Olycksfallspension

Om en olycksfallsskada eller yrkessjukdom orsakar nedsatt arbetsförmåga i mer än ett år är det möjligt att få olycksfallspension. Pension betalas så länge som arbetsförmågan är nedsatt.

Om den skadade hade gått i ålderspension efter att ha fyllt 63 år och skadefallet har inträffat i ett arbete under pensionstiden, upphör rätten att få olycksfallspension senast tre år efter skadedagen eller när den skadade före det fyllt 68 år.

För den som är helt arbetsoförmögen är pensionen 85 procent av årsarbetsinkomsten. Om arbetsförmågan är delvis nedsatt betalas en motsvarande del av full pension. Vid 65 års ålder minskar en full olycksfallspension till 70 procent av årsarbetsinkomsten.

Pension betalas inte om nedsättningen av arbetsförmågan är mindre än 10 procent. Vid bedömningen av arbetsförmågan beaktas den försäkrades möjligheter att skaffa förvärvsinkomster genom sådant arbete som kan fås. Villkoren för att få olycksfallspension är således strängare än för dagpenning.

Om olycksfallet inträffat eller yrkessjukdomen debuterat före 2016

Uppdaterad 28.01.2016