Inkomstregistret

Ett nationellt inkomstregister tas i bruk 1.1.2019. Registret är en elektronisk databas för förvärvsinkomster, pensioner och förmåner.

Om du är en LFÖPL-försäkrad arbetsgivare och alltså betalar lön till en anställd eller familjemedlem eller om ditt företag betalar lön till dig, ska du i fortsättningen anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret senast på den femte dagen efter att lönen betalats ut.

Frågor och svar om inkomstregistret

1. Vad är inkomstregistret?
Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas för uppgifter om förvärvsinkomster, pensioner och förmåner. Registret tas i bruk stegvis. De som är arbetsgivare, även hushåll som är arbetsgivare, ska från och med 2019 anmäla uppgifterna om de anställdas förvärvsinkomster till inkomstregistret. Arbetspensionsbolagen får uppgifterna ur registret. Uppgifter om pensioner och förmåner anmäls till registret från och med 2020.

2. Gäller registret LFÖPL-försäkrade?
Registret gäller de LFÖPL-försäkrade som betalar lön till anställda eller familjemedlemmar eller vars företag betalar lön till dem själva.

3. Vad ändras för LFÖPL-försäkrade när inkomstregistret tas i bruk?

1.1.2019
LFÖPL-försäkrade företagare anmäler till inkomstregistret uppgifterna om lönebetalningen till anställda och familjemedlemmar. Även en eventuell lön som betalas till företagaren ska anmälas till registret. Till exempel skattemyndigheterna, arbetspensionsbolagen och försäkringsbolagen får de uppgifter som de behöver ur registret. Även LPA kommer vid behov att använda registret för att kontrollera en LFÖPL-försäkrad företagares lönebetalning till en familjemedlem, vilket betyder att separata intyg inte behöver lämnas in.

Du som är arbetsgivare och LFÖPL-försäkrad företagare ska anmäla löneuppgifterna senast på den femte dagen efter att lönen betalats ut. Även arbetsgivarens korrigeringar av lönebetalningen görs i fortsättningen direkt i inkomstregistret. Om du anlitar en redovisningsbyrå eller bokförare för lönebetalningen bör ni i god tid komma överens om ert samarbete. Löneutbetalaren måste få en fullmakt för att kunna sköta ärendet. Läs mer på inkomstregistrets webbsida: Befullmäktiga användare av inkomstregistrets e-tjänst.

Ändringen inverkar inte på villkoren för din LFÖPL-försäkring eller på avgifterna.

1.1.2020
Betalare av pensioner och förmåner anmäler uppgifterna om utbetalningen till inkomstregistret. Du som är mottagare av pensioner och förmåner kan se uppgifterna om dem i inkomstregistret.

4. Vad är nyttan med inkomstregistret?
Registret underlättar arbetsgivarnas vardag genom att skyldigheten att lämna löneuppgifter till flera olika håll slopas. Uppgifterna lämnas centraliserat till ett enda ställe och förmedlas därifrån till dem som behöver uppgifter, till exempel arbetspensionsbolagen, skattemyndigheterna och FPA. Genom att registret förs i realtid hjälper det också till att bekämpa grå ekonomi.

Inkomstregistret gör det också möjligt för inkomsttagare att få se sina inkomst- och skatteuppgifter i realtid. En inkomsttagare kan första gången från och med 2019 se uppgifter om sina löner och från och med 2020 om sina pensioner och andra förmåner.

5. När träder reformen i kraft?
Inkomstregistret tas i bruk stegvis. I det första skedet anmäler arbetsgivare löneuppgifter till registret från 1.1.2019. Anmälningsskyldigheten gäller alla löneutbetalare, såsom arbetsgivare, hushåll som är arbetsgivare och redovisningsbyråer som sköter utbetalningen. Från och med 2020 anmäler också utbetalare av pensioner och förmåner uppgifterna om dem till registret.

6. Vilka uppgifter anmäls på annat sätt i fortsättningen?
Inkomstregistret ersätter de anmälningar som görs till ArPL-arbetspensionsförsäkrarna (års- och månadsanmälan). I stället för att göra årsanmälan ska anmälan nu göras efter varje utbetalning. I fortsättningen ska arbetsgivare, hushåll som är arbetsgivare och redovisningsbyråer anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret senast på den femte dagen efter utbetalningen. Genom samma anmälan går uppgifterna också till skattemyndigheterna. Arbetspensionsbolagen får de lagstadgade uppgifter som de behöver direkt ur inkomstregistret.

7. Hur görs anmälningarna i fortsättningen?
Uppgifterna anmäls till inkomstregistret i realtid senast på den femte dagen efter lönebetalningsdagen. Uppgifterna kan anmälas på flera olika sätt. Det kan ske till exempel via e-tjänsten eller gränssnittet för inlämnandet av anmälan om löneuppgifter.

8. Varför är pensionsbranschen med i inkomstregistret?
Inkomstregistret möjliggör aktuell och mera korrekt information och säkerställer att arbetspensionsavgifterna betalas till rätt belopp. Pensionsbesluten kan också handläggas snabbare.

Inkomstregistret ökar kostnadseffektiviteten och lättar på företagens administrativa börda genom att samma uppgifter inte behöver anmälas flera gånger. Det blir enklare att lämna uppgifter om inkomster genom att anmälningarna koncentreras till inkomstregistret. Arbetsgivare och andra informationsproducenter anmäler uppgifterna om förvärvsinkomster i realtid efter varje utbetalning.

Mer information:
inkomstregistret.fi
tela.fi/inkomstregistret

Uppdaterad 14.11.2018