Dataskyddsbeskrivning och registerbeskrivningar

Dataskyddsbeskrivning och registerbeskrivningar
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 §

1. Den registeransvarige
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)

Postadress
PB 16
02101 ESBO

Besöksadress
Norrskensparken 2 C
02100 ESBO

Telefon 029 435 11
Fax 029 435 2426
E-post: fornamn.efternamn@mela.fi

2. Kontaktperson
Arja Raatikainen

Postadress
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Arja Raatikainen
PB 16
02101 ESBO

Telefon 029 435 2321

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt behandlar sina kunders personuppgifter och sörjer för kundernas skydd för privatlivet i enlighet med personuppgiftslagen och de bestämmelser och föreskrifter som iakttas i LPA:s verksamhet.

3. Ändamål med behandling av personuppgifter
Den primära grunden för behandlingen av personuppgifter är kundförhållandet mellan en kund i LPA och pensionsanstalten (saklig anknytning). Behandlingen av personuppgifter kan basera sig på kundens samtycke, åligganden som följer av lag eller ett uppdrag som kunden gett LPA.

Kunduppgifter i registren används vid beredning och avgörande av en kunds försäkrings- och förmånsärenden, vid betalning av förmåner och vid kundservice.

4. Datainnehållet i registren
Av de personuppgifter som samlats in för skötseln av LPA:s åligganden bildas personregister som avses i personuppgiftslagen (523/1999).

Över de register som innehåller personuppgifter har gjorts upp registebeskrivningar av vilka framgår:
- den registeransvariges och kontaktpersonens kontaktinformation
- ändamålet med behandlingen av personuppgifter
- en beskrivning av grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa
- vart uppgifter i regel lämnas ut
- huruvida uppgifter översänds till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
- en beskrivning av principerna för skyddet av registret.

Rekisterbeskrivningarna hålls tillgängliga på LPA:s kontor, kontaktinformation i punkt 1.

5. Regelmässiga uppgiftskällor
LPA får uppgifter om sina kunder av kunden själv eller av någon som befullmäktigats av kunden samt från de register som förs av offentliga myndigheter. Sådana myndigheter är bl.a. Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, Befolkningsregistercentralen, arbetspensionsanstalterna, försäkringsanstalterna, Skattestyrelsen, arbetsplatskassorna, social- och hälsovårdsmyndigheterna samt arbetskraftsmyndigheterna.

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Den registeransvarige lämnar ut personuppgifter till mottagare utanför LPA bara med kundens samtycke eller då det bestäms särskilt i lag om utlämnandet av uppgifter eller om rätten att få uppgifter. Sådana mottagare är t.ex. myndigheter, Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, Befolkningsregistercentralen, arbetspensionsanstalterna, försäkringsanstalterna, Skattestyrelsen, arbetsplatskassorna, social-och hälsovårdsmyndigheterna samt arbetskraftsmyndigheterna.

7. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
I registerbeskrivningen nämns om LPA via dataförbindelser eller genom något separat medium lämnar ut personuppgifter för behandling vid testning och vid utredning av felsituationer inom produktionen utanför EU.

8. Principerna för skydd av register
De personer som behandlar uppgifter i ett register har tystnadsplikt. Uppgifterna i registret används bara av dem som behöver dessa uppgifter i sina arbetsuppgifter och i enlighet med användarrättigheterna.

A. Manuellt material:
Förvaras i låsta utrymmen som är skyddade genom passerkontroll, behandlingsanvisningar.

B. Filer lagrade på adb-medier:
Passerkontroll, användarrättigheter, individuella användarkoder och lösenord, behandlingsanvisningar, regelmässig övervakning.

9. Granskningsrätt och utövande av granskningsrätten
Var och en har rätt att granska de uppgifter om sig själv som lagrats i LPA:s register. Granskningsrätten är avgiftsfri då den utövas högst en gång om året. Granskningsbegäran ska framställas skriftligen genom ett egenhändigt undertecknat brev eller personligen hos den registeransvarige. Granskningsbegäran ska riktas till den person som ansvarar för registerärenden, kontaktinformation i punkt 2.

10. Rättelse av uppgifter och hur rättelser genomförs
Var och en har rätt att kräva att felaktiga uppgifter i ett register rättas. Rättelsebegäran ska framställas skriftligen och tillräckligt specificerat. Rättelsebegäran riktas till den person som ansvarar för registerärenden, kontaktinformation i punkt 2.

11. Övriga eventuella rättigheter
Enligt 30 § i personregisterlagen har den registrerade rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller den registrerade för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. LPA lämnar inte ut uppgifter om den registrerade för sådana ändamål. 

Uppdaterad 22.09.2016