Hur dagpenningen räknas (skadefall före 1.1.2016)

Om en skada medför total arbetsoförmåga betalas full olycksfallsdagpenning. En skada som är lindrig eller delvis läkt kan medföra att arbetsförmågan är bara delvis nedsatt. I så fall betalas partiell olycksfallsdagpenning. Om arbetsförmågan till exempel är nedsatt med 50 procent betalas 50 procent av full dagpenning.

Det är vanligt att full dagpenning betalas i början av en sjukskrivning. Efter några månader görs en bedömning av om arbetsförmågan delvis är återställd.

När ett olycksfall drabbar en lantbruksföretagare i lantbruksföretagararbetet eller en stipendiat i stipendiatarbetet bestäms dagpenningen enligt LFÖPL-arbetsinkomsten om han eller hon inte har annan förvärvsverksamhet.

Ersättning även för lönebortfall
Om lantbruksföretagaren eller stipendiaten också har en anställning när arbetsskadan inträffar, räknas dagpenningen ut separat på basis av LFÖPL-arbetsinkomsten och på basis av löneinkomsterna. Det här gäller under de fyra första veckorna av sjukskrivningen.

Per dag är dagpenningen 1/360 av LFÖPL-arbetsinkomsten och den betalas till den försäkrade själv. Om arbetsgivaren har betalat lön för sjuktiden, får arbetsgivaren ett belopp som motsvarar lönen för sjuktiden. Om arbetsgivaren inte har betalat lön för sjuktiden, får arbetstagaren också ersättning för lönebortfallet. LPA hör sig alltid för hos arbetsgivaren om lön har betalats för sjuktiden.

Fortsatt sjukskrivning
Om sjukskrivningen efter ett olycksfall varar mer än fyra veckor, bestäms en så kallad årsarbetsförtjänst, som beaktar både LFÖPL-arbetsinkomsten och den lön som arbetstagaren fått under ett år. Den sammanlagda dagpenningen är då 1/360 av denna årsarbetsförtjänst. Den relativa andel av dagpenningen som bygger på LFÖPL-arbetsinkomsten betalas till den försäkrade själv. Om arbetsgivaren har betalat lön för sjuktiden, får arbetsgivaren lönen för sjuktiden, men högst en så stor relativ andel av dagpenningen som motsvarar lönen.

Annat företagararbete
Om lantbruksföretagaren eller stipendiaten har även annan företagarverksamhet (FöPL) och för denna verksamhet har en frivillig försäkring enligt 57 § i lagen om olycksfallsförsäkring, är dagpenningen 1/360 av summan av LFÖPL-arbetsinkomsten och företagarverksamhetens årsarbetsförtjänst.

Olycksfall i arbete som anställd
Om lantbruksföretagaren eller stipendiaten råkar ut för ett olycksfall i sitt lönearbete, fungerar systemet på motsvarande sätt. Arbetsgivarens olycksfallsförsäkringsbolag betalar således LFÖPL-andelen till den försäkrade och arbetsgivarens andel till arbetsgivaren.

Uppdaterad 28.01.2016