Användarvillkor och dataskydd

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till denna webbplats mela.fi jämte lpa.fi. Trots upphovsrätten kan sidorna på webbplatsen fritt citeras och kopieras. Ansvaret för innehållet och dess aktualitet övergår då på den som utnyttjar materialet på sidorna. God sed förutsätter att källan anges när sidorna citeras.

Användningen av tjänsten förutsätter ingen registrering. Undantag är "e-tjänsterna", där den försäkrade efter registrering kan se uppgifter som gäller den egna LPA-tryggheten. Även Lomitusnetti (avbytarservicenätet) fordrar registrering.

LPA har vinnlagt sig om att säkerställa att uppgifterna på sidorna är korrekta. LPA ansvarar dock inte för att sidorna är korrekta och felfria. LPA ansvarar inte heller för innehållet på de webbplatser som det finns länkar till och som publicerats av andra än LPA.

LPA garanterar inte att tjänsten fungerar störningsfritt. LPA ansvarar inte för någon skada, kostnad eller förlust som följer av användningen av tjänsten. LPA ansvarar inte heller för skador som kunderna förorsakas av störningar i datakommunikationen, fel i datasystemen eller datavirus och andra datasäkerhetsrisker.

LPA har rätt att när som helst göra ändringar som inverkar på tjänstens innehåll, användningen av den och tekniken bakom den eller begränsa tillgången till tjänsten.

Uppdaterad 09.04.2013