Hoppa över navigering

Coronaviruset och LPA-tryggheten

På den här sidan har vi samlat information om coronaviruset (COVID-19) och LPA-tryggheten. Vi följer med hur läget utvecklas och vidtar åtgärder i enlighet med regeringens och hälsomyndigheternas anvisningar. Sidan uppdateras allt efter som det finns ny information att tillgå. Senaste uppdateringen 7.4. kl 10.45.

Kontakta vår kundtjänst tfn 029 435 2650 eller en LPA-ombudsman, om du inte hittar svar på din fråga eller om du är osäker på hur du ska gå till väga. För tillfället undviker vi möten ansikte mot ansikte på grund av smittorisken men vi betjänar normalt per telefon och på webben även medan undantagstillståndet pågår. Läget är mycket exceptionellt och vi kanske inte kan besvara alla frågor men vi strävar efter att bedöma situationen smidigt från fall till fall.

Ärendehantering hos LPA

Betjänar LPA normalt?

Vår kundbetjäning per telefon och på webben, behandlingen av ansökningar och betalningen av pensioner fungerar trots coronaviruset som vanligt.

Vi rekommenderar att våra kunder sköter sina ärenden via de elektroniska tjänsterna, per telefon, via krypterad e-post eller per brev. Vi undviker möten ansikte mot ansikte men vår kundtjänst och våra LPA-ombudsmän hjälper dig personligen per telefon i alla frågor som gäller din LPA-trygghet.

Du kan sköta dina försäkrings- och pensionsärenden via den elektroniska tjänsten och du kan lämna in bilagor, som till exempel kvitton, utredningar och ansökningar elektroniskt. När du ansöker om en förmån i e-tjänsten kan du bifoga de bilagor som behövs direkt till din ansökan. Anvisningar för hur bilagor ska skickas finns i anslutning till ansökan. Läs mer om e-tjänsten.

Insjuknande och karantän

Vad ska jag göra om jag blir satt i karantän?

Karantän är en åtgärd i enlighet med lagen om smittosamma sjukdomar i syfte att dämpa spridning av smittosamma sjukdomar. Med karantän avses att en frisk persons rörelsefrihet begränsas och syftet är att förhindra en eventuell spridning av smittan till andra människor. Beslutet om karantän tas av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen.

Om du blir satt i karantän och inte kan utföra ditt arbete på grund av det kan du få ersättning av FPA för inkomstbortfallet som karantänen orsakar i form av dagpenning för smittsam sjukdom. Dagpenningen vid smittsam sjukdom beräknas utgående från din FLÖPL-arbetsinkomst och betalas för de dagar under vilka du inte har kunnat arbeta på grund av karantänen.

Läs mer om dagpenningen vid smittsam sjukdom på FPA:s webbplats.

Vad ska jag göra om jag insjuknar?

Om du insjuknar kan du få LPA-dagpenning från och med den femte sjukdagen. Vi behöver alltid ett intyg över din arbetsoförmåga för att kunna betala LPA:s sjukdagpenning. Om du insjuknar kan du kontakta din hälsovårdscentral per telefon eller med hjälp av hälsovårdens webbapp för att få ett sjukintyg. För att få LPA:s sjukdagpenning räcker det med att du per telefon har begärt ett skriftligt sjukintyg som utfärdats av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare.

Betalningen av LPA:s sjukdagpenning upphör senast när självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning upphör, självrisktiden är dagen för läkarbesöket + 9 vardagar, inberäknat helgfria lördagar och helgdagsaftnar. Om din sjukdom fortgår ytterligare efter det här kan du få FPA:s sjukdagpenning. Det är sjukledighetens längd som är avgörande för om du ska ansöka om sjukdagpenning hos LPA eller hos FPA. Om din sjukledighet varar i färre än nio dagar utöver dagen för läkarbesöket ska du ansöka om ersättning hos LPA. Om din sjukledighet varar längre än 9 vardagar utöver dagen för ditt läkarbesök ska du ansöka om ersättning direkt hos FPA. Läs mer: LPA:s sjukdagpenning

Vår kundtjänst och LPA-ombudsmännen hjälper dig att fylla i ansökan. Du kan ansöka om LPA-sjukdagpenning i vår e-tjänst.

Hälsocentralerna ger anvisningar på sina webbplatser om hur det lönar sig att gå till väga om man misstänker coronavirussmitta. Läs också anvisningarna som Institutet för Hälsa och Välfärd ger om coronaviruset.

Du kan läsa om dagpenningen vid smittsam sjukdom som FPA betalar på FPA:s webbplats.

Behöver jag sjukintyg för att få LPA:s sjukdagpenning?

Vi behöver alltid ett intyg över din arbetsoförmåga för att kunna betala LPA:s sjukdagpenning. På vissa hälsostationer får också hälso- eller sjukvårdarna skriva ut kortvariga sjukintyg. Om du insjuknar kan du kontakta din hälsostation per telefon eller via webbappen som hälsovården erbjuder. För LPA:s sjukdagpenning räcker det med att du har ett skriftligt sjukintyg som en läkare, sjukvårdare eller hälsovårdare har skrivit ut och som du har begärt per telefon.

Du kan lämna in sjukintyget över arbetsoförmåga via e-tjänsten.

Lämna in ansökan om LPA-sjukdagpenning inom 6 månader efter att din arbetsoförmåga började.

Läs mer om LPA-sjukdagpenningen.

När kan jag få dagpenning vid smittsam sjukdom?

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar fattar beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. På grund av en temporär ändring av sjukförsäkringslagen krävs inte längre ett beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av den ansvariga smittskyddsläkaren för att man ska kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall, utan dagpenning kan beviljas också utifrån ett annat intyg från hälso- och sjukvården.

Dagpenningen vid smittosam sjukdom ersätter ditt inkomstbortfall under den tid du är i karantän eller isolering. Du kan också ansöka om dagpenning vid smittosam sjukdom om ditt barn under 16 år har insjuknat eller satts i karantän.

Dagpenningens belopp beräknas utgående från din LFÖPL-arbetsinkomst. Dagpenning vid smittosam sjukdom betalas endast för de dagar då du inte har kunnat arbeta på grund av karantän eller isolering. Dagpenning betalas till exempel inte för den tid du har semester eller arbetar hemma. Det tillämpas ingen självrisktid och dagpenningen ersätter till fullo det inkomstbortfall som isoleringen eller karantänen har orsakat.

Kontrollera din möjlighet att få dagpenning vid smittosam sjukdom av FPA och läs mer på FPA:s webbplats.

Kan jag få dagpenning vid smittosam sjukdom om jag är i frivillig karantän?

FPA kan betala dagpenning vid smittosam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall till följd av karantän. I princip är det möjligt att få dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA endast om läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller inom sjukvårdsdistriktet har bestämt att en person som insjuknat eller utsatts för smittorisk ska sättas i isolering eller karantän på grund av coronaviruset.

Dagpenning vid smittosam sjukdom kan betalas endast om du har inkomstbortfall på grund av karantänen. Om du kan arbeta trots att du är i karantän kan du inte få dagpenning. Inte heller regeringens rekommendation om att stanna hemma i två veckor efter en utomlandsresa är grund för att dagpenning vid smittosam sjukdom ska beviljas.

Kontrollera din möjlighet att få dagpenning vid smittosam sjukdom av FPA och läs mer på FPA:s webbplats.

Pensioner, olycksfall och rehabilitering

Betalas pensionerna normalt?

Pensioner beviljas och betalas normalt trots coronaviruset.

Påverkar coronavirusläget inkomstkontrollen av förmånerna?

Inkomsterna övervakas som vanligt. Om du får en förmån med inkomstgräns (t.ex. invalidpension, rehabiliteringsstöd eller avträdelsestöd) och det verkar som om din inkomstgräns kommer att överskridas lönar det sig att kontakta LPA för att besvärliga återbetalningar ska kunna undvikas.

Du får mer information om din inkomstgräns till exempel i  årsinfomationen för pensionstagare som LPA skickar ut varje år eller genom att kontakta LPA.

Det tidsbundna undantaget som gällde inkomstgränserna i samband med avträdelsestöd upphörde att gälla 31.12.2020.

Jag borde lämna in ett läkarutlåtande för fortsatt ansökan om rehabiliteringsstöd men på grund av coronaläget kan jag inte gå till läkare, vad ska jag göra?

På grund av undantagsläget som råder till följd av coronaepidemin kan det hända att läkartider förskjuts och avbokas. Om du får rehabiliteringsstöd men inte kan få ett läkarutlåtande för den fortsatta ansökan på grund av läget ska du kontakta LPA.

Vad ska jag göra om mina studier som beviljats som yrkesinriktad rehabilitering avbryts?

Om LPA betalar dig rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsförhöjning för studier som beviljats som rehabilitering och dina studier avbryts på grund av coronaläget ska du kontakta LPA så att vi kan bedöma om avbrottet påverkar betalningen av ersättningen. Även tidpunkten för examinering kan ändras, antingen på grund av avbrottet eller på grund av att yrkesprov förskjuts eller på grund av att utbildningsanstalten har problem med att anordna utbildningen. Det lönar sig att kontakta LPA i god tid även om detta.

Jag har fått en betalningsförbindelse för fysikalisk behandling från LPA. Kan jag skjuta på behandlingen?

Om du har fått en betalningsförbindelse för fysikalisk behandling men inte har kunna påbörja eller fortsätta behandlingen på grund av coronaviruset ska du kontakta LPA för att reda ut frågan.

Ersätter LPA andningsskydd om jag är rädd att utsättas för coronaviruset?

LPA ersätter andningsskydd och skyddshandskar som yrkesinriktad rehabilitering för personer med yrkessjukdom. Skyddets syfte är att hjälpa kunden att kunna fortsätta i sitt arbete inom lantbruket eller som stipendiat genom att han eller hon skyddas för allergen som orsakar den yrkessjukdom som ska ersättas, till exempel djurepitel, mjöldamm eller kemikalieföreningar. Skydd beviljas inte för förebyggande av andra sjukdomar, till exempel coronaviruset.

Jag använder redan andningsskydd som ersätts av LPA, medför coronaläget ändringar i ersättningarna för skydd?

Om du lider av en yrkessjukdom och du har beviljats andningsskydd som rehabilitering medför coronaepidemin inte ändringar i de beslut om ersättning som du har fått. Skydd beviljas inte för förebyggande av andra sjukdomar, som till exempel coronaviruset, så det beviljas till exempel inte tilläggsskydd på grund av coronaläget.

Försäkringsskydd för stipendiater

Mitt stipendiatarbete avbröts till följd av ändringar som beror på coronaviruset, vad händer nu med min försäkring?

Òm ditt arbete efter 4 månader avbryts för minst 4 månader på grund av ändringar som beror på viruset kan även ditt försäkringsskydd avbrytas. Förutsättningen är att du har fått tillstånd till avbrottet av stipendiatgivaren. Villkoren är desamma om ditt stipendiatarbete avbryts till exempel på grund av annat förvärvsarbete eller sjukdom. Läs mer: Förändringar i stipendiatarbetet

Jag har utfört stipendiatarbete utomlands och måste nu återvända till Finland på grund av coronaviruset, hur ska jag gå till väga?

Om du tvingades avbryta eller avsluta ditt stipendiatarbete i förtid på grund av att du återvände till Finland och du inte kommer att fortsätta med arbetet ska du kontakta vår kundbetjäning så att vi kan utreda din situation.

Jag har utfört stipendiatarbete i Finland och återvände nu till hemlandet på grund av coronasituationen, hur ska jag gå till väga?

Om du utförde stipendiatarbete i Finland och nu återvände till hemlandet ska du kontakta LPA och kontrollera om ditt försäkringsskydd fortgår när du vistas i hemlandet.

Mitt stipendiatarbete utomlands avbröts, vad ska jag göra?

Om du har ett av Pensionsskyddscentralen beviljat A1-intyg och du blev tvungen att avbryta ditt stipendiatarbete utomlands för att återvända till Finland ska du meddela Pensionsskyddscentralen om detta. Anmäl att du återvänder om din vistelse i Finland varar i mer än 30 dagar eller om du inte återvänder för att arbeta utomlands. Närmare information i Pensionsskyddscentralens anvisning

Din LFÖPL-försäkring är i kraft om du fortsätter att arbeta i Finland eller om du fortfarande omfattas av den finska sociala tryggheten medan ditt arbete utomlands fortsätter. Kontakta vår kundbetjäning om ditt arbete avbryts helt eller om du har frågor om ditt försäkringsskydd.

 

Avbytarservice för lantbrukare

Kan jag återkalla min semester om min resa inhiberas på grund av coronaviruset?

Coronaviruset medför just nu bland annat att semesterresor inhiberas och då är det förståeligt att man också vill återkalla redan avtalade semestrar.

I lagen om avbytarservice konstateras att om lantbruksföretagaren på grund av sjukdom eller annan godtagbar orsak inte kan ta in semester under den tid då avbytare reserverats för honom, kan semestern helt eller delvis framskjutas till en senare tidpunkt. Andra godtagbara skäl vid sidan om sjukdom kan vara till exempel förlossning, olycksfall eller att avbytaren insjuknar. Att en semesterresa inhiberas är inte en godtagbar orsak, så som avses i lagen, för att få skjuta fram en redan överenskommen semester.

Det är viktigt att semestern tas och att lantbruksavbytarna sysselsätts även i det här undantagsläget. Om coronaläget utvecklas kan vi råka i en situation där avbytarresurser behövs i allt högre grad som vikarieavbytare. I så fall blir det svårare att ordna med avbytarservice för semestrar. Vi kan inte heller garantera att semestern kan tas vid en senare tidpunkt om det inte finns tillräckligt med avbytare

Läs mer om semesteravbytartjänster.

Kan jag återkalla min semester om jag misstänker att avbytaren har utsatts för coronaviruset under sin utomlandsresa?

För att förhindra att smittas av coronaviruset är det synnerligen viktigt att alla iakttar myndigheternas anvisningar. Lantbruksföretagaren ska redan vid lindriga symtom i andningsvägarna sjukskriva sig i enlighet med anvisningarna som Institutet för Hälsa och Välfärd THL har gett. Till åtgärderna för att förhindra spridningen av viruset hör bland annat att man ser till god hygien och skyddar sig samt undviker onödig exponering.

Lantbruksavbytarna använder andningsskydd mot djur- och foderdamm på arbetsplatserna. I samband med avbytarnas arbetsresor, utbildningar, arbetsmöten och i andra arbetsrelaterade sammanhang då det inte är möjligt att iaktta ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter rekommenderas det att du använder ansiktsmask.

Det är viktigt att de som arbetar på gården har möjlighet att tvätta sina händer med tvål och vatten och torka av händerna med engångshanddukar av papper. Lantbruksavbytarna uppmanas ha med sig eget desinficerande handsköljningsmedel och ett tillräckligt antal lämpliga skyddshandskar.

Institutet för Hälsa och Välfärd har lanserat en trafikljusmodell som hjälper dig att se olika länders coronaläge och reserestriktioner. Du hittar de aktuella reseanvisningarna på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Den lokala hälsomyndigheten kan bestämma att en person ska coronatestas och försättas i karantän i 10 dygn om det finns skäl att misstänka att han eller hon har utsatts för coronasmitta undr sin resa.

Kan semestrar som flyttats fram från ifjol fortfarande tas efter april?

Om semesterdagar från i fjol av en godtagbar orsak flyttats för att tas under det här året ska semesterdagarna tas före 30.4.2022. Semesterdagar som inte tagits före 30.4.2022 går förlorade. Om du till exempel på grund av coronaläget måste flytta årets semester till nästa år ska den tas före 30.4.2023.

Rehabiliteringen som har beviljats mig inhiberades, inhiberas också min vikariehjälp för den tiden?

Vikariehjälpen återkallas om förutsättningarna för vikariehjälp inte längre uppfylls. Det betyder att om medicinsk rehabilitering eller en operation som planerats för dig och som du har fått vikariehjälp för måste inhiberas, återkallas också den vikariehjälp som har beviljats dig. Du kan emellertid byta den beviljade vikariehjälpen för den aktuella tiden mot semester eller avgiftsbelagd avbytarservice eftersom det redan har reserverats en avbytare för dig som vikariehjälp.

Läs mer om vikariehjälp.

Jag har satts i karantän på grund av coronamisstanke, kan jag få avbytarservice?

Karantän är en åtgärd i enlighet med lagen om smittosamma sjukdomar i syfte att dämpa spridning av smittosamma sjukdomar. Med karantän avses att en frisk persons rörelsefrihet begränsas och syftet är att förhindra en eventuell spridning av smittan till andra människor. Beslutet om karantän tas av den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Det är möjligt att få avbytarservice som semester eller avgiftsbelagd avbytarservice under karantänstiden. Vikariehjälp beviljas emellertid inte om du är arbetsför.

Om du sätts i karantän ska du omedelbart underrätta den lokala enheten. Den lokala enheten ska anlita hälsomyndigheterna för att klarlägga vad som ska beaktas i anslutning till ordnande av avbytarservice om det råder misstanke om exponering för coronaviruset på gården. Om det på gården tillsammans med lantbruksavbytaren arbetar en person som satts i karantän på grund av exponering ska avbytararbetet ordnas så att lantbruksavbytaren och personen som satts i karantän inte arbetar samtidigt.

Jag har smittats av coronaviruset, kan jag få en avbytare för den tid jag är sjuk?

Om du insjuknar i covid-19 och är arbetsoförmögen kan du få vikariehjälp. Du ska omedelbart informera de lokala enheterna om isoleringen och den lokala enheten ska anlita hälsomyndigheterna för att klarlägga vad som ska beaktas i anslutning till ordnande av avbytarservice vid coronasmitta.

Det är viktigt att en lantbruksföretagare som insjuknat inte utsätter avbytaren som sköter djuren för smitta. Lantbruksföretagaren får inte befinna sig i produktionsbyggnaden när avbytaren är på plats. Företagaren ska akta sig för att sprida viruset till produktionslokalerna och lantbruksavbytaren ska se till sitt eget skydd.

Vilka dokument behöver jag för att få vikariehjälp om jag plötsligt insjuknar i corona och inte kan ta han dom mina produktionsdjur?

Vilka dokument du behöver beror på hur mycket vikariehjälp du redan har anlitat i år för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall.

 • Om du inte alls har anlitat vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga i år ska du lämna in en skriftlig ansökan om vikariehjälp till den lokala enheten innan du börjar anlita vikariehjälp. För de första 7 dagarna behöver du ventuellt inga andra dokument.
 • Om du redan har använt 7 dagar, men inte 20 av vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga behöver du ett intyg över arbetsoförmåga av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare. Observera att det inte alltid räcker med beslut av en läkare för smittsamma sjukdomar/annan läkare över karantän eller isolering. Ett intyg av en sjukskötare eller hälsovårdare över att du bevisligen har haft coronasmitta och med rekommendation om att du inte ska vara på jobb på grund av smittorisk är inte heller tillräckligt om det inte framgår att du kon-stateras vara oförmögen att arbeta på grund av coronaviruset.
 • Om du i år redan har haft 20 dagar vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga behöver du ett beslut av FPA om sjukdagpenning. Observera att ett beslut om dagpenning vid smittsam sjukdom inte räcker till. Däremot räcker ett beslut om dagpenning av FPA i vilket det fastställs att ersättningen inte betalas eftersom du redan får dagpenning vid smittsam sjukdom till för att du ska få vikariehjälp. Lämna in separata ansökningar till FPA om dagpenning vid smittosam sjukdom och om sjukdagpenning.
Kan jag få vikariehjälp om jag får dagpenning vid smittsam sjukdom eller om jag måste vara i karantän?

Sjukdagpenning vid smittsam sjukdom eller förordnande om karantän eller isolering berättigar i sig inte till vikariehjälp. Du kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar har bestämt att du ska vara borta från jobbet, i isolering eller i karantän. För att få vikariehjälp måste du vara arbetsoförmögen till följd av sjukdom eller olycksfall.

Om du är arbetsoförmögen till exempelpå grund av att du har insjuknat i korona kan du med egen anmälan få vikariehjälp i högst 7 dagar per kalenderår. Om du har använt 7 sjukfrånvarodagar under året ska du ha ett intyg över din arbetsoförmåga. Intyget kan skrivas ut av en läkare, hälsovårdare elelr sjukvårdare.

Om sjukdomen fortsätter så att du under ett år redan har använt alla 20 dagar för vikariehjälp ska du ansöka om dagpenning hos FPA för att få mer vikariehjälp. FPA behöver ett läkarintyg över din arbetsoförmåga för att kunna bevilja dapenning.

Enligt uppgift från FPA kan du ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom och sjukdagpenning för samma tidsperiod. För lantbruksföretagare är dagpenningen vid smittsam sjukdom vid den tidpunkt då förmånen börjar en trehundradedel av den gällande LFÖPL-arbetsinkomsten, det betyder att den kan vara förmånligare än sjukdagpenningen för dig. För att få vikariehjälp i mer än 20 dagar behöver du emellertid ett beslut om sjukdagpenning av FPA. Om du vill kan du meddela FPA att du i stället för sjukdagpenning väljer att få dagpenning vid smittsam sjukdom utbetald. Då betalar FPA dig inte sjukdagpenning men du får ett jakande beslut om sjukdagpenning utifrån vilket du kan beviljas vikariehjälp.

Får jag vikariehjälp på grund av eventuella extra repetitionsövningar?

Inom armén förbereder man sig på att eventuellt kalla in reservister för extra tjänstgöring. När ett tvingande behov som uppstår i Finlands säkerhetspolitiska omgivning förutsätter det kan värnpliktiga som hör till reserven förordnas till extra repetitionsövning. Ett förordnande till repetitionsövning ges för varje enskild värnpliktig för högst 30 dagar åt gången. Om Finlands försvarsmakt fattar beslut om att kalla in reservister kan en reservist ”förordnas att träda i tjänst omedelbart”.

När det är fråga om en repetitionsövning i enlighet med värnpliktslagen har du rätt få vikariehjälp att för den tid som tjänstgöringen pågår.

Corona och vikariehjälp för renskötare

Beslut om karantän eller isolering som utfärdats av kommunens läkare för smittsamma sjukdomar eller en annan läkare ger i sig inte rätt till vikariehjälp för renskötare. Ibland har läkare på grund av brådska i vissa fall inte skrivit en bedömning av arbetsoförmågan. Vikariehjälp ersätts inte om du inte har intyg över arbetsoförmåga och du redan har använt kalenderårets sju dagar för vikariehjälp. Om du på grund coronasjukdomen inte kan utföra ditt arbete och behöver vikariehjälp ska du begära att en läkare, företagshälsovårdare eller sjukskötare skriver ett intyg över arbetsoförmågan som coronasjukdomen orsakar för den tid som du behöver vikariehjälp.

Måste en lantbruksavbytare som kommer från Estland vara i karantän i 14 dygn?

Kontrollera de aktuella landspecifika restriktionerna på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

En avbytare med symtom i andningsvägarna ska fortfarande omedelbart kontakta företagshälsovården.

Hur kan jag förbereda mig på min gård så att avbytarservicen fungerar så bra som möjligt när coronaviruset sprids?
 • Sköt väl om dig själv och din hälsa så att du klarar dig så bra som möjligt om du insjuknar.
 • Anlita avbytarservice nu och också jämt fördelat under året så att du samlar krafter. Anlita avbytarservice nu också för att sysselsätta avbytarna och för att det ska finns tillräckligt med avbytare om pandemin slår till samtidigt både på gårdarna och bland avbytarna.
 • Håll alltid säkerhetsavstånd till avbytaren. Om någon är sjuk eller i karantän på din gård ska du särskilt se till att undvika kontakt bland annat genom arbetsarrangemang.
 • Kontrollera att skriftliga anvisningar, inklusive viktiga telefonnummer, är uppdaterade och lätt tillgängliga i produktionslokalerna.
 • Du har väl gett en annan person en specificerad fullmakt för ansökan om vikariehjälp för det fall att du inte själv kan lämna ansökan. Du kan till exempel använda fullmaktsmodellen Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp som finns på vår webbplats.
 • Kontrollera att arbetsförhållandena, maskinerna och anordningar på din gård uppfyller kraven på säkerhet i arbetet. Den lokala enheten kan inte ordna avbytarservice om avbytarens arbetssäkerhet äventyras.
 • Kontrollera att alla arbetsredskap är i skick och att det finns tillräckligt med redskap och andra konsumtionsförnödenheter inför en akut situation.
 • Ordna möjlighet att tvätta händerna med tvål och varmt vatten i produktionslokalerna.
 • Kontrollera att den lokala enheten har aktuella uppgifter om dig själv och ditt lantbruksföretag.
 • Introducera tillräckligt med avbytare i arbetet på din gård. Vid en pandemi är de avbytare du normalt brukar anlita kanske inte tillgängliga.
 • Om du inte ännu har utsett en reservperson ska du göra det. Reservpersonen ser till företagets ärenden när du själv inte kan göra det. Kom ihåg att lämna uppgifter om reservpersonen till den lokala enheten.
 • Kartlägg alla eventuella nätverk och personer som kan komma hjälpa i en nödsituation och introducera dem i arbetet. Lantbruksavbytare kan endast genomföra åtgärder i anslutning till den nödvändiga dagliga husdjursskötseln.
 • Om du insjuknar ska du kontakta en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare per telefon eller en mobilapp för att få anvisningar och ett intyg över arbetsoförmåga. För att få vikariehjälp räcker det med att du får ett sjukintyg på det här sättet.
 • Lämna in en skriftlig ansökan om vikariehjälp i Lomitusnetti eller med hjälp av en annan metod som den lokala enheten erbjuder genast då de första symtomen uppträder. Ansökan om vikariehjälp måste ha kommit till den lokala enheten innan avbytaren inleder sitt arbete – även om du anlitar avbytarservice som du själv har ordnat.
 • Om coronaepidemin avsevärt har försvårat den lokala enhetens möjligheter att ordna avbytarservice och den lokala enheten inte kan ordna avbytarservice kan du begära en överföring till självorganiserad avbytarservice. I dessa undantagsförhållanden kan en begäran om överföring också lämnas in mitt under året.
Bör en avbytare eller företagare med symtom i andningsvägarna coronatestas?

En avbytare ska inte arbeta om han eller hon har symtom utan i stället omedelbart kontakta företagshälsovården.

Alla som har symtom som passar in på coronasmitta bör kontakta hälsovården och vid ska laboratorietester genomföras. Före du testas och medan du väntar på testresultatet är det synnerligen viktigt att du är försiktig och följer hygienanvisningarna och så skyddar andra mot en eventuell smittoexponering. (Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 13.8.2020, 182/2020)

Kan en avbytare på en pälsfarm försättas i karantän efter att ha skött ett sjukt pälsdjur?

FIFUR har meddelat gårdar som bedriver pälsproduktion att det har visat sig att minken kan exponeras för Covid-19.

Trots att det anses osannolikt att djur som smittats kan förmedla Covid-19 till människor ger FIFUR anvisning om att de som har varit i kontakt med minkar som fått Covid-19 ska isoleras från andra människor i 14 dygn efter att det inte längre förekommer covid-19 i djuren. Den som är i karantän får inte sköta djur!

Mer information ger FIFUR och kommunens veterinär.

Försäkringspremiefakturor

Kan jag få betalningstid för min försäkringspremiefaktura?

Om du behöver betalningstid för försäkringspremierna kan du behändigt komma överens om en ny betalningstidtabell i vår e-tjänst. Du kan komma överens om förlängd betalningstid för dina försäkringsfakturor genom att ringa försäkringsfaktureringen tfn 029 435 2690 eller genom att skicka e-post till vakuutusmaksut(at)mela.fi. Det är viktigt att du kontaktar oss redan innan din faktura förfaller.

Det är inte möjligt att få förlängd betalningstid för fakturor som gäller frivilliga försäkringar mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Det beräknas dröjsmålsränta för din faktura från och med den ursprungliga förfallodagen. Dröjsmålsränta beräknas fram till att fakturen är betald i sin helhet. Dröjsmålsräntan är 10,5 procent 1.1.-30.6.2023. Andra tilläggskostnader tillkommer inte till följd av den förlängda betalningstiden.

Läs mer om försäkringspremier

Projektet Ta hand om bonden

Projektet Ta hand om bonden erbjuder hjälp också under pågående coronakris

Våra projektmedarbetare hjälper lantbruksföretagare som befinner sig i svåra livssituationer på samma sätt som tidigare. Under coronaepidemin besöker vi gårdar med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna om coronaviruset. Före gårdsbesöken kontrollerar vi att varken lantbruksföretagaren eller hans eller hennes närstående har influensaliknande symtom och vi kommer inte heller själva till gården om vi har symtom. Vi hoppas att lantbruksföretagarna före gårdsbesöket informerar projektmedarbetaren om eventuella influensaliknande symtom i familjen. Då kan vi skjuta upp besöket eller ordna det på distans. Vi kan också minska närkontakterna genom att hålla kontakt med kunderna per telefon, skyddad e-post eller i Teams. Trots coronaepidemin erbjuder vi övergripande hjälp så tag modigt kontakta med oss. Projektarbetarnas kontaktuppgifter: lpa.fi/projektet

Kan jag ansöka om köptjänstförbindelse?

Vi beviljar köptjänstförbindelser också under coronaepidemin. Fyll i ansökan tillsammans med projektmedarbetaren i samband med gårdsbesöket eller på distans. Du kan alltså få hjälp också utan ett fysiskt möte.

Ansök fortfarande om betalförbindelse via en projektmedarbetare som kartlägger läget per telefon. Du kan fylla i ansökningsblanketten elektroniskt eller per brev. För nya köptjänstförbindelser beviljar vi undantagsvis ett halvt års giltighetstid så att alla ska hinna köpa tjänsten så länge förbindelsen är i kraft. Innan du ansöker om en betalförbindelse lönar det sig emellertid att säkerställa att serviceproducenten trots coronaläget kan erbjuda tjänsten. Vissa serviceproducenter använder sig nu gärna av distansmöten.

Om du blir tvungen att avboka ett möte med en serviceproducent ska du komma ihåg att göra det i god tid. Det går inte att betala oavbokade tidsbeställningar med betalförbindelsen.

Jag kan inte använda köptjänstförbindelsen som jag fått och tiden för att lösa in den håller på att gå ut. Vad ska jag göra?

Du ska i regel använda köptjänstförbindelsen inom den giltighetstid som anges i förbindelsen. Om du inte kan använda betalförbindelsen som du fick inom den utsatta tiden kan du ansöka om förlängninmg av tiden. Vänligen ring 029 4 352 273 eller skicka oss skyddad e-post när du vet när du igen kan använda förbindelsen och hur lång förlängning du behöver. Ange Ta hand om bonden som mottagare av e-postmeddelandet.

Om du kan använda tjänsten som har beviljats dig normalt men giltighetstiden för förbindelsen håller på att gå ut ska du ansöka om förlängd giltighetstid innan den gamla förbindelsen blir ogiltig.

Arbetssäkerhetsrådgivarens anvisningar för beredskapen på gårdar

Satsa på hälsan
 • Sköt väl om din hälsa så att du tillfrisknar ordentligt om du insjuknar.
 • Minimera de fysiska kontakterna med andra så minimerar du också risken för att insjukna.
 • Om andra än familjemedlemmar arbetar på gården ska du kommunicera med dem med hjälp av telefon och e-post.Fördela arbetsuppgifterna så att närkontakt kan undvikas trots att symtom inte har uppkommit (avstånd mer än 2 m).
 • Sträva efter att alla som arbetar på gården har sina egna, för dem avsedda maskiner, arbetsredskap och arbetsuppgifter. Du kan till exempel använda färgkoder för att påminna om varje enskild arbetstagares egna redskap.
 • Fortsätt att utföra de egna uppgifterna på gården, undvik att vistas i tätorter eller besöka allmänna evenemang.
 • Se till handhygienen och hygienen när du nyser och hostar så bra som möjligt. 
Var förutseende vid anskaffningar
 • Gå igenom årsklockan systematiskt och kontrollera vad som är på kommande och vilka anskaffningar som ska göras. Köp via nätet när det är möjligt.
 • Bygg upp buffertar gällande leverantörer. Tidigarelägg kommande anskaffningar. Ha större lager än normalt till exempel av köpt foder, gödsel, konsumtions- och reservdelar.
 • Anteckna arbetsmaskinernas kritiska ställen och säkerställ att maskinerna fungerar i god tid före säsongen. Coronaviruset kan bidra till att det blir svårare att få reservdelar.
Minimera personrisker, trygga verksamheten på gården vid eventuella sjukdomsfall
 • Kartlägg riskerna på gården eller uppdatera den redan befintliga riskkartläggningen, lyft fram kritiska omständigheter i samband med personriskerna. Ett särskilt viktigt tema i riskkartläggningen är reservpersonsystemet; finns det tillräckligt med reservpersoner som kan utföra arbetet på gården? Introducera även andra personer på gården i arbetet så att det finns en tillräcklig kunskapsnivå vid eventuellt insjuknande.
 • Dokumentera uppgifterna på gården så att alla reservpersoner och familjemedlemmar vet var anvisningarna finns. Ta fram tydliga anvisningar, gärna med bilder. Säkerställ att arbetet inte är beroende av lösenord, med andra ord, se till att arbetet inte förhindras på grund av att ett lösenord saknas. Men dela inte ut dina bankkoder.
 • Introducera reservpersonerna och avbytarna noggrant. Kom ihåg att avbytaren inte utför arbeten i anslutning till växtodling.
 • Gå igenom planerna för de kommande odlingssäsongerna med en vid grupp personer inklusive de vuxna familjemedlemmarna och reservpersonerna.
 • Spara tillsammans med reservpersonerna viktiga telefonnummer i telefonens minne. Häng upp viktiga anvisningar också på anslagstavlan. På anslagstavlan kan du också meddela om undantagssituationer (t.ex. antibiotikamjölk)
 • Skriv en fullmakt till en reservperson så att hon eller han i en undantagssituation också kan utföra kontorsarbete (fakturor, löner, skatter mm.). Fråga råd hos din egen bank.
Se till säkerheten i arbetet
 • Satsa på arbetssäkerheten på gården, allt från trygga arbetsmetoder till ergonomi. Kom ihåg att vila och motionera.
 • Underhåll anordningar i god tid, kontrollera att de fungerar.
 • Placera arbetena i prioritetsordning, vilka arbeten måste utföras inom en viss tidtabell och vilka kan vid behov skjutas upp.
 • Kontrollera att arbetsförhållandena, maskinerna och anordningar på din gård är trygga att använda.
 • Delta i LPA:s kampanj Noll olycksfall i lantbruket och i tävlingen Säker Gård.
 • Om du insjuknar ska du kontakta hälsovårdscentralen per telefon eller via webbapplikationen. En sakkunnig bedömer behovet av fortsatt vård.
 • Se till att barnen är trygga; barn råkar ut för flest olycksfall i maj-juni. Kom överens om gemensamma spelregler med barnen, var de får röra sig och var det inte är tillåtet att röra sig. Ordna med en säker lekplats för barnen.

LPA:s evenemang

Hur inverkar coronaviruset på evenemangen?

Vi ordnar evenemangen enligt säkerhetsprincipen. Vi beaktar anvisningarna om säkerhet och hygien i anslutning till evenemangen. Det finns tillgång till handdesinfektionsmedel och engångsmaskar. Antalet deltagare är begränsat. Evenemangen ordnas även i större lokaler än vanligt så att säkerhetsavstånden lättare kan iakttas.

ABC-utbildningarna om lantbrukarnas välmående i smågrupper arrangeras med beaktande av det regionala coronaläget. Ändringar är möjliga och vi meddelar om dem särskilt för varje enskilt evenemang.

Må Bra-dagarna för lantbrukare ordnas om coronaläget tillåter det. Även på större evenemang är antalet deltagare begränsat och vi följer myndigheternas anvisningar.

Vi vill erbjuda möjlighet att se till det egna välmåendet även på distans. Vi ordnar webbföreläsningar om välmående som du tryggt kan delta i på distans.

Information om kommande evenemang och anmälningsblanketter finns i vår evenemangskalender.

Anmälningarna till evenemangen är bindande, men du kan avboka din medverkan även på mycket kort varsel om du plötsligt insjuknar eller om du har utsatts för risk för coronasmitta. Läs anvisningarna för deltagare här nedan: Vi tar hand om varandra tillsammans!

Vid behov skjuter vi upp evenemang och informerar särskilt om ändringar för enskilda evenemang. Följ med informationen om evenemanget.

Anvisningar för deltagare
 • Kom till evenemanget endast om du är frisk.
 • Följ myndigheternas anvisningar om karantän om du har vistats utomlands eller utsatts för risk för coronasmitta.
 • Ge akt på säkerhetsavstånden och undvik att hälsa i hand, vi hälsar på andra sätt i stället.
 • Hosta eller nys i ärmen eller i en näsduk. Använd gärna av de tillgängliga ansiktsmaskerna.
 • Tvätta händerna omsorgsfullt och använd handdesinfektionsmedel.
En inom nätverket Ta hand om bonden

Mötena för intressentgrupperna inom nätverket Ta hand om bonden ordnas enligt tidtabellen. Evenemangen ordnas beroende på det regionala coronaläget antingen på distans via Teams eller i form av coronasäkra möten. På fysiska möten följer vi hygienanvisningarna gällande coronasmittan. Läs anvisningarna för deltagare ovan.

Vi informerar om eventuella ändringar särskilt för varje evenemangs del. Närmare information om Ta hand om bonden-mötena får du av projektmedarbetaren eller nätverkskoordinatorn i din egen region.

Lisätietoa:

Våra nyheter

Bra länkar

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig