Behandling av och skydd för personuppgifter på LPA

EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679

1. Personuppgiftsansvarig
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Postadress
PB 16
02101 ESBO

Besöksadress
Norrskensparken 2 C
02100 ESBO

Telefon 029 435 11
Skyddad e-posttjänst

LPA är gemensamt personuppgiftsansvarig för avbytarverksamheten tillsammans med de lokala enheterna för avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare. En förteckning över de lokala enheterna finns på LPA:s webbplats.

2. Dataskyddsombud
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Arja Raatikainen

E-post: tietosuoja(@)mela.fi (oskyddad förbindelse)
eller skyddad e-post via LPA:s webbplats.
Telefon +358 29 435 2321

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
LPA behandlar sina kunders personuppgifter och sörjer för kundernas integritetsskydd i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den nationella lagstiftning som tillämpas på LPA.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på en lagstadgad skyldighet, ett avtal eller ett samtycke.

4. Register och mottagare av personuppgifter
Personuppgifter behandlas på LPA i olika register enligt användningsändamål. I registerbeskrivningarna redogörs för ändamålet med behandlingen av personuppgifter, de kategorier av personuppgifter som behandlas, eventuella överföringar av uppgifter till tredje land och de skyddsåtgärder som används.

Registerbeskrivningar som rör kunder:
Skötsel av kundrelationer
Pensionsprocesser
Förvaltningsprocesser
Fastighetsservice
Rehabiliteringsregistret
Avbytarservice
Inköpsreskontra
Vikariehjälp för renskötare (på finska)
Sjukdagpenning
Olycksfallsprocesser
Gårdsbesöksregistret
Avbytarservice för pälsdjursuppfödare
Forskningsprocesser
Försäkringsprocesser
Information och kommunikation
Hyresreskontra
Projektet "Ta hand om bonden"

Följande organisationer är mottagare av personuppgifter:
Accenture Oy
Arek Oy
CGI Finland Oy
Deloitte Ab / Solita Oy
DXC Finland Oy
Oy IBM Finland Ab
Lindström Oy
TELA:s tjänst Kuntoutunet
NewSec Asset Management
Orodent Oy
Suojalaite Oy
Tieto Finland Oy
Arbetshälsoinstitutet
Försäkringsbranschens rehabilitering rf

Gemensamt personuppgiftsansvariga:
De lokala enheterna för avbytarservice

Kategorier av mottagare (rätt till uppgifter med stöd av lag):
Pensionsskyddscentralen
Besvärsorgan i förmånsärenden
FPA
Banker
Posten
Statistikcentralen
Hälsovårdsenheter
Arbetspensionsanstalter
Arbetshälsoinstitutet
Försäkringsbolag
Skatteförvaltningen
Övriga myndigheter

LPA lämnar inte ut den registrerades uppgifter för direktreklam, distansförsäljning, annan direkt marknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskning.

5. Den registrerades rättigheter
5.1 Rätt att kontrollera egna uppgifter och hur rätten tillgodoses
Du har rätt att se och kontrollera dina personuppgifter som sparats i LPA:s register.

Du kan också begära kopior av dina personuppgifter och handlingar i LPA:s register genom att skicka en begäran om kontroll av personuppgifter.

Begäran om att få se egna personuppgifter är i allmänhet avgiftsfri. Begäran ska framställas skriftligen eller personligen till den personuppgiftsansvarige.

Som kund hos LPA kan du se dina personuppgifter via LPA:s e-tjänster. De uppgifter som gäller avbytarservice kan du se via Lomitusnetti.

5.2 Rättelse eller radering av uppgifter, begränsníng av behandling, invändande mot behandling samt överföring av uppgifter till ett annat system
Enligt EU:s dataskyddsförordning har den registrerade under vissa förutsättningar rätt att få uppgifter rättade eller raderade, att få behandlingen begränsad eller att motsätta sig behandlingen samt rätt att få uppgifterna överförda från ett system till ett annat.
 
I de fall där behandlingen grundar sig på en skyldighet som LPA har enligt lag har de nämnda rättigheterna begränsats i lagstiftningen.

En begäran om rättelse av uppgifter ska framställas skriftligen och vara tillräckligt specificerad. Rättelsebegäran kan riktas till den person som ansvarar för respektive register eller till LPA:s dataskyddsombud.

5.3 Informering av den registrerade
I informationsbilagor redogörs för behandlingen av personuppgifter på LPA och dina rättigheter. Informationsbilagor ges i samband med att uppgifterna samlas in.

6. Anmälan om en personuppgiftsincident
Om du märker att dina personuppgifter saknas, har försvunnit, har ändrats eller är tillgängliga för någon som inte har rätt till dem, ska du anmäla en personuppgiftsincident, med andra ord att informationssäkerheten kränkts. Du kan också anmäla en misstanke om en personuppgiftsincident så undersöker vi saken.

7. Klagomål till dataombudsmannen
Du har rätt att klaga hos dataombudsmannen om du misstänker att de rättigheter som du har enligt dataskyddsförordningen har kränkts. 

Uppdaterad 20.05.2019