Ersättning för befogade undersökningskostnader och för inkomstbortfall

Kostnader för läkarbesök och undersökningar som behövs för att utreda en skada kan ersättas fastän det inte är fråga om en skada som ersätts, om det finns en motiverad misstanke om att skadan eller sjukdomen är arbetsrelaterad.

För tiden för en sådan undersökning och den arbetsoförmåga som undersökningen orsakar kan under vissa förutsättningar betalas ersättning för inkomstbortfall, dock för högst sju dagar.

Ersättning för inkomstbortfall ska sökas separat inom ett år från att kostnaden uppkom.

Denna typ av ersättning för inkomstbortfall gäller bara skador som inträffat efter 1.1.2016.

Uppdaterad 02.02.2016