OFLA-rehabilitering

LPA kan bekosta rehabilitering när arbets- eller funktionsförmågan försvagas till följd av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom som ersätts. Ett mål för rehabiliteringen är att den försäkrade efter rehabiliteringen ska kunna fortsätta i sitt tidigare eller i ett nytt yrke. Rehabilitering kan också bekostas för att stöda möjligheterna att annars klara sig i normala aktiviteter.

När ett olycksfalls- eller yrkessjukdomsärende behandlas på LPA utreder man alltid behovet av och möjligheterna till OFLA-rehabilitering. Även kunden själv eller den hälsovårdsenhet där vården skett kan ta initiativ till rehabilitering. Det behövs inte någon särskild ansökan.

Yrkesinriktad rehabilitering
Rehabilitering som är yrkesinriktad kan bestå av utredning av rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna samt arbetsprövning, arbetsträning och utbildning för ett nytt arbete eller yrke som är lämpligt eller hjälpmedel och anordningar som personen behöver för att klara av sina arbetsuppgifter.

Rehabiliteringen kan också bestå av lån eller understöd som stöd för närings- eller yrkesutövningen.

Den som får yrkesinriktad rehabilitering har rätt till rehabiliteringspenning. För samma tid har man inte rätt till dagpenning eller olycksfallspension.

Som rehabilitering kan också ersättas skäliga och nödvändiga hjälpmedel som den skadade behöver för att röra sig eller klara sig personligen samt tolkningstjänster och anpassningsträning för den skadade och närstående.

Dessutom ersätts nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader i samband med rehabiliteringen. Ersättning för dessa kostnader ska sökas inom ett år från att de uppkom.

Skyddsutrustning och kurser
Den som insjuknat i en yrkessjukdom kan få rehabilitering i form av ett motordrivet andningsskydd eller skyddshandskar. De kostnader som användningen av skyddsutrustningen medför ersätts också. Dessutom bekostas rehabiliteringskurser för att de som insjuknat i en yrkessjukdom ska lära sig att skydda sig mot de faktorer som orsakat yrkessjukdomen.

Under yrkesinriktad OFLA-rehabilitering, till exempel under utbildning eller på en rehabiliteringskurs, betalas rehabiliteringspenning. 

OFLA-försäkringen bekostar inte rehabilitering i förebyggande syfte. Därför är det inte möjligt att få skyddsutrustning för att förebygga sjukdomar.

LFÖPL-rehabilitering
Om behovet av rehabilitering beror på en sjukdom som medför risk för att lantbruksföretagaren eller stipendiaten ska bli invalidpensionerad under de närmaste åren, beviljas rehabiliteringen enligt lagen om pension för lantbruksföretagare i form av LFÖPL-rehabilitering.

Uppdaterad 24.02.2016