För fritiden

Den som har en OFLA-arbetsskadeförsäkring kan också teckna en OFLA-försäkring för olycksfall på fritiden. Fritidsförsäkringen ersätter olycksfall som inträffar i privathushållet och annars på fritiden.

Fritidsförsäkringen ersätter också olycksfall som inträffar i fritidssysselsättningar, såsom på utlandsresor och i idrott utan några begränsningar gällande idrottsgren. Ersättningarna bestäms enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt försäkringsvillkoren. På utlandsresor är det ändå skäl att också ha en reseförsäkring.

Sjukdomar ersätts inte ur fritidsförsäkringen. I motsats till OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter fritidsförsäkringen inte muskelsträckningar som beror på en arbetsrörelse. Fritidsförsäkringen ersätter inte heller olycksfall som inträffar i löne- eller företagararbete, trafikskador eller sådana olycksfall där ersättningsfrågan avgörs enligt någon annan lag.

Hur länge en lantbruksföretagares fritidsförsäkring gäller
Fritidsförsäkringen kan vara i kraft bara om OFLA-arbetsskadeförsäkringen är i kraft och villkoren för försäkringen uppfylls. När ändringar sker i ditt arbete eller i verksamheten på gården bör du därför anmäla dem till LPA-ombudsmannen eller direkt till LPA.

Fritidsförsäkringen börjar gälla tidigast dagen efter den dag då försäkringsansökan inkom till LPA. Du kan göra ansökan hos LPA-ombudsmannen. Försäkringen gäller ett kalenderår i sänder. Om du vill säga upp försäkringen ska du lämna en undertecknad, skriftlig anmälan till LPA. Försäkringen upphör att gälla tidigast då anmälan om uppsägning inkommit till LPA. Även LPA kan säga upp försäkringen på vissa villkor.

Hur länge en stipendiats fritidsförsäkring gäller
Bara en stipendiat som har en gällande LFÖPL-försäkring kan ta en OFLA-fritidsförsäkring. När LFÖPL-försäkringen slutar gälla upphör också OFLA-fritidsförsäkringen.

OFLA-fritidsförsäkringen fortsätter dock att gälla om en ny LFÖPL-försäkringsperiod börjar omedelbart efter att den föregående försäkringsperioden upphört. Om en stipendiat således genast när LFÖPL-försäkringen upphört fortsätter sitt stipendiatarbete med stöd av ett nytt stipendium så att en ny LFÖPL-försäkring fastställs, fortsätter även fritidsförsäkringen att gälla om den inte sägs upp särskilt.

Om du vill säga upp försäkringen före utgången av försäkringsperioden ska du lämna in en undertecknad, skriftlig anmälan till LPA. Försäkringen upphör att gälla tidigast då anmälan om uppsägning inkommit till LPA.

Försäkringsvillkor för frivillig fritidsolycksfallsförsäkring (broschyr, pdf) 

Uppdaterad 01.02.2016