Organisation

Bestämmelser om förvaltningsorganens sammansättning och uppgifter ingår i lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och i statsrådets förordning om reglemente för LPA.

Delegationen
LPA:s högsta beslutande organ är delegationen, som har 15 medlemmar och tillsätts av Pensionsskyddscentralen. Ordförande i delegationen utses av jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK och vice ordföranden av Pensionsskyddscentralen. Tio medlemmar i delegationen företräder de mest representativa organisationer som bevakar LPA:s försäkringstagares ekonomiska intressen. Dessutom har delegationen en medlem från jord- och skogsbruksministeriet, en från social- och hälsovårdsministeriet och en från finansministeriet.

Med undantag för ordföranden och vice ordföranden har varje medlem i delegationen en personlig suppleant.

Ordföranden eller vice ordföranden bör ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

Delegationen har bland annat till uppgift att

  • besluta om de allmänna linjerna för LPA:s verksamhet
  • övervaka styrelsens verksamhet
  • välja de styrelsemedlemmar som inte företräder ministerierna och personliga suppleanter för medlemmarna
  • välja revisor
  • behandla bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt besluta om eventuella åtgärder i samband med det.

Styrelsen
LPA:s styrelse har 9 medlemmar. Styrelseordföranden och vice ordföranden väljs av Pensionsskyddscentralens styrelse så att ordföranden företräder MTK och vice ordföranden företräder Pensionsskyddscentralen. LPA:s delegation väljer fyra styrelsemedlemmar som företräder de mest representativa organisationer som bevakar LPA:s försäkringstagares ekonomiska intressen. Dessutom har styrelsen en medlem från jord- och skogsbruksministeriet, en från social- och hälsovårdsministeret och en från finansministeriet.

Med undantag för ordföranden och vice ordföranden har varje styrelsemedlem en personlig suppleant.

Ordföranden eller vice ordföranden ska ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Dessutom ska det i styrelsen finnas god kännedom om pensionsanstaltens verksamhet och sakkunskap om placeringsverksamhet.

Styrelsen har bland annat till uppgift att

  • sköta LPA:s förvaltning och se till att verksamheten ordnas på behörigt sätt samt sköta den interna kontrollen och riskhanteringssystemet
  • besluta om avgörande av ärenden som gäller LPA-tryggheten (detta har styrelsen delegerat genom arbets- och behandlingsordningen)
  • ge utlåtanden och utveckla frågor som hör till styrelsens uppgifter
  • anställa och avskeda LPA:s verkställande direktör och övriga direktörer
  • godkänna LPA:s placeringsplan.

LPA betjänar sina kunder
Huvudkontoret med 160 anställda finns i Hagalund i Esbo. Dessutom har LPA ett nätverk av 40 ombudsmän runtom i landet. Pensionsanstalten leds av verkställande direktör Päivi Huotari.

Internationella kontakter
European Network of Agricultural Social Protection Systems (ENASP)

The International Social Security Association (ISSA)
International Section of the ISSA on Prevention in Agriculture

Uppdaterad 16.05.2017