Försäkringspremierna

Lantbruksföretagarnas OFLA-försäkringspremie består av en basdel som är lika stor för alla och en förtjänstdel som är beroende av arbetsinkomsten. År 2019 är premien för den obligatoriska OFLA-arbetsskadeförsäkringen 16,00 euro + 0,75 % av LFÖPL-arbetsinkomsten.

År 2019 är premien för lantbruksföretagarnas frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkring 19,20 euro + 0,90 % av årsarbetsinkomsten.

Stipendiaternas premie för OFLA-arbetsskadeförsäkringen är en tiondel av den premie som lantbruksföretagare betalar för den obligatoriska försäkringen. Premien är mindre på grund av att olycksfallsrisken är lägre bland stipendiater.

År 2019 är premien för OFLA-fritidsförsäkringen 15,00 euro + 0,30 % av årsarbetsinkomsten. För en person vars OFLA-arbetsskadeförsäkring är obligatorisk baseras premien för fritidsförsäkringen på en årsarbetsinkomst om minst 14 360 euro (år 2019).

Både lantbruksföretagares och stipendiaters försäkringspremier för såväl obligatoriska som frivilliga OFLA-försäkringar är avdragsgilla vid beskattningen.

De LFÖPL-försäkrade företagare som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare får 20 procents rabatt på sin premie för OFLA-arbetsskadeförsäkringen.

Uppdaterad 27.12.2018