Hoppa över navigering

Coronaviruset och LPA-tryggheten

På den här sidan har vi samlat information om coronaviruset (COVID-19) och LPA-tryggheten. Vi följer med hur läget utvecklas och vidtar åtgärder i enlighet med regeringens och hälsomyndigheternas anvisningar. Sidan uppdateras allt efter som det finns ny information att tillgå. Senaste uppdateringen 22.9.2020 klo 14:30.

Kontakta vår kundtjänst tfn 029 435 2650 eller en LPA-ombudsman, om du inte hittar svar på din fråga eller om du är osäker på hur du ska gå till väga. För tillfället undviker vi möten ansikte mot ansikte på grund av smittorisken men vi betjänar normalt per telefon och på webben även medan undantagstillståndet pågår. Läget är mycket exceptionellt och vi kanske inte kan besvara alla frågor ännu men vi strävar efter att bedöma situationen smidigt från fall till fall.

Ärendehantering hos LPA

Betjänar LPA normalt?

Vår kundbetjäning per telefon och på webben, behandlingen av ansökningar och betalningen av pensioner fungerar trots coronaviruset som vanligt.

Vi rekommenderar att våra kunder sköter sina ärenden via de elektroniska tjänsterna, per telefon, via krypterad e-post eller per brev. Vi undviker möten ansikte mot ansikte men vår kundtjänst och våra LPA-ombudsmän hjälper dig personligen per telefon i alla frågor som gäller din LPA-trygghet.

Du kan sköta dina försäkrings- och pensionsärenden via den elektroniska tjänsten och du kan lämna in bilagor, som till exempel kvitton, utredningar och ansökningar elektroniskt. När du ansöker om en förmån i e-tjänsten kan du bifoga de bilagor som behövs direkt till din ansökan. Anvisningar för hur bilagor ska skickas finns i anslutning till ansökan. Läs mer om e-tjänsten.

Insjuknande och karantän

Vad ska jag göra om jag blir satt i karantän?

Karantän är en åtgärd i enlighet med lagen om smittosamma sjukdomar i syfte att dämpa spridning av smittosamma sjukdomar. Med karantän avses att en frisk persons rörelsefrihet begränsas och syftet är att förhindra en eventuell spridning av smittan till andra människor. Beslutet om karantän tas av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen.

Om du blir satt i karantän och inte kan utföra ditt arbete på grund av det kan du få ersättning av FPA för inkomstbortfallet som karantänen orsakar i form av dagpenning för smittsam sjukdom. Dagpenningen vid smittsam sjukdom beräknas utgående från din FLÖPL-arbetsinkomst och betalas för de dagar under vilka du inte har kunnat arbeta på grund av karantänen.

Läs mer om dagpenningen vid smittsam sjukdom på FPA:s webbplats.

Vad ska jag göra om jag insjuknar?

Om du insjuknar kan du få LPA-dagpenning från och med den femte sjukdagen. Vi behöver alltid ett intyg över din arbetsoförmåga för att kunna betala LPA:s sjukdagpenning. Om du insjuknar kan du kontakta din hälsovårdscentral per telefon eller med hjälp av hälsovårdens webbapp för att få ett sjukintyg. För att få LPA:s sjukdagpenning räcker det med att du per telefon har begärt ett skriftligt sjukintyg som utfärdats av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare.

Betalningen av LPA:s sjukdagpenning upphör senast när självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning upphör, självrisktiden är dagen för läkarbesöket + 9 vardagar, inberäknat helgfria lördagar och helgdagsaftnar. Om din sjukdom fortgår ytterligare efter det här kan du få FPA:s sjukdagpenning. Det är sjukledighetens längd som är avgörande för om du ska ansöka om sjukdagpenning hos LPA eller hos FPA. Om din sjukledighet varar i färre än nio dagar utöver dagen för läkarbesöket ska du ansöka om ersättning hos LPA. Om din sjukledighet varar längre än 9 vardagar utöver dagen för ditt läkarbesök ska du ansöka om ersättning direkt hos FPA. Läs mer: LPA:s sjukdagpenning

Vår kundtjänst och LPA-ombudsmännen hjälper dig att fylla i ansökan. Du kan ansöka om LPA-sjukdagpenning i vår e-tjänst.

Hälsocentralerna ger anvisningar på sina webbplatser om hur det lönar sig att gå till väga om man misstänker coronavirussmitta. Läs också anvisningarna som Institutet för Hälsa och Välfärd ger om coronaviruset.

Du kan läsa om dagpenningen vid smittsam sjukdom som FPA betalar på FPA:s webbplats.

Behöver jag sjukintyg för att få LPA:s sjukdagpenning?

Vi behöver alltid ett intyg över din arbetsoförmåga för att kunna betala LPA:s sjukdagpenning. På vissa hälsostationer får också hälso- eller sjukvårdarna skriva ut kortvariga sjukintyg. Om du insjuknar kan du kontakta din hälsostation per telefon eller via webbappen som hälsovården erbjuder. För LPA:s sjukdagpenning räcker det med att du har ett skriftligt sjukintyg som en läkare, sjukvårdare eller hälsovårdare har skrivit ut och som du har begärt per telefon.

Du kan lämna in sjukintyget över arbetsoförmåga via e-tjänsten.

Lämna in ansökan om LPA-sjukdagpenning inom 6 månader efter att din arbetsoförmåga började.

Läs mer om LPA-sjukdagpenningen.

När kan jag få dagpenning vid smittsam sjukdom?

Du kan få FPA:s dagpenning vid smittosam sjukdom om du insjuknar eller utsätts för smittorisk och läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller inom sjukvårdsdistriktet bestämmer att du ska sättas i isolering eller karantän. Dagpenningen vid smittosam sjukdom ersätter ditt inkomstbortfall under den tid du är i karantän eller isolering. Du kan också ansöka om dagpenning vid smittosam sjukdom om ditt barn under 16 år har insjuknat eller satts i karantän.

Dagpenningens belopp beräknas utgående från din LFÖPL-arbetsinkomst. Dagpenning vid smittosam sjukdom betalas endast för de dagar då du inte har kunnat arbeta på grund av karantän eller isolering. Dagpenning betalas till exempel inte för den tid du har semester eller arbetar hemma. Det tillämpas ingen självrisktid och dagpenningen ersätter till fullo det inkomstbortfall som isoleringen eller karantänen har orsakat.

Kontrollera din möjlighet att få dagpenning vid smittosam sjukdom av FPA och läs mer på FPA:s webbplats.

Kan jag få dagpenning vid smittosam sjukdom om jag är i frivillig karantän?

FPA kan betala dagpenning vid smittosam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall till följd av karantän. I princip är det möjligt att få dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA endast om läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller inom sjukvårdsdistriktet har bestämt att en person som insjuknat eller utsatts för smittorisk ska sättas i isolering eller karantän på grund av coronaviruset.

Dagpenning vid smittosam sjukdom kan betalas endast om du har inkomstbortfall på grund av karantänen. Om du kan arbeta trots att du är i karantän kan du inte få dagpenning. Inte heller regeringens rekommendation om att stanna hemma i två veckor efter en utomlandsresa är grund för att dagpenning vid smittosam sjukdom ska beviljas.

Kontrollera din möjlighet att få dagpenning vid smittosam sjukdom av FPA och läs mer på FPA:s webbplats.

Pensioner, olycksfall och rehabilitering

Betalas pensionerna normalt?

Pensioner beviljas och betalas normalt trots coronaviruset.

Påverkar coronavirusläget inkomstkontrollen av förmånerna?

Om du får avträdelsestöd eller har rätt till avträdelsestöd får du under perioden 16.3–31.12.2020 förvärvsarbeta fritt utan att betalningen av avträdelsestöd avbryts. Med förvärvsarbete avses annat arbete än arbete i anslutning till lantbruk och skogsbruk. Avträdelsestödets inkomstgränser frångicks med stöd av den tillfälliga lagen som stadfästes 11.6.2020 enligt vilken branscher som är kritiska med tanke på primärproduktionen, till exempel tillgången till arbetskraft inom lantbruket och trädgårdsbranschen, bättre ska kunna tryggas i de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar. Läs mer: Tidsbegränsat undantag från avträdelsestödet inkomstgränser (länk till nyheten)

Om du får invalidpension eller rehabiliteringsstöd (partiell pension eller full pension) och du med stöd av beredskapslagen förordnas till arbete påverkas dina förmåner inte av förtjänsten av arbetet som du utförde till följd av arbetsförordnandet. Inkomstgränsen för invalidpension eller rehabiliteringsstöd får överskridas under den tid som arbetsförordnandet gäller, inkomsterna beaktas inte i inkomstkontrollen och betalningen av förmånen fortsätter som vanligt. Förfarandet gäller den här gången fram till 3.8.2020.

För övrigt övervakas inkomsterna som vanligt. Om det verkar som om din inkomstgräns kommer att överskridas lönar det sig att kontakta LPA för att återbetalningar ska kunna undvikas.

Jag borde lämna in ett läkarutlåtande för fortsatt ansökan om rehabiliteringsstöd men på grund av coronaläget kan jag inte gå till läkare, vad ska jag göra?

På grund av undantagsläget som råder till följd av coronaepidemin kan det hända att läkartider förskjuts och avbokas. Om du får rehabiliteringsstöd men inte kan få ett läkarutlåtande för den fortsatta ansökan på grund av läget ska du kontakta LPA.

Vad ska jag göra om mina studier som beviljats som yrkesinriktad rehabilitering avbryts?

Om LPA betalar dig rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsförhöjning för studier som beviljats som rehabilitering och dina studier avbryts på grund av coronaläget ska du kontakta LPA så att vi kan bedöma om avbrottet påverkar betalningen av ersättningen. Även tidpunkten för examinering kan ändras, antingen på grund av avbrottet eller på grund av att yrkesprov förskjuts eller på grund av att utbildningsanstalten har problem med att anordna utbildningen. Det lönar sig att kontakta LPA i god tid även om detta.

Jag har fått en betalningsförbindelse för fysikalisk behandling från LPA. Kan jag skjuta på behandlingen?

Om du har fått en betalningsförbindelse för fysikalisk behandling men inte har kunna påbörja eller fortsätta behandlingen på grund av coronaviruset ska du kontakta LPA för att reda ut frågan.

Ersätter LPA andningsskydd om jag är rädd att utsättas för coronaviruset?

LPA ersätter andningsskydd och skyddshandskar som yrkesinriktad rehabilitering för personer med yrkessjukdom. Skyddets syfte är att hjälpa kunden att kunna fortsätta i sitt arbete inom lantbruket eller som stipendiat genom att han eller hon skyddas för allergen som orsakar den yrkessjukdom som ska ersättas, till exempel djurepitel, mjöldamm eller kemikalieföreningar. Skydd beviljas inte för förebyggande av andra sjukdomar, till exempel coronaviruset.

Jag använder redan andningsskydd som ersätts av LPA, medför coronaläget ändringar i ersättningarna för skydd?

Om du lider av en yrkessjukdom och du har beviljats andningsskydd som rehabilitering medför coronaepidemin inte ändringar i de beslut om ersättning som du har fått. Skydd beviljas inte för förebyggande av andra sjukdomar, som till exempel coronaviruset, så det beviljas till exempel inte tilläggsskydd på grund av coronaläget.

Försäkringsskydd för stipendiater

Mitt stipendiatarbete avbröts till följd av ändringar som beror på coronaviruset, vad händer nu med min försäkring?

Òm ditt arbete efter 4 månader avbryts för minst 4 månader på grund av ändringar som beror på viruset kan även ditt försäkringsskydd avbrytas. Förutsättningen är att du har fått tillstånd till avbrottet av stipendiatgivaren. Villkoren är desamma om ditt stipendiatarbete avbryts till exempel på grund av annat förvärvsarbete eller sjukdom. Läs mer: Förändringar i stipendiatarbetet

Jag har utfört stipendiatarbete utomlands och måste nu återvända till Finland på grund av coronaviruset, hur ska jag gå till väga?

Om du tvingades avbryta eller avsluta ditt stipendiatarbete i förtid på grund av att du återvände till Finland och du inte kommer att fortsätta med arbetet ska du kontakta vår kundbetjäning så att vi kan utreda din situation.

Jag har utfört stipendiatarbete i Finland och återvände nu till hemlandet på grund av coronasituationen, hur ska jag gå till väga?

Om du utförde stipendiatarbete i Finland och nu återvände till hemlandet ska du kontakta LPA och kontrollera om ditt försäkringsskydd fortgår när du vistas i hemlandet.

Mitt stipendiatarbete utomlands avbröts, vad ska jag göra?

Om du har ett av Pensionsskyddscentralen beviljat A1-intyg och du blev tvungen att avbryta ditt stipendiatarbete utomlands för att återvända till Finland ska du meddela Pensionsskyddscentralen om detta. Anmäl att du återvänder om din vistelse i Finland varar i mer än 30 dagar eller om du inte återvänder för att arbeta utomlands. Närmare information i Pensionsskyddscentralens anvisning

Din LFÖPL-försäkring är i kraft om du fortsätter att arbeta i Finland eller om du fortfarande omfattas av den finska sociala tryggheten medan ditt arbete utomlands fortsätter. Kontakta vår kundbetjäning om ditt arbete avbryts helt eller om du har frågor om ditt försäkringsskydd.

 

Avbytarservice för lantbrukare

Kan jag återkalla min semester om min resa inhiberas på grund av coronaviruset?

Coronaviruset medför just nu bland annat att semesterresor inhiberas och då är det förståeligt att man också vill återkalla redan avtalade semestrar.

I lagen om avbytarservice konstateras att om lantbruksföretagaren på grund av sjukdom eller annan godtagbar orsak inte kan ta in semester under den tid då avbytare reserverats för honom, kan semestern helt eller delvis framskjutas till en senare tidpunkt. Andra godtagbara skäl vid sidan om sjukdom kan vara till exempel förlossning, olycksfall eller att avbytaren insjuknar. Att en semesterresa inhiberas är inte en godtagbar orsak, så som avses i lagen, för att få skjuta fram en redan överenskommen semester.

Det är viktigt att semestern tas och att lantbruksavbytarna sysselsätts även i det här undantagsläget. Om coronaläget utvecklas kan vi råka i en situation där avbytarresurser behövs i allt högre grad som vikarieavbytare. I så fall blir det svårare att ordna med avbytarservice för semestrar. Vi kan inte heller garantera att semestern kan tas vid en senare tidpunkt om det inte finns tillräckligt med avbytare

Läs mer om semesteravbytartjänster.

Kan jag återkalla min semester om jag misstänker att avbytaren har utsatts för coronaviruset under sin utomlandsresa?

För att förhindra att smittas av coronaviruset är det synnerligen viktigt att alla iakttar myndigheternas anvisningar. Lantbruksföretagaren ska redan vid lindriga symtom i andningsvägarna sjukskriva sig i enlighet med anvisningarna som Institutet för Hälsa och Välfärd THL har gett. Till åtgärderna för att förhindra spridningen av viruset hör bland annat att man ser till god hygien och skyddar sig samt undviker onödig exponering.

Det är viktigt att de som arbetar på gården har möjlighet att tvätta sina händer med tvål och vatten och torka av händerna med engångshanddukar av papper. Lantbruksavbytarna uppmanas ha med sig eget desinficerande handsköljningsmedel och ett tillräckligt antal lämpliga skyddshandskar.

Institutet för Hälsa och Välfärd bereder på uppdrag av regeringen en trafikljusmodell som anger vilka länder som omfattas av reserestriktioner och till vilka land man kan resa utan restriktioner. Du hittar de aktuella reseanvisningarna på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Den lokala hälsomyndigheten kan bestämma att en person ska coronatestas och försättas i karantän i 14 dygn om det finns skäl att misstänka att han eller hon har utsatts för coronasmitta undr sin resa.

Kan semestrar som flyttats fram från ifjol fortfarande tas efter april?

Om semesterdagar från i fjol av en godtagbar orsak flyttats för att tas under det här året ska semesterdagarna tas före 30.4.2020. Semesterdagar som inte tagits före 30.4.2020 går förlorade. Om du till exempel på grund av coronaläget måste flytta årets semester till nästa år ska den tas före 30.4.2021.

Rehabiliteringen som har beviljats mig inhiberades, inhiberas också min vikariehjälp för den tiden?

Vikariehjälpen återkallas om förutsättningarna för vikariehjälp inte längre uppfylls. Det betyder att om medicinsk rehabilitering eller en operation som planerats för dig och som du har fått vikariehjälp för måste inhiberas, återkallas också den vikariehjälp som har beviljats dig. Du kan emellertid byta den beviljade vikariehjälpen för den aktuella tiden mot semester eller avgiftsbelagd avbytarservice eftersom det redan har reserverats en avbytare för dig som vikariehjälp.

Läs mer om vikariehjälp.

Jag har satts i karantän på grund av coronamisstanke, kan jag få avbytarservice?

Karantän är en åtgärd i enlighet med lagen om smittosamma sjukdomar i syfte att dämpa spridning av smittosamma sjukdomar. Med karantän avses att en frisk persons rörelsefrihet begränsas och syftet är att förhindra en eventuell spridning av smittan till andra människor. Beslutet om karantän tas av den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Det är möjligt att få avbytarservice som semester eller avgiftsbelagd avbytarservice under karantänstiden. Vikariehjälp beviljas emellertid inte om du är arbetsför.

Om du sätts i karantän ska du omedelbart underrätta den lokala enheten. Den lokala enheten ska anlita hälsomyndigheterna för att klarlägga vad som ska beaktas i anslutning till ordnande av avbytarservice om det råder misstanke om exponering för coronaviruset på gården. Om det på gården tillsammans med lantbruksavbytaren arbetar en person som satts i karantän på grund av exponering ska avbytararbetet ordnas så att lantbruksavbytaren och personen som satts i karantän inte arbetar samtidigt.

Jag har smittats av coronaviruset, kan jag få en avbytare för den tid jag är sjuk?

Strävan är att ordna avbytarservicen så väl som möjligt även då företagaren smittas av coronaviruset och måste sättas i isolering på grund av det. Beslutet om isolering tas av den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Om du insjuknar i covid-19 och är arbetsoförmögen kan du få vikariehjälp. Du ska omedelbart informera de lokala enheterna om isoleringen och den lokala enheten ska anlita hälsomyndigheterna för att klarlägga vad som ska beaktas i anslutning till ordnande av avbytarservice vid coronasmitta.

Det är viktigt att en lantbruksföretagare som insjuknat inte utsätter avbytaren som sköter djuren för smitta. Lantbruksföretagaren får inte befinna sig i produktionsbyggnaden när avbytaren är på plats. Företagaren ska akta sig för att sprida viruset till produktionslokalerna och lantbruksavbytaren ska se till sitt eget skydd.

Får jag vikariehjälp på grund av eventuella extra repetitionsövningar?

Inom armén förbereder man sig på att eventuellt kalla in reservister för extra tjänstgöring. När ett tvingande behov som uppstår i Finlands säkerhetspolitiska omgivning förutsätter det kan värnpliktiga som hör till reserven förordnas till extra repetitionsövning. Ett förordnande till repetitionsövning ges för varje enskild värnpliktig för högst 30 dagar åt gången. Om Finlands försvarsmakt fattar beslut om att kalla in reservister kan en reservist ”förordnas att träda i tjänst omedelbart”.

När det är fråga om en repetitionsövning i enlighet med värnpliktslagen har du rätt få vikariehjälp att för den tid som tjänstgöringen pågår.

Kan en renskötare få vikariehjälpsersättning utgående från ett intyg om arbetsoförmåga som han eller hon fått per telefon?

I undantagsförhållanden agerar vi i enlighet med de rekommendationer som Institutet för Hälsa och Välfärd THL har gett. Om en renskötare som insjuknat behöver ett sjukintyg ska han eller hon kontakta den egna hälsovårdsstationen per telefon eller via den webbapp som hälsovården erbjuder.  För vikariehjälpsersättning är ett intyg som begärts per telefon tillräckligt. Intyget kan ha utfärdats av en läkare, sjukvårdare eller hälsovårdare.

Måste en lantbruksavbytare som kommer från Estland vara i karantän i 14 dygn?

Kontrollera de aktuella landspecifika restriktionerna på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

En avbytare med symtom i andningsvägarna ska fortfarande omedelbart kontakta företagshälsovården.

Hur kan jag förbereda mig på min gård så att avbytarservicen fungerar så bra som möjligt när coronaviruset sprids?
 • Sköt väl om dig själv och din hälsa så att du klarar dig så bra som möjligt om du insjuknar.
 • Anlita avbytarservice nu och också jämt fördelat under året så att du samlar krafter. Anlita avbytarservice nu också för att sysselsätta avbytarna och för att det ska finns tillräckligt med avbytare om pandemin slår till samtidigt både på gårdarna och bland avbytarna.
 • Håll alltid säkerhetsavstånd till avbytaren. Om någon är sjuk eller i karantän på din gård ska du särskilt se till att undvika kontakt bland annat genom arbetsarrangemang.
 • Kontrollera att skriftliga anvisningar, inklusive viktiga telefonnummer, är uppdaterade och lätt tillgängliga i produktionslokalerna.
 • Du har väl gett en annan person en specificerad fullmakt för ansökan om vikariehjälp för det fall att du inte själv kan lämna ansökan. Du kan till exempel använda fullmaktsmodellen Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp som finns på vår webbplats.
 • Kontrollera att arbetsförhållandena, maskinerna och anordningar på din gård uppfyller kraven på säkerhet i arbetet. Den lokala enheten kan inte ordna avbytarservice om avbytarens arbetssäkerhet äventyras.
 • Kontrollera att alla arbetsredskap är i skick och att det finns tillräckligt med redskap och andra konsumtionsförnödenheter inför en akut situation.
 • Ordna möjlighet att tvätta händerna med tvål och varmt vatten i produktionslokalerna.
 • Kontrollera att den lokala enheten har aktuella uppgifter om dig själv och ditt lantbruksföretag.
 • Introducera tillräckligt med avbytare i arbetet på din gård. Vid en pandemi är de avbytare du normalt brukar anlita kanske inte tillgängliga.
 • Om du inte ännu har utsett en reservperson ska du göra det. Reservpersonen ser till företagets ärenden när du själv inte kan göra det. Kom ihåg att lämna uppgifter om reservpersonen till den lokala enheten.
 • Kartlägg alla eventuella nätverk och personer som kan komma hjälpa i en nödsituation och introducera dem i arbetet. Lantbruksavbytare kan endast genomföra åtgärder i anslutning till den nödvändiga dagliga husdjursskötseln.
 • Om du insjuknar ska du kontakta en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare per telefon eller en mobilapp för att få anvisningar och ett intyg över arbetsoförmåga. För att få vikariehjälp räcker det med att du får ett sjukintyg på det här sättet.
 • Lämna in en skriftlig ansökan om vikariehjälp i Lomitusnetti eller med hjälp av en annan metod som den lokala enheten erbjuder genast då de första symtomen uppträder. Ansökan om vikariehjälp måste ha kommit till den lokala enheten innan avbytaren inleder sitt arbete – även om du anlitar avbytarservice som du själv har ordnat.
 • Om coronaepidemin avsevärt har försvårat den lokala enhetens möjligheter att ordna avbytarservice och den lokala enheten inte kan ordna avbytarservice kan du begära en överföring till självorganiserad avbytarservice. I dessa undantagsförhållanden kan en begäran om överföring också lämnas in mitt under året.
Bör en avbytare eller företagare med symtom i andningsvägarna coronatestas?

En avbytare ska inte arbeta om han eller hon har symtom utan i stället omedelbart kontakta företagshälsovården.

Alla som har symtom som passar in på coronasmitta bör kontakta hälsovården och vid ska laboratorietester genomföras. Före du testas och medan du väntar på testresultatet är det synnerligen viktigt att du är försiktig och följer hygienanvisningarna och så skyddar andra mot en eventuell smittoexponering. (Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 13.8.2020, 182/2020)

Kan en avbytare som kommer från utlandet påföras obligatorisk coronatest och karantän?

Testningarna är i främsta hand frivilliga. Om personen inte samtycker till testning kan regionförvaltningsverket påföra obligatorisk testning. Detta kan bli aktuellt till exempel när det har funnits en passagerare med symtom i samma flygplan.

Det är möjligt att fatta ett personligt beslut om karantän i 14 dygn för en passagerare som anländer från ett riskområde, om personen misstänks har utsatts för smitta av coronavirus. Beslutet om karantän tas av kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som ansvarar för smittosamma sjukdomar.

Regeringen har också lämnat en begäran till Institutet för Hälsa och Välfärd om framtagning av en så kallad trafikljusmodell med vilken man åskådliggör vilka åtgärder som sannolikt blir aktuella vid ankomst från olika länder. Enligt trafikljusmodellen delas områdena in i rösa, gula och gröna länder.

Kan en avbytare på en pälsfarm försättas i karantän efter att ha skött ett sjukt pälsdjur?

FIFUR har meddelat gårdar som bedriver pälsproduktion att det har visat sig att minken kan exponeras för Covid-19.

Trots att det anses osannolikt att djur som smittats kan förmedla Covid-19 till människor ger FIFUR anvisning om att de som har varit i kontakt med minkar som fått Covid-19 ska isoleras från andra människor i 14 dygn efter att det inte längre förekommer covid-19 i djuren. Den som är i karantän får inte sköta djur!

Mer information ger FIFUR och kommunens veterinär.

Försäkringspremiefakturor

Kan jag få betalningstid för min försäkringspremiefaktura?

Du kan diskutera en förlängning av betalningstiden för din försäkringspremie genom att ringa vår premiefaktureringsenhet tfn. 029 435 2690. Det är viktigt att du kontaktar oss redan innan din faktura förfaller.

På grund av de undantagsförhållanden som coronaepidemin orsakar får du möjlighet att på begäran flytta fram förfallodagen för försäkringspremiefakturor som ska betalas till LPA med högst tre månader. Möjligheten att få flytta förfallodagen gäller endast fakturor över försäkringspremier vars ursprungliga förfallodag infaller 10.4 –31.7.2020. Ingen dröjsmålränta kommer att tas ut för den förlängda betalningstiden. Det är förfallodagen för försäkringspremier gällande arbetspensioner, grupplivförsäkringar och obligatoriska olycksfallsförsäkringar för arbetstid som du kan få lov att flytta fram. Ändringsmöjligheten gäller inte premier för frivilliga försäkringar mot olycksfalls- och yrkessjukdomar eller för försäkringar mot olycksfall under fritiden.

Om du begär längre betalningstid för en faktura, vars ursprungliga förfallodag inte infaller under perioden 10.4.2020 – 31.7.2020 beräknas 4 procents dröjsmålsränta från och med den ursprungliga förfallodagen fram till den dag då du betalar din faktura. Det uppkommer inte andra kostnader för den förlängda betalningstiden.

Läs mer om försäkringspremier

Projektet Ta hand om bonden

Fortsätter verksamheten inom projektet Ta hand om bonden under coronaepidemin?

Våra projektarbetare hjälper lantbruksföretagare som befinner sig i svåra livssituationer liksom tidigare per telefon. Medan undantagsförhållanden råder sköter vi kontakten till kunderna i första hand per telefon och med hjälp av krypterad e-post. Vi besöker inte gårdar, om det inte är absolut oundvikligt. Du kan alltså fortfarande ringa med låg tröskel och tillsammans med projektarbetaren söka hjälp i din situation. Kontakta projektarbetarna: lpa.fi/projektet

Kan jag ansöka om köptjänstförbindelse?

Vi beviljar köptjänstförbindelser oberoende av coronaläget men vi har tillsvidare ändrat ansökningsprocessen så att gårdsbesök inte behövs. Så vill vi trygga lantbruksföretagarnas möjligheter att omfattas av hjälpen även i rådande undantagsförhållanden.

Du ska fortfarande ansöka om förbindelsen via en projektarbetare som kartlägger din situation per telefon och ansökningsprocessen sker elektroniskt eller per brev. Vi beviljar undantagsvis ett halvt års tid för användning när det gäller nya förbindelser så att alla hinner köpa tjänsten under den tid som förbindelsen gäller. Innan du ansöker om förbindelse lönar det sig emellertid att säkerställa att serviceproducenten kan tillhandahålla tjänsten trots coronaläget. Ett flertal serviceproducenter rekommenderar nu möten på distans.

Om du måste avboka ett möte med en serviceproducent ska du komma ihåg att göra avbokningen i god tid. Förbindelsen gäller inte tidsbeställningar som inte har avbokats.

Jag kan inte använda köptjänstförbindelsen som jag fått och tiden för att lösa in den håller på att gå ut. Vad ska jag göra?

Om du inte kan använda förbindelsen du har fått inom utsatt tid kan du ansöka om förlängning.  Ring numret 029 4352273 eller skicka oss ett meddelande per krypterad e-post när du vet när du igen kan använda förbindelsen och hur lång förlängningstid du behöver.  Välj Ta hand om bonden som mottagare för epostmeddelandet.

Om du kan anlita tjänsten du har beviljats som vanligt men giltighetstiden för din förbindelse håller på att gå ut ska du ansöka om förlängning innan den gamla förbindelsen går ut.

Kommer de avtalade ABC-utbildningarna och mötena för nätverket Ta hand om bonden att ordnas under våren?

Alla ABC-utbildningar för lantbruksföretagarnas välbefinnande som planerats in för våren förskjuts och ordnas vid en senare tidpunkt. Vi meddelar de nya tidpunkterna för kurserna senare. Vi strävar efter att ordna Må Bra-dagarna som planerats för hösten om läget tillåter det. Följ med LPA:s evenemangskalender.

Inte heller de regionala Ta hand om bonden-mötena inom ramen för nätverket Ta hand om bonden kommer att ordnas under våren. Vi strävar efter att flytta evenemangen till hösten och kontaktar intressentgrupperna direkt gällande de nya tidpunkterna.Tidtabellen för kommande nätverksmöten uppdateras också på Ta hand om bonden-nätverkets sida (på finska).

Arbetssäkerhetsrådgivarens anvisningar för beredskapen på gårdar

Satsa på hälsan
 • Sköt väl om din hälsa så att du tillfrisknar ordentligt om du insjuknar.
 • Minimera de fysiska kontakterna med andra så minimerar du också risken för att insjukna.
 • Om andra än familjemedlemmar arbetar på gården ska du kommunicera med dem med hjälp av telefon och e-post.Fördela arbetsuppgifterna så att närkontakt kan undvikas trots att symtom inte har uppkommit (avstånd mer än 2 m).
 • Sträva efter att alla som arbetar på gården har sina egna, för dem avsedda maskiner, arbetsredskap och arbetsuppgifter. Du kan till exempel använda färgkoder för att påminna om varje enskild arbetstagares egna redskap.
 • Fortsätt att utföra de egna uppgifterna på gården, undvik att vistas i tätorter eller besöka allmänna evenemang.
 • Se till handhygienen och hygienen när du nyser och hostar så bra som möjligt. 
Var förutseende vid anskaffningar
 • Gå igenom årsklockan systematiskt och kontrollera vad som är på kommande och vilka anskaffningar som ska göras. Köp via nätet när det är möjligt.
 • Bygg upp buffertar gällande leverantörer. Tidigarelägg kommande anskaffningar. Ha större lager än normalt till exempel av köpt foder, gödsel, konsumtions- och reservdelar.
 • Anteckna arbetsmaskinernas kritiska ställen och säkerställ att maskinerna fungerar i god tid före säsongen. Coronaviruset kan bidra till att det blir svårare att få reservdelar.
Minimera personrisker, trygga verksamheten på gården vid eventuella sjukdomsfall
 • Kartlägg riskerna på gården eller uppdatera den redan befintliga riskkartläggningen, lyft fram kritiska omständigheter i samband med personriskerna. Ett särskilt viktigt tema i riskkartläggningen är reservpersonsystemet; finns det tillräckligt med reservpersoner som kan utföra arbetet på gården? Introducera även andra personer på gården i arbetet så att det finns en tillräcklig kunskapsnivå vid eventuellt insjuknande.
 • Dokumentera uppgifterna på gården så att alla reservpersoner och familjemedlemmar vet var anvisningarna finns. Ta fram tydliga anvisningar, gärna med bilder. Säkerställ att arbetet inte är beroende av lösenord, med andra ord, se till att arbetet inte förhindras på grund av att ett lösenord saknas. Men dela inte ut dina bankkoder.
 • Introducera reservpersonerna och avbytarna noggrant. Kom ihåg att avbytaren inte utför arbeten i anslutning till växtodling.
 • Gå igenom planerna för de kommande odlingssäsongerna med en vid grupp personer inklusive de vuxna familjemedlemmarna och reservpersonerna.
 • Spara tillsammans med reservpersonerna viktiga telefonnummer i telefonens minne. Häng upp viktiga anvisningar också på anslagstavlan. På anslagstavlan kan du också meddela om undantagssituationer (t.ex. antibiotikamjölk)
 • Skriv en fullmakt till en reservperson så att hon eller han i en undantagssituation också kan utföra kontorsarbete (fakturor, löner, skatter mm.). Fråga råd hos din egen bank.
Se till säkerheten i arbetet
 • Satsa på arbetssäkerheten på gården, allt från trygga arbetsmetoder till ergonomi. Kom ihåg att vila och motionera.
 • Underhåll anordningar i god tid, kontrollera att de fungerar.
 • Placera arbetena i prioritetsordning, vilka arbeten måste utföras inom en viss tidtabell och vilka kan vid behov skjutas upp.
 • Kontrollera att arbetsförhållandena, maskinerna och anordningar på din gård är trygga att använda.
 • Delta i LPA:s kampanj Noll olycksfall i lantbruket och i tävlingen Säker Gård.
 • Om du insjuknar ska du kontakta hälsovårdscentralen per telefon eller via webbapplikationen. En sakkunnig bedömer behovet av fortsatt vård.
 • Se till att barnen är trygga; barn råkar ut för flest olycksfall i maj-juni. Kom överens om gemensamma spelregler med barnen, var de får röra sig och var det inte är tillåtet att röra sig. Ordna med en säker lekplats för barnen.

LPA:s evenemang

Så här beaktar vi coronaläget i samband med LPA:s evenemang

Vi har planerat många slag av Må Bra-evenemang för hösten. Vi följer med coronaläget, eventuella ändringar är möjliga. Närmare information om program, tidpunkter och platser hittar du i evenemangskalendern.

Vi vill säkerställa en trygg medverkan för alla deltagare och följer myndighetsanvisningarna i samband med alla våra evenemang. Det finns tillgång till handdesinfektionsmedel och deltagarna får också engångsmasker. Evenemangen ordnas även i större lokaler än vanligt så att det går enklare att hålla säkerhetsavstånd.

Anmälningarna till evenemangen är vanligtvis bindande, men du kan avboka din medverkan även på mycket kort varsel om du plötsligt insjuknar eller om du har utsatts för risk för coronasmitta. Låt oss tillsammans ta hand om varandra!

Vid behov skjuter vi upp evenemang och informerar särskilt om ändringar för enskilda evenemang.

Anvisningar för deltagare
 • Kom till evenemanget endast om du är frisk.
 • Följ myndigheternas anvisningar om karantän om du har vistats utomlands eller utsatts för risk för coronasmitta.
 • Ge akt på säkerhetsavstånden och undvik att hälsa i hand, vi hälsar på andra sätt i stället.
 • Hosta eller nys i ärmen eller i en näsduk. Använd gärna av de tillgängliga ansiktsmaskerna.
 • Tvätta händerna omsorgsfullt och använd handdesinfektionsmedel.
Ändringar i programmet för lantbruksföretagarnas Må Bra-dag

Vi har beslutat att inte ha VR-glasögon (Virtual Reality) och gruppmotion på programmet i år. Med dessa åtgärder strävar vi efter att förhindra en spridning av coronaviruset. Förhoppningsvis får vi njuta av motionsglädjen och VR-glasögonen igen på Må Bra-dagen nästa år!

Evenemangen inom nätverket Ta hand om bonden

De regionala mötena inom nätverket Ta hand om bonden ordnas på hösten enligt tidtabell.

Även när det gäller evenemangen kring Ta hand om bonden följer vi med coronaläget och vid behov ordnas evenemangen i Teams. Vi informerar om eventuella ändringar särskilt för varje evenemangs del.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig