Menersättningar

Ersättning för bestående men
Om en olycksfallsskada eller yrkessjukdom orsakar dig bestående men kan du ha rätt till menersättning.

Menersättningen är en ersättning för ett allmänt men, det vill säga en funktionsnedsättning som definieras i statsrådets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

I ersättningen beaktas inte den skadades yrke, hobbyer eller levnads- eller bostadsförhållanden. Däremot beaktas sådana förbättringar av funktionsförmågan som uppnåtts med hjälp av en ledprotes, någon annan protes eller något annat hjälpmedel.

Menersättningens storlek är beroende av menets svårighetsgrad. Ersättningen är 1,15–60 procent av grundbeloppet, som år 2019 är 12 820 euro.

Betalning av menersättning
Menersättning börjar betalas när menet kan bedömas vara bestående, tidigast dock ett år efter skadedagen.

För skador som hör till invaliditetsklasserna 1–5 betalas menersättningen som ett engångsbelopp, och för skador som hör till klasserna 6–20 betalas den som fortlöpande ersättning. Menersättningar är skattefria.

Om skadan eller sjukdomen förvärras eller tillståndet förbättras så att invaliditetsklassen stiger eller sjunker kan det leda till omräkning av menersättningen.

Vårdbidrag (mentillägg i fråga om skador som inträffat före 2016)
Du har rätt till vårdbidrag om din skada eller sjukdom är så svår att du på grund av den behöver vård, hjälp, tillsyn eller handledning i dagliga aktiviteter, såsom att klä på dig, tvätta dig, äta eller röra dig.

Vårdbidrag betalas inte för den tid man vårdas på sjukhus eller på någon annan inrättning.

Klädtillägg
Om ett hjälpmedel, ett stöd, ett bandage eller en protes som används långvarigt på grund av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom orsakar onormalt klädslitage, kan klädtillägg betalas.

Uppdaterad 27.12.2018