Familjepension och begravningshjälp

Om en olycksfallsskada eller en yrkessjukdom leder till döden betalas från OFLA-försäkringen begravningshjälp och kostnaderna för att transportera den avlidna från dödsplatsen till hemorten. Till den efterlevande maken och barnen betalas familjepension på vissa villkor.

Familjepension
Den efterlevande maken (äkta make/maka eller registrerad partner) och barn under 18 år får alltid familjepension. LPA prövar på eget initiativ deras rätt till pension. Familjepension kan också betalas till barn under 25 år som studerar eller är arbetsoförmögna. Sådana särskilda grunder ska nämnas särskilt i ansökan.

En sambos rätt till pension
En sambo kan på vissa villkor få efterlevandepension. Det förutsätts att sambon bodde i gemensamt hushåll med förmånslåtaren under äktenskapsliknande förhållanden och att paret hade ett gemensamt barn eller ett avtal om inbördes underhåll som styrkts av notarius publicus.

 I fråga om en sambo prövar LPA inte på eget initiativ rätten till pension, utan sambon måste själv ansöka om familjepension.

Den efterlevande makens och barnens familjepensioner är tillsammans 25–70 procent av förmånslåtarens årsarbetsinkomst beroende på antalet pensionstagare. Den efterlevande makens egna inkomster kan inverka på pensionens storlek.

Nytt äktenskap, samboförhållande eller registrerat partnerskap
Den efterlevande makens OFLA-familjepension upphör om han eller hon inleder ett nytt äktenskap eller samboförhållande där paret har ett gemensamt barn eller ett avtal om inbördes underhåll som styrkts av notarius publicus. Även ett nytt registrerat partnerskap medför att pensionen upphör. Ett nytt äktenskap, samboförhållande eller registrerat partnerskap ska anmälas till LPA. Pensionen upphör vid utgången av den månad då äktenskapet, samboförhållandet eller det registrerade partnerskapet börjat.

Då den efterlevande makens familjepension upphör betalas ett engångsbelopp som motsvarar tre års pension. Om familjepension som bygger på arbetspensionslagarna fortsätter efter att OFLA-familjepensionen upphört så görs motsvarande minskning från engångsbeloppet.

Om förmånslåtaren hade gått i ålderspension efter att ha fyllt 63 år och skadefallet har inträffat i arbete under pensionstiden, upphör rätten att få familjepension senast tre år efter skadedagen eller när förmånslåtaren före det skulle ha fyllt 68 år.

Begravningshjälp och transportkostnader
Begravningshjälp betalas till dem som ordnar begravningen även om den avlidna inte efterlämnar anhöriga som skulle vara berättigade till familjepension. Begravningshjälpen är 4 900 euro (år 2019).

Skäliga kostnader för att transportera den avlidna från dödsplatsen till hemorten kan också ersättas.

Om olycksfallet inträffat eller yrkessjukdomen debuterat före 2016

Uppdaterad 27.12.2018