För arbetsskador

OFLA-arbetsskadeförsäkringen är en försäkring som gäller under arbetstid. Den ersätter olycksfall som inträffar i lantbruksföretagararbetet eller i det LFÖPL-försäkrade stipendiatarbetet eller under förhållanden som är en följd av arbetet. Den ersätter också yrkessjukdomar som beror på detta arbete.

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska anmälas till LPA inom 60 dagar från skadefallet.

Obligatorisk OFLA-arbetsskadeförsäkring
OFLA-arbetsskadeförsäkringen hör automatiskt till en obligatorisk LFÖPL-pensionsförsäkring.

Läs mer om LFÖPL-försäkringen.

Frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring
De lantbruksföretagare som utför jordbruks-, skogsbruks-, fiske- eller renskötselarbete och är frivilligt LFÖPL-försäkrade kan teckna OFLA-arbetsskadeförsäkringen frivilligt. Det är också möjligt att teckna frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring utan att ha LFÖPL-försäkring. Stipendiater kan däremot inte teckna frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring.

Den frivilliga försäkringen kan tecknas av en företagare och företagarens make/maka eller sambo

  • vars arbetsinkomst är mindre än 3 900 euro per år (2019) eller
  • vars gård är mindre än fem LFÖPL-hektar eller
  • som är under 18 år eller
  • som har fyllt 68 år eller
  • som är ålderspensionerad eller
  • som har invalid- eller deltidspension eller rehabiliteringsstöd och inte är skyldig att teckna en obligatorisk LFÖPL-försäkring.

En familjemedlem som arbetar på gården kan teckna en frivillig försäkring om lönen för arbetet är mindre än 3 900 euro per år (2019) eller om ingen lön betalas.

Den frivilliga försäkringen ger ungefär samma förmåner som den obligatoriska. Med tanke på förmånerna är den frivilliga försäkringen mycket fördelaktig. Den ersätter också i större utsträckning än många privata försäkringar.

Den frivilliga försäkringen börjar och avslutas
Den frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkringen börjar gälla tidigast dagen efter ansökningsdagen och aldrig retroaktivt. Försäkringen avslutas om arbetet i företaget upphör eller om villkoren för försäkringen inte i övrigt längre uppfylls. Den försäkrade ska anmäla sådana ändringar till LPA.

En försäkrad som vill att försäkringen avslutas fastän villkoren för försäkringen fortfarande uppfylls måste säga upp den. Försäkringen upphör att gälla tidigast den dag då en skriftlig anmälan om uppsägning inkom till LPA.

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring (pdf)

Uppdaterad 27.12.2018