Olycksfall

Försäkringen för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, dvs. OFLA-arbetsskadeförsäkringen, ersätter bara skador och sjukdomar som beror på ett olycksfall. Ett olycksfall är en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till skada eller sjukdom.

OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter inte sjukdomar som inte beror på ett olycksfall, även om symtomen skulle uppträda för första gången efter ett olycksfall i arbetet.

Vissa skador och sjukdomar som uppkommit under högst ett dygn anses också enligt lagen vara orsakade av olycksfall. Sådana skador och sjukdomar är

  • skavsår orsakat av friktion
  • skada eller sjukdom orsakad av kontakt med frätande ämnen
  • skada eller sjukdom till följd av inandning av gas, ånga eller imma
  • köldskada, brännskada och värmesjuka
  • skada eller sjukdom orsakad av strålning
  • skada eller sjukdom orsakad av betydande variation i fysikaliskt tryck.

Som orsakade av olycksfall kan under vissa förutsättningar även ersättas

  • väsentligt förvärrande av en annan skada eller sjukdom som den försäkrade redan hade vid skadefallet
  • ömhet i muskler eller senor som har uppkommit när den försäkrade utfört enskilda påfrestande arbetsrörelser
  • psykiska chockreaktioner.

Olycksfall som inträffat före 1.1.2016
I fråga om ersättningar för olycksfall som inträffat före 2016 iakttas den gamla lagen av år 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Enligt den lagen ersätter olycksfallsförsäkringen bara skador som beror på ett olycksfall. Ett olycksfall är en plötslig och oförutsedd händelse som orsakats av en yttre faktor oberoende av den försäkrades vilja.

OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter inte sjukdomar som inte beror på ett olycksfall, även om symtomen skulle uppträda för första gången efter ett arbetsolycksfall. En skada som avsiktligt vållats av en annan person är inte heller ett olycksfall.

Förutom olycksfallsskador ersätter OFLA-försäkringen till exempel förfrysningar, solsting, skrubbsår, skavsår och plötsliga muskelförsträckningar samt skador som orsakats av frätande ämnen eller giftiga gaser.

Uppdaterad 01.02.2016