Familjepension och begravningshjälp (skadefall före 1.1.2016)

Om ett olycksfall eller en yrkessjukdom har dödlig utgång betalas från OFLA-försäkringen begravningshjälp och familjepension.

Begravningshjälpen betalas till dem som ordnar begravningen även om den avlidna inte efterlämnar anhöriga som skulle vara berättigade till familjepension. År 2015 är begravningshjälpen 4 780 euro.

Familjepension
Den efterlevande maken och barn under 18 år får alltid familjepension. LPA prövar på eget initiativ deras rätt till pension. Familjepension kan också betalas till barn under 25 år som studerar eller är arbetsoförmögna. Sådana särskilda grunder ska nämnas särskilt i ansökan.

En sambos rätt till pension
En sambo kan på vissa villkor få efterlevandepension. Det förutsätts att sambon bodde i gemensamt hushåll med förmånslåtaren under äktenskapsliknande förhållanden och att paret hade ett gemensamt barn eller en gemensam LFÖPL-försäkring. I fråga om en sambo prövar LPA inte på eget initiativ rätten till pension, utan sambon måste själv ansöka om familjepension.

Den efterlevande makens och barnens familjepensioner är tillsammans 25–70 procent av förmånslåtarens årsarbetsförtjänst beroende på antalet pensionstagare. Den efterlevande makens egna inkomster kan inverka på pensionens storlek.

Nytt äktenskap, samboförhållande eller registrerat partnerskap
Den efterlevande makens OFLA-familjepension upphör om han eller hon ingår ett nytt äktenskap eller inleder ett samboförhållande där paret har ett gemensamt barn eller en gemensam LFÖPL-försäkring. Även ett nytt registrerat partnerskap medför att pensionen upphör. Ett nytt äktenskap, samboförhållande eller registrerat partnerskap ska anmälas till LPA. Pensionen upphör vid utgången av den månad då äktenskapet, samboförhållandet eller det registrerade partnerskapet börjat.

Då den efterlevande makens familjepension upphör betalas ett engångsbelopp som motsvarar tre års pension. Om arbetspension fortsätter efter att OFLA-familjepensionen upphört så görs en minskning från engångsbeloppet.

Uppdaterad 01.02.2016