Årsarbetsinkomsten

Arbetsskadeförsäkring
När olycksfallspensionen räknas ut i en obligatorisk OFLA-arbetsskadeförsäkring beaktas inte bara LFÖPL-arbetsinkomsten utan också löneinkomster. Inkomsterna av annan företagarverksamhet beaktas bara om den skadade för denna verksamhet har en frivillig försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL 188 §).

Ersättningar för inkomstbortfall som betalas från en obligatorisk OFLA-arbetsskadeförsäkring baseras på årsarbetsinkomsten vid tidpunkten för skadefallet. Om inkomsten är mindre än 14 360 euro (2019) baseras ersättningarna på detta minimibelopp av årsarbetsinkomsten. Regeln om minimibeloppet beaktas inte om den skadade vid tidpunkten för skadefallet hade ålders- eller invalidpension.

I en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring baseras ersättningarna på den årsarbetsinkomst som ligger till grund för försäkringen. Inkomster från anställningsförhållanden eller annan företagarverksamhet medräknas inte.

Fritidsförsäkring
Om OFLA-fritidsförsäkringen fogats till en obligatorisk arbetsskadeförsäkring, baseras de ersättningar för inkomstbortfall som betalas från fritidsförsäkringen på det sammanlagda beloppet av årsarbetsinkomsterna i den försäkrades gällande OFLA-arbetsskadeförsäkringar. Inkomster av anställningar eller annan företagarverksamhet beaktas inte. Regeln om minimibeloppet av årsarbetsinkomsten tillämpas först på den sammanräknade årsarbetsinkomsten av OFLA-försäkringarna.

I samband med en frivillig arbetsskadeförsäkring betraktas som årsarbetsinkomst i fritidsförsäkringen bara den avtalade årsarbetsinkomsten i denna försäkring.

Höjning av årsarbetsinkomsten
Årsarbetsinkomsten i en lantbruksföretagares obligatoriska OFLA-försäkring kan höjas om det inom ett år före skadefallet har skett en sådan förändring på gården att LFÖPL-arbetsinkomsten kunde ha höjts. Detta kräver en ansökan om ändring av försäkringen. Den nya höjda årsarbetsinkomsten kan tas som grund för ersättningar för inkomstbortfall tidigast fyra månader efter skadefallet.

Om olycksfallet har inträffat eller yrkessjukdomen debuterat före 2016.

Uppdaterad 27.12.2018