Olycksfallspension (skadefall före 1.1.2016)

Om arbetsoförmågan varar i mer än ett år är det möjligt att få olycksfallspension. Pension betalas så länge som arbetsförmågan är nedsatt.

För den som är helt arbetsoförmögen är pensionen 85 procent av årsarbetsförtjänsten. Om arbetsförmågan är delvis nedsatt betalas en motsvarande del av full pension. Vid 65 års ålder minskar en full olycksfallspension till 70 procent av årsarbetsförtjänsten.

Pension betalas inte om nedsättningen av arbetsförmågan är mindre än 10 procent. Vid bedömningen av arbetsförmågan beaktas den försäkrades möjligheter att övergå till något annat arbete. Villkoren för att få pension är således strängare än för dagpenning.

Uppdaterad 28.01.2016