Företagshälsovård

De LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagare som anslutit sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare får sin premie för OFLA-arbetsskadeförsäkringen nedsatt med 20 procent. Premierabatten gäller dem som hörde till företagshälsovården den 1 oktober det föregående året. Rabatten ges oberoende av om arbetsskadeförsäkringen är obligatorisk eller frivillig.

Förutom företagaren kan även försäkrade familjemedlemmar ansluta sig till företagshälsovården och få rabatt på försäkringspremien. Den som bara har OFLA-försäkring utan att vara LFÖPL-försäkrad har inte rätt till rabatt på premien.

En ytterligare förutsättning för att få premien nedsatt är att lantbruksföretagaren har avtalat med företagshälsovården om ett gårdsbesök som företas för att kartlägga arbetsförhållandena. I samband med gårdsbesöket får företagaren också förslag till förbättringar i syfte att förebygga hälsorisker. Rabatten på försäkringspremien gäller fyra år i sänder efter varje gårdsbesök.

Att ansluta sig till företagshälsovården

Uppdaterad 03.08.2018