LPA i siffror

En miljard euro för kundernas välfärd
Varje år går lite över en miljard euro via Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i förmåner till lantbruksföretagare, stipendiater och pensionstagare. Summan består av

  • pensioner 923 miljoner euro
  • ersättningar från avträdelsesystemen 53 miljoner euro
  • olycksfallsersättningar och sjukdagpenningar 39 miljoner euro
  • avbytarservice inom lantbruket 150 miljoner euro.

I runt tal 175 000 kunder
Av LPA:s kunder är 60 000 i arbetslivet medan 115 000 är pensions- eller stödtagare. Varje år avgörs cirka 70 000 ansökningar om olika förmåner. Till följd av strukturomvandlingen i landsbygdsnäringarna har totalantalet kunder under de senaste åren minskat med drygt tre procent per år.

Statens andel av finansieringen cirka 70 procent
Systemet med pension och sociala förmåner för lantbruksföretagare får starkt stöd från staten. Statens finansiering har behövts under LPA:s hela existens på grund av den kraftiga strukturförändringen i lantbruket. De företagare som är i arbetsför ålder skulle inte kunna betala de pensionerade lantbruksföretagarnas pensioner utan statens medverkan.

En årsbudget på en dryg miljard euro:

  • Staten beviljar 744 miljoner euro för skötseln av pensioner och andra förmåner.
  • Staten beviljar 150 miljoner euro för skötseln av avbytarservice inom lantbruket.
  • Kunderna betalar 189 miljoner euro i försäkringspremier.
  • Övriga pensionsanstalter betalar 96 miljoner euro i ersättning för pensioner som intjänats genom annan verksamhet.
  • Placeringsintäkterna är i snitt 17 miljoner euro.

Mer information i årsredovisningen och på statistiksidorna
LPA:s årsredovisning och de finska statistiksidorna innehåller mer detaljerad information om LPA:s verksamhet.

Uppdaterad 17.04.2019