Ersättningar

OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter kostnaderna för vård, läkemedel och vårdresor i samband med olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Dessutom ersätts kostnaderna för fysikalisk behandling samt undersökningskostnaderna och inkomstbortfall vid en grundad misstanke om att en skada eller sjukdom är arbetsrelaterad.

Ersättning för inkomstbortfall
För tiden för sjukskrivning betalas OFLA-dagpenning. Till den som är arbetsoförmögen i mer än ett år betalas olycksfallspension. Under yrkesinriktad rehabilitering betalas rehabiliteringspenning.

Menersättning
Om en skada medför nedsatt funktionsförmåga så att personen orsakas bestående allmänt men betalas menersättning.

Vårdbidrag
Om den försäkrade till följd av en skada eller sjukdom som ersätts behöver vård, hjälp, tillsyn eller handledning av utomstående kan vårdbidrag betalas.

Andra ersättningar
På grund av ett olycksfall eller en yrkessjukdom kan också betalas

  • ersättning för extra kostnader för hemvård på basis av nödvändig utomstående hjälp
  • klädtillägg på grund av långvarigt klädslitage som beror på ett hjälpmedel eller en protes
  • ersättning för vissa föremål som varit i personligt bruk och skadats i samband med olycksfallsskadan
  • rehabiliteringsersättningar för yrkesinriktad rehabilitering, rörelsehjälpmedel och anpassningsträning.

Familjepension och begravningshjälp
Om olycksfallet eller yrkessjukdomen har dödlig utgång, betalas familjepension till den efterlevande maken eller makan och till barnen. Begravningshjälp betalas till dem som ordnar begravningen (år 2019 är beloppet 4 900 euro). Kostnaderna för transport av den avlidna från dödsorten till hemorten ersätts också.

Rehabiliteringspenning
Rehabiliteringspenning betalas för tiden för yrkesinriktad rehabilitering. Storleken motsvarar dagpenning eller olycksfallspension beroende på hur långt efter skadefallet rehabiliteringen äger rum. Om rehabiliteringen sker inom ett år från skadefallet är rehabiliteringspenningen lika stor som en dagpenning, och om rehabiliteringen sker mer än ett år efter skadefallet motsvarar beloppet en olycksfallspension.

Uppdaterad 27.12.2018