkt dröjsmålsränta på LPA:s försäkringspremier har lämnats till riksdagen
Betryggande välfärd från LPA 2/2010
Allmänt om LPA:s verksamhet. Andra språk under Internationella publikationer.
Öppna
Lantbruksföretagares ansökan om vikariehjälp (2666r)
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt
Exempel på försäkringspremier år 2019
Monica
Må bra-dag för forskningsstipendiater 4 oktober i Helsingfors
Anslut dig till företagshälsovården 3/2010
Öppna
Lantbruksföretagares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst (2712r)
Aktuellt för dem som fått ett förhandsbeslut om avträdelsestöd
Datasäkerhetsproblem i LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister
Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (ETK 2136r)
Pirkko
Projektresultat
Om du har annan pension
Årsarbetsinkomsten
Vid en fritidsskada
Försäkringsvillkor
Vikariehjälp
LFÖPL-pensionsförsäkring
Träna nacke och axlar 4/2019
Folder med gymparåd och bilder för träning med gummiband.
Öppna
Arbetshälsorådgivaren ger råd om att må bra i arbetet
Jordbrukare får även i fortsättningen hjälp genom projektet Ta hand om bonden
Söktjänst för företagshälsovård
Faktureringen av läkemedel som ordinerats på grund av olycksfall och yrkessjukdomar ändras
Bli inte förblindad! 11/2018
Faktakort om risken för ögonskador och vikten av att skydda ögonen
Öppna
Arbetspensionskort
Stöd för välbefinnandet
LPA-sjukdagpenning
Kontaktinformation
Rehabilitering
Att fortsätta arbeta trots yrkesastma 3/2016
Öppna
Lyft inte! 4/2016
Faktakort om att lyfta tungt
Öppna
Trygghet från LPA – Ålderspension 3/2018
Öppna
Tillåtna skogsarbeten
Invalidpension blir ålderspension
Om du betalar ut lön ska du anmäla uppgifterna till inkomstregistret
Fiske
Utbildning
Kostnader
Tilläggsutredning för OFLA-ersättning, utredning om hästar/ponnyer (7183r)
Granskning av arbetsmiljön
Dagpenningsräknare
LPA är berett att ta en större roll i lantbrukarnas företagshälsovård
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
LPA har beviljat över 400 köptjänstförbindelser i år
Chefer och läkare
Före pensionsåldern
Stipendiaternas LFÖPL-premiefakturor
Förändringar på gården
Arbete under rehabilitering
Tankblandning
Försäkringsansökan för en familjemedlem (4526r)
Avbytarservice för pälsdjursuppfödare
Företagare
En lyckad generationsväxling 10/2013
Öppna
Arbetshälsorådgivaren
Trygghet från LPA - LPA-sjukdagpenning 8/2018
Öppna
Handläggningstider för ansökningar
Asta
Vi tar hand om bonden – Redskap för tidigt ingripande
Öppna
Invalidpension och avbytarservice
Att avstå från jordbruk
Ansökningsblankett
Arbeten och arbetsmetoder vid skötsel av andra husdjur (2605r)
Giftighet
Famla inte – ordna bra belysning! 11/2017
Faktakort om vikten av bra belysning
Öppna
Hur beaktas LFÖPL-försäkringen i beskattningen?
LPA deltar i en totalreform av rehabiliteringen
Är du LFÖPL-försäkrad och betalar också lön? Läs det här!
Ramla inte omkull! 11/2014
Faktakort om att inte halka eller snubbla
Öppna
Rätten till familjepension
Medan du har avträdelsestöd
LPA-sjukdagpenning
Löneförfrågan (7140r)
OFLA-rehabilitering
Utbildningsmaterial
Insured wellbeing from Mela 2/2010
Språk: engelska
Öppna
Satu
Årsinformation har postats till LPA:s pensionstagare
Kaarlo
Nina
Betalar du lön? Ge fullmakt till den som använder inkomstregistret
Grundexamen
Felet i betalningen av OFLA-pensionerna korrigeras
Storleken på risker och deras betydelse
Annat än stipendiatarbete och medföljande familjemedlemmar
Längre betalningsanstånd för försäkringspremierna på grund av det svåra ekonomiska läget
LPA idag 3/2017
Öppna
Vd Huotari: Viktigt att sörja för lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Ta det lugnt! 4/2015
Faktakort om förflyttning av nötboskap
Öppna
Hur minska antalet maskinolyckor
Ändring i stipendiatarbetet
LPA:s webbsidor är nu mobilvänliga
Arbetet löper och är tryggt
Arbetsinkomsträknare
Asko
Skyddsglasögon
FAQ – frågor och svar
Försäkringspremier för 2016 kan betalas i förskott
Material
Undervisningsmaterial
Mikko
Snabb skadeanmälan påskyndar den egna vården och handläggningen av ersättningsärendet
Flytgödsel kan döda 6/2012
Öppna
Åldersgränserna för avträdelsestöd oförändrade år 2016
Anne
Faktureringen av läkemedelsköp vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Hur länge en stipendiats fritidsförsäkring gäller
Jukka
Gårdsbesök hos nyblivna företagare
LPA idag 3/2012
Öppna
Kontrollera ditt pensionsutdrag
Förverkligande av målen för pensionsreformen kräver satsningar på arbetshälsa
LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister är i bruk igen
Anvisningar för att söka efterlevandepension (3005r)

Anvisningarna gäller blanketten för efterlevandepension (7004r)

Undvik buller! 8/2015
Faktakort om att skydda hörseln
Öppna
Var alert – ute i trafiken! 8/2017
Faktakort om att undvika trafikolyckor med jordbruksmaskiner
Öppna
Räknare för stipendiater
Årsarbetsinkomsten
Ledningsgruppen
Internationella publikationer
Avgiftsbelagd avbytarhjälp
Räknare
Renskötsel
LPA idag 1/2016
Öppna
Trygghet från LPA - Yrkesinriktad rehabilitering 2/2018
Öppna
Arbetshälsotjänsterna för lantbrukare utvecklas utifrån kundernas behov
Partiell ålderspensionsräknare
Försäkringspremier kan betalas i förskott för 2019
Deltidsföretagare
Livslängdskoefficienten
Annan samtals- och nätjour
Avträdelsesystem
Hur ordnas avbytartjänsterna
Lagar och försäkringsvillkor
Bilaga till försäkringsansökan för aktiebolag (4520r)
LPA:s arbetshälsorådgivare
A4-blad med arbetshälsorådgivarens (Tyhy-neuvoja) kontaktuppgifter och information.
Öppna
Lantbruksföretagare, är din LFÖPL-försäkring i ordning?
Avbytarservice i 40 år
Att söka pension
De försäkrades årsinformation och årets första fakturor
Arbetsinkomsträknare
Arbetsprövning och -träning
Utbildningsmaterial
Odlingsförbindelse 1Y, AVSTÖ-2015 (5029br)

Generationsväxlingsöverlåtelse Ab, Kb eller öppet bolag

Avbytarring
Frivillig försäkring
LPA har postat pensionsutdrag till dem som är födda i maj–augusti
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Begäran om kontroll av personuppgifter
Farmäventyret – brädspelet "Farmiseikkailu"
Spelet har finska spelanvisningar. De svenska anvisningarna kan beställas eller skrivas ut nedan.
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – mjölkkor (2751r)
LPA idag 1/2019
Öppna
Invalidpension och arbete
Till vem betalas ersättning
Skydda dig
Beställ eller skriv ut
För arbetsskador
Kompletterande verksamhet
Bestämning av försäkringstiden
Lagen om avbytarservice har ändrats i fråga om grunderna för vikariehjälp vid arbetsoförmåga
Bilagor kan nu skickas via LPA:s e-tjänster
LPA idag 3/2014
Öppna
Sprattla inte! 3/2017
Faktakort om att undvika elolyckor
Öppna
LPA fick en knapp åtta i betyg av kunderna
Försäkring parallellt med pension
Vilande avträdelsestöd
Behandling av och skydd för personuppgifter på LPA
Försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
LPA som arbetsplats
Hur dagpenningen räknas (skadefall före 1.1.2016)
LPA-trygghet för stipendiater 2/2019
Skickas till stipendiater som bilaga till försäkringsbeslutet. Broschyren kan inte beställas utan bara öppnas.
Öppna
Kurskalender
LPA har i år postat pensionsutdrag till försäkrade födda i januari–april
Arbetarskyddsstipendier kan sökas senast 12 oktober
Andra ersättningar
Fakturabilagor och infobrev
Kundtidning
Blanketter
Att söka ersättning
På åkern och i verkstaden (dvd)
Filmen beskriver riskmoment och ger råd om arbetarskydd vid ensilagetillverkning, skörd, plöjning, användning av bekämpningsmedel och maskinunderhåll. Längd ca 45 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)

Lantbruksföretagare och stipendiater

Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd (1809r)
Försäkringspremier kan betalas i förskott för år 2014
LPA idag 4/2016
Öppna
Pensionsutdrag postas i år till försäkrade födda i september–december
Ansök och följ behandlingen
Pensionsutbetalningsdagarna år 2015
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för olycksfall på fritiden 1/2019
Öppna
Information för den som söker pension (ETK 7007or)
Nyheter och pressmeddelanden
Hälsa, funktionsförmåga och arbetsförmåga
Lagändring påverkar ansökningstiden för LPA-sjukpenning
Odlingsförbindelse 1, AVSTÖ-2015 (5029r)

Generationsväxlingsöverlåtelse

Uppföljning
Bakgrunden till lagreformen om stipendiater
Anvisningar för ifyllande av rättelsebegäran

Anvisningarna gäller blanketten för rättelse av pensionsutdraget (4008r)

Konditionshöjande rehabiliteringskurser
Ändringar som årsskiftet medfört i pensionsskyddet
Lagändring medfört förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Förebygg och organisera
Andra indirekta kostnader
Ändringar i hur lantbruksföretagare ansöker om semester för 2016
Nätverk
Tjänster
Osmo
Skyddshandskar
För stipendiater! Pension och olycksfallsskydd från LPA 11/2018
Stipendiegivare kan skicka denna broschyr till stipendiaten tillsammans med stipendiebeslutet. Finns på engelska under Internationella publikationer.
Öppna
Pensionsutbetalningsdagarna år 2016
Tillsyn över de stipendier som anmälts till LPA under 2016
Att söka försäkring
Anita
Arbetshälsoprojekt för forskningsstipendiater
Första hjälpen för lantbruksföretagare 10/2012
Öppna
Information till avbytarserviceföretagare om själv ordnad avbytarservice 1/2018
Öppna
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – produktion av nötkött (2753r)
Ta inte risker! 12/2014
Faktakort om att undvika olyckor med arbetsmaskiner
Öppna
Ansökan om arbetslivspension (ETK 2022r)
Information om arbetspensioner
Sari
Säkerhet för barn
Avbytartjänsterna
Rehabilitering
Kortfimer om att orka (dvd)
Filmen innehåller fem berättelser om riskmoment för jordbrukare vad gäller det psykiska välbefinnandet och om metoder att orka arbeta och klara sig vidare. Längd ca 30 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett arbets- eller fritidsolycksfall eller en yrkessjukdom.

Nordeas e-fakturakunder har fått LFÖPL-fakturan dubbelt i januari
Sök serviceproducenter
Det här bör du veta om det villkorliga beslutet 1/2019
Öppna
Stipendiaternas LFÖPL-försäkringsfakturor postas i dagarna
Beskattning
Föremål som ersätts
Adressändring
Försäkring
Må bra i arbetet
Försäkringspremierna
LPA:s logo
Pensionsreformen 2017
Trygghet från LPA – Arbetslivspension 2/2018
Öppna
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Ansökan om köptjänstförbindelse (8002r)
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt för att underlätta den ekonomiska situationen för jordbrukare
Stipendiater
Rehabiliteringsmetoder
Tjänster som ingår
Pension
Vad ska jag göra?
Vägbeskrivning
Evenemang för hälsa och välmående
Heli
Fiskare, må bra! 5/2018
Öppna
Familjemedlemmar som sommarjobbar på gården behöver försäkring
Hur du söker en köptjänstförbindelse
Pusta ut en stund – Vikariehjälp föt husdjursarbeten 1/2019
Öppna
Försäkringspremien
Utbetalning och beskattning
Exposition
Fullmakt (2250r)
Avbytarserviceförvaltningen
Skogsägare
Villkoren för avträdelsestöd inom jordbruket ändras
God service från LPA i din vardag!
Fick du en sticka i fingret? Anmäl också obetydliga skador!
Rules for the board game "Fun on the farm"
Spelplanen kan beställas under Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer.
Öppna
Hjälp till lantbruksföretagare i svåra livssituationer 5/2018
Projektet Ta hand om bonden
Öppna
LPA-trygghet för lantbruksföretagare redan i 50 år
Hur invalidpensionen bestäms
Att söka ändring
LPA:s arbetarskyddsmedel
etjanster
Yrkessjukdom
Samtidigt också lönearbete eller FöPL-företagare?
LPA idag 3/2016
Öppna
Anmäl utbetalda löner till inkomstregistret
Det blir inte nedskärningar i avbytarservicen vid årsskiftet
Ingen ska lämnas ensam: Projektet "Ta hand om bonden" stöder lantbruksföretagare
Övergång i annan pension från deltidspension
Hur du söker avträdelsestöd
Avträdelsesystem
Utredning om nedsatt hörsel (7182r)
Avbytarservice
Gör så här ...
Mela-oadju dorvvasta du buresbirgejumi 3/2013
Språk: samiska
Öppna
Familjepension och begravningshjälp (skadefall före 1.1.2016)
Pusta ut en stund - Avbytarservice för husdjursföretagare 11/2016
Öppna
EU gav lov att fortsätta med avträdelsestödet åren 2015–2018
Pusta ut en stund – Själv ordnad avbytarservice 1/2019
Öppna
Stipendiatarbete som utförts 2017 kan fortfarande försäkras
Ålderspension
Dagpenning
Familjepension och begravningshjälp
Avträdelsestödsbroschyrer