Beskattning av ersättningar

Alla kostnadsersättningar, menersättningar, vårdbidrag, klädtillägg och mentillägg är skattefria. Skattepliktiga är däremot OFLA-dagpenning, rehabiliteringspenning, olycksfallspension och familjepension, likaså den ersättning som betalas för inkomstbortfall under en befogad och behövlig undersökning.

När det gäller en obligatorisk OFLA-arbetsskadeförsäkring får vi vanligtvis beskattningsuppgifterna direkt av skattemyndigheterna för att betala dagpenning, en rehabiliteringspenning som är lika stor som en dagpenning eller ersättning för inkomstbortfall under undersökningstid. I fråga om en löpande olycksfallspension eller en rehabiliteringspenning som är lika stor som en olycksfallspension och i fråga om familjepension begär vi i november beskattningsuppgifter för följande år.

OFLA-dagpenning och ersättning för inkomstbortfall under undersökningstid
I fråga om dagpenning och ersättning för inkomstbortfall som betalas från en obligatorisk OFLA-arbetsskadeförsäkring innehålls skatt enligt förskottsinnehållningsprocenten på skattekortet för lön, dock minst 25 procent. Om procenttalet på skattekortet är lägre än 25 procent innehålls 25 procent och om procenttalet på skattekortet är högre så sker innehållningen enligt detta procenttal. Innehållningen verkställs enligt grundprocenten upp till inkomstgränsen per dag på kortet och för den överskjutande delen enligt tilläggsprocenten.

I fråga om dagpenning kan förskottsinnehållningen också verkställas enligt ett skattekort som räknats ut särskilt för dagpenningen.

Om vi inte har fått beskattningsuppgifter innehåller vi 40 procent i skatt.

Om en period då en person är arbetsoförmögen och får dagpenning eller ersättning för inkomstbortfall har infallit under tidigare år än utbetalningsåret, innehålls enligt Skatteförvaltningens anvisningar 50 procent i skatt.

I fråga om en frivillig OFLA-försäkring innehålls 50 procent i skatt på dagpenningar.

Olycksfallspension och familjepension
På en olycksfallspension innehålls skatt enligt uppgifter som vi får direkt av skattemyndigheterna.

Om vi inte har fått beskattningsuppgifter innehåller vi 40 procent i skatt.

Om en olycksfallspension eller familjepension hänför sig till tidigare år än utbetalningsåret, innehålls enligt Skatteförvaltningens anvisningar 50 procent i skatt.

Rehabiliteringspenning
På rehabiliteringspenning innehålls skatt på samma sätt som på OFLA-dagpenning i de fall där rehabiliteringspenningen är lika stor som en dagpenning. Om rehabiliteringspenningen är lika stor som en olycksfallspension beskattas den på samma sätt som olycksfallspension.

LPA skickar uppgifter till skattemyndigheterna
Vid årets slut informerar vi skattemyndigheterna om de skattepliktiga ersättningar som vi har betalat och om den skatt som innehållits. Beloppen ska inte antecknas i skattedeklarationen utan skattebyrån beaktar dem automatiskt.

När vi betalar dröjsmålsränta på en skattepliktig ersättning, till exempel en pension, så innehåller vi skatt på räntan på samma sätt som på själva ersättningen.

Skatteförvaltningen

Uppdaterad 28.02.2018