Dagpenning

Dagpenning betalas för sjukskrivning som beror på en olycksfallsskada eller en yrkessjukdom, om sjukskrivningen varar minst tre dagar i följd utöver skadedagen. Dagpenningen börjar betalas tidigast räknat från dagen efter skadedagen. Den betalas för alla veckodagar, även för helgdagar. Dagpenning betalas för en tid av högst ett år.

För den som är helt arbetsoförmögen är dagpenningen 1/360 av årsarbetsinkomsten. Om arbetsförmågan är delvis nedsatt betalas motsvarande proportionella andel av full dagpenning. För att dagpenning ska kunna betalas måste arbetsförmågan vara nedsatt med minst 10 procent. Om försäkringen är obligatorisk beaktas vid bedömningen av arbetsförmågan även annan förvärvsverksamhet än lantbruksföretagararbetet eller stipendiatarbetet. Om försäkringen är frivillig beaktas bara lantbruksföretagararbetet eller stipendiatarbetet.

Dagpenningen kan minskas om en bidragande orsak till olycksfallet varit att den försäkrade var påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel eller var grovt oaktsam.

Uppdaterad 26.01.2016