Att söka ändring

Om du är missnöjd med ett beslut som du fått kan du söka ändring i det hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Nämnden är en besvärsinstans som är oberoende av försäkringsanstalterna.

Fastän besvären riktas till besvärsnämnden för olycksfallsärenden, ska du ändå skicka besvärsskriften till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). Pensionsanstalten kan själv rätta sitt beslut, om dina yrkanden och motiveringarna till dem kan godkännas.

Postadress
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
PB 16
02101 ESBO

Besöksadress: LPA (Mela), Norrskensparken 2, Esbo (Hagalund)

Telefon 029 435 11 (växel) och fax 029 435 2426

E-postadress
Om du vill kan du skicka besvärsskriften till e-postadressen , som är en oskyddad e-postförbindelse. När du skickar konfidentiella personuppgifter som vanlig e-post sker det på ditt eget ansvar på grund av datasäkerhetsrisken. Du kan i stället skicka besvärsskriften och bilagorna via LPA:s skyddade e-posttjänst, där du som mottagare ska välja Ändringssökande. Observera att tjänsten automatiskt öppnas på samma språk som din webbläsare.

Besvärsskriften
Besvär ska alltid anföras skriftligen. Ange i besvärsskriften vilka ändringar i beslutet som du yrkar på samt motiveringarna till dem. Bifoga eventuella nya utredningar som du hänvisar till. Bifoga också beslutet i original eller kopia, eller nämn när beslutet har givits. I besvärsskriften ska också nämnas ditt namn, din personbeteckning samt adress och telefonnummer.

Antingen du själv eller den som upprättat besvärsskriften ska underteckna den. Om du inte själv undertecknar besvärsskriften ska en fullmakt av dig bifogas. Om någon annan har upprättat besvärsskriften för din räkning ska denna persons namn, yrke och adress uppges.

Besvärstiden
Besvärshandlingarna ska vara hos LPA före öppettidens utgång den trettionde (30) dagen efter att du fick kännedom om beslutet. LPA har öppet till kl. 16.00, dock på nyårsafton och skärtorsdag till kl. 13.00. Du anses ha fått kännedom om beslutet den sjunde (7) dagen efter att det postats, om annat inte framgår.

Du kan lämna in besvärshandlingarna till LPA personligen eller genom bud eller skicka dem på eget ansvar per post eller e-post. Försändelsen måste vara framme före utgången av den nämnda besvärstiden.

Behandlingen av besvären
Om LPA rättar det överklagade beslutet i enlighet med dina yrkanden meddelar LPA dig ett nytt beslut. Besvären förfaller i så fall och skickas inte vidare till besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Om LPA inte rättar beslutet skickas besvären inom 30 dagar från besvärstidens utgång för att behandlas i besvärsnämnden. Du får besked om detta per brev.

Om LPA med anledning av besvären skaffar ytterligare utredning men inte rättar sitt beslut, skickas besvären till besvärsnämnden senast inom 60 dagar från besvärstidens utgång. Du får besked per brev om att ytterligare utredning skaffas.

Det beslut som besvärsnämnden för olycksfallsärenden meddelar kan överklagas hos försäkringsdomstolen inom motsvarande tidsfrist som ovan.

Rådgivning 
LPA-ombudsmannen ger vid behov råd om hur besvärsskriften ska utformas. Ta i så fall kontakt med ombudsmannen i god tid innan besvärstiden går ut.

Närmare uppgifter om behandlingen av besvärsärenden får du av besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Uppdaterad 29.01.2016