Hoppa över navigering

Coronaviruset och LPA-tryggheten

På den här sidan har vi samlat information om coronaviruset (COVID-19) och LPA-tryggheten. Vi följer med hur läget utvecklas och vidtar åtgärder i enlighet med regeringens och hälsomyndigheternas anvisningar. Sidan uppdateras allt efter som det finns ny information att tillgå. Senaste uppdateringen 3.4. kl. 11.00.

Kontakta vår kundtjänst tfn 029 435 2650 eller en LPA-ombudsman, om du inte hittar svar på din fråga eller om du är osäker på hur du ska gå till väga. För tillfället undviker vi möten ansikte mot ansikte på grund av smittorisken men vi betjänar normalt per telefon och på webben även medan undantagstillståndet pågår. Läget är mycket exceptionellt och vi kanske inte kan besvara alla frågor ännu men vi strävar efter att bedöma situationen smidigt från fall till fall.

Ärendehantering hos LPA

Betjänar LPA normalt?

Vår kundbetjäning per telefon och på webben, behandlingen av ansökningar och betalningen av pensioner fungerar trots coronaviruset som vanligt.

Vi rekommenderar att våra kunder sköter sina ärenden via de elektroniska tjänsterna, per telefon, via krypterad e-post eller per brev. Vi undviker möten ansikte mot ansikte men vår kundtjänst och våra LPA-ombudsmän hjälper dig personligen per telefon i alla frågor som gäller din LPA-trygghet.

Du kan sköta dina försäkrings- och pensionsärenden via den elektroniska tjänsten och du kan lämna in bilagor, som till exempel kvitton, utredningar och ansökningar elektroniskt. När du ansöker om en förmån i e-tjänsten kan du bifoga de bilagor som behövs direkt till din ansökan. Anvisningar för hur bilagor ska skickas finns i anslutning till ansökan. Läs mer om e-tjänsten.

Insjuknande och karantän

Vad ska jag göra om jag blir satt i karantän?

Karantän är en åtgärd i enlighet med lagen om smittosamma sjukdomar i syfte att dämpa spridning av smittosamma sjukdomar. Med karantän avses att en frisk persons rörelsefrihet begränsas och syftet är att förhindra en eventuell spridning av smittan till andra människor. Beslutet om karantän tas av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen.

Om du blir satt i karantän och inte kan utföra ditt arbete på grund av det kan du få ersättning av FPA för inkomstbortfallet som karantänen orsakar i form av dagpenning för smittsam sjukdom. Dagpenningen vid smittsam sjukdom beräknas utgående från din FLÖPL-arbetsinkomst och betalas för de dagar under vilka du inte har kunnat arbeta på grund av karantänen.

Läs mer om dagpenningen vid smittsam sjukdom på FPA:s webbplats.

Vad ska jag göra om jag insjuknar?

Om du insjuknar kan du få LPA-dagpenning från och med den femte sjukdagen. Vi behöver alltid ett intyg över din arbetsoförmåga för att kunna betala LPA:s sjukdagpenning. Om du insjuknar kan du kontakta din hälsovårdscentral per telefon eller med hjälp av hälsovårdens webbapp för att få ett sjukintyg. För att få LPA:s sjukdagpenning räcker det med att du per telefon har begärt ett skriftligt sjukintyg som utfärdats av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare.

Betalningen av LPA:s sjukdagpenning upphör senast när självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning upphör, självrisktiden är dagen för läkarbesöket + 9 vardagar, inberäknat helgfria lördagar och helgdagsaftnar. Om din sjukdom fortgår ytterligare efter det här kan du få FPA:s sjukdagpenning. Det är sjukledighetens längd som är avgörande för om du ska ansöka om sjukdagpenning hos LPA eller hos FPA. Om din sjukledighet varar i färre än nio dagar utöver dagen för läkarbesöket ska du ansöka om ersättning hos LPA. Om din sjukledighet varar längre än 9 vardagar utöver dagen för ditt läkarbesök ska du ansöka om ersättning direkt hos FPA. Läs mer: LPA:s sjukdagpenning

Vår kundtjänst och LPA-ombudsmännen hjälper dig att fylla i ansökan. Du kan ansöka om LPA-sjukdagpenning i vår e-tjänst.

Hälsocentralerna ger anvisningar på sina webbplatser om hur det lönar sig att gå till väga om man misstänker coronavirussmitta. Läs också anvisningarna som Institutet för Hälsa och Välfärd ger om coronaviruset.

Du kan läsa om dagpenningen vid smittsam sjukdom som FPA betalar på FPA:s webbplats.

Behöver jag sjukintyg för att få LPA:s sjukdagpenning?

Vi behöver alltid ett intyg över din arbetsoförmåga för att kunna betala LPA:s sjukdagpenning. På vissa hälsostationer får också hälso- eller sjukvårdarna skriva ut kortvariga sjukintyg. Om du insjuknar kan du kontakta din hälsostation per telefon eller via webbappen som hälsovården erbjuder. För LPA:s sjukdagpenning räcker det med att du har ett skriftligt sjukintyg som en läkare, sjukvårdare eller hälsovårdare har skrivit ut och som du har begärt per telefon.

Du kan lämna in sjukintyget över arbetsoförmåga via e-tjänsten.

Lämna in ansökan om LPA-sjukdagpenning inom 6 månader efter att din arbetsoförmåga började.

Läs mer om LPA-sjukdagpenningen.

När kan jag få dagpenning vid smittsam sjukdom?

Du kan få FPA:s dagpenning vid smittosam sjukdom om du insjuknar eller utsätts för smittorisk och läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller inom sjukvårdsdistriktet bestämmer att du ska sättas i isolering eller karantän. Dagpenningen vid smittosam sjukdom ersätter ditt inkomstbortfall under den tid du är i karantän eller isolering. Du kan också ansöka om dagpenning vid smittosam sjukdom om ditt barn under 16 år har insjuknat eller satts i karantän.

Dagpenningens belopp beräknas utgående från din LFÖPL-arbetsinkomst. Dagpenning vid smittosam sjukdom betalas endast för de dagar då du inte har kunnat arbeta på grund av karantän eller isolering. Dagpenning betalas till exempel inte för den tid du har semester eller arbetar hemma. Det tillämpas ingen självrisktid och dagpenningen ersätter till fullo det inkomstbortfall som isoleringen eller karantänen har orsakat.

Kontrollera din möjlighet att få dagpenning vid smittosam sjukdom av FPA och läs mer på FPA:s webbplats.

Kan jag få dagpenning vid smittosam sjukdom om jag är i frivillig karantän?

FPA kan betala dagpenning vid smittosam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall till följd av karantän. I princip är det möjligt att få dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA endast om läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller inom sjukvårdsdistriktet har bestämt att en person som insjuknat eller utsatts för smittorisk ska sättas i isolering eller karantän på grund av coronaviruset.

Dagpenning vid smittosam sjukdom kan betalas endast om du har inkomstbortfall på grund av karantänen. Om du kan arbeta trots att du är i karantän kan du inte få dagpenning. Inte heller regeringens rekommendation om att stanna hemma i två veckor efter en utomlandsresa är grund för att dagpenning vid smittosam sjukdom ska beviljas.

Kontrollera din möjlighet att få dagpenning vid smittosam sjukdom av FPA och läs mer på FPA:s webbplats.

Pensioner, olycksfall och rehabilitering

Betalas pensionerna normalt?

Pensioner beviljas och betalas normalt trots coronaviruset.

Påverkar coronavirusläget inkomstkontrollen av förmånerna?

Om du får invalidpension, rehabiliteringsstöd (delinvalidpension eller full pension) eller avträdelsestöd och du med stöd av beredskapslagen förordnas till arbete påverkar de inkomster du har på grund av arbetsordern inte betalningen av dina förmåner. Inkomstgränsen för invalidpensionen, rehabiliteringsstödet eller avträdelsestödet får överskridas under den tid som du är förordnad till arbete, inkomsten beaktas inte i inkomstkontrollen och betalningen av förmånen fortsätter normalt. Praxis gäller fram till 30.4.2020.

I övriga situationer kontrolleras inkomsten som vanligt. Kontakta LPA om det verkar som om din inkomstgräns kommer att överskridas så att vi kan undvika besvärliga återbetalningssituationer.

Om ditt avträdelsestöd inte har betalats på grund av fortsatt lönearbete och ditt lönearbete avbryts så att din inkomstgräns inte längre överskrids lönar det sig att kontakta LPA så att vi kan börja betala ditt avträdelsestöd på nytt.

Jag har fått en betalningsförbindelse för fysikalisk behandling från LPA. Kan jag skjuta på behandlingen?

Om du har fått en betalningsförbindelse för fysikalisk behandling men inte har kunna påbörja eller fortsätta behandlingen på grund av coronaviruset ska du kontakta LPA för att reda ut frågan.

Ersätter LPA andningsskydd om jag är rädd att utsättas för coronaviruset?

LPA ersätter andningsskydd och skyddshandskar som yrkesinriktad rehabilitering för personer med yrkessjukdom. Skyddets syfte är att hjälpa kunden att kunna fortsätta i sitt arbete inom lantbruket eller som stipendiat genom att han eller hon skyddas för allergen som orsakar den yrkessjukdom som ska ersättas, till exempel djurepitel, mjöldamm eller kemikalieföreningar. Skydd beviljas inte för förebyggande av andra sjukdomar, till exempel coronaviruset.

Jag använder redan andningsskydd som ersätts av LPA, medför coronaläget ändringar i ersättningarna för skydd?

Om du lider av en yrkessjukdom och du har beviljats andningsskydd som rehabilitering medför coronaepidemin inte ändringar i de beslut om ersättning som du har fått. Skydd beviljas inte för förebyggande av andra sjukdomar, som till exempel coronaviruset, så det beviljas till exempel inte tilläggsskydd på grund av coronaläget.

Försäkringsskydd för stipendiater

Mitt stipendiatarbete avbröts till följd av ändringar som beror på coronaviruset, vad händer nu med min försäkring?

Òm ditt arbete efter 4 månader avbryts för minst 4 månader på grund av ändringar som beror på viruset kan även ditt försäkringsskydd avbrytas. Förutsättningen är att du har fått tillstånd till avbrottet av stipendiatgivaren. Villkoren är desamma om ditt stipendiatarbete avbryts till exempel på grund av annat förvärvsarbete eller sjukdom. Läs mer: Förändringar i stipendiatarbetet

Jag har utfört stipendiatarbete utomlands och måste nu återvända till Finland på grund av coronaviruset, hur ska jag gå till väga?

Om du tvingades avbryta eller avsluta ditt stipendiatarbete i förtid på grund av att du återvände till Finland och du inte kommer att fortsätta med arbetet ska du kontakta vår kundbetjäning så att vi kan utreda din situation.

Jag har utfört stipendiatarbete i Finland och återvände nu till hemlandet på grund av coronasituationen, hur ska jag gå till väga?

Om du utförde stipendiatarbete i Finland och nu återvände till hemlandet ska du kontakta LPA och kontrollera om ditt försäkringsskydd fortgår när du vistas i hemlandet.

Mitt stipendiatarbete utomlands avbröts, vad ska jag göra?

Om du har ett av Pensionsskyddscentralen beviljat A1-intyg och du blev tvungen att avbryta ditt stipendiatarbete utomlands för att återvända till Finland ska du meddela Pensionsskyddscentralen om detta. Anmäl att du återvänder om din vistelse i Finland varar i mer än 30 dagar eller om du inte återvänder för att arbeta utomlands. Närmare information i Pensionsskyddscentralens anvisning

Din LFÖPL-försäkring är i kraft om du fortsätter att arbeta i Finland eller om du fortfarande omfattas av den finska sociala tryggheten medan ditt arbete utomlands fortsätter. Kontakta vår kundbetjäning om ditt arbete avbryts helt eller om du har frågor om ditt försäkringsskydd.

 

Avbytarservice för lantbrukare

Kan jag återkalla min semester om min resa inhiberas på grund av coronaviruset?

Coronaviruset medför just nu bland annat att semesterresor inhiberas och då är det förståeligt att man också vill återkalla redan avtalade semestrar.

I lagen om avbytarservice konstateras att om lantbruksföretagaren på grund av sjukdom eller annan godtagbar orsak inte kan ta in semester under den tid då avbytare reserverats för honom, kan semestern helt eller delvis framskjutas till en senare tidpunkt. Andra godtagbara skäl vid sidan om sjukdom kan vara till exempel förlossning, olycksfall eller att avbytaren insjuknar. Att en semesterresa inhiberas är inte en godtagbar orsak, så som avses i lagen, för att få skjuta fram en redan överenskommen semester.

Det är viktigt att semestern tas och att lantbruksavbytarna sysselsätts även i det här undantagsläget. Om coronaläget utvecklas kan vi råka i en situation där avbytarresurser behövs i allt högre grad som vikarieavbytare. I så fall blir det svårare att ordna med avbytarservice för semestrar. Vi kan inte heller garantera att semestern kan tas vid en senare tidpunkt om det inte finns tillräckligt med avbytare

Läs mer om semesteravbytartjänster.

Kan jag återkalla min semester om jag misstänker att avbytaren har utsatts för coronaviruset under sin utomlandsresa?

För att förhindra att smittas av coronaviruset är det synnerligen viktigt att alla iakttar myndigheternas anvisningar. Lantbruksföretagaren ska redan vid lindriga symtom i andningsvägarna sjukskriva sig i enlighet med anvisningarna som Institutet för Hälsa och Välfärd THL har gett. Till åtgärderna för att förhindra spridningen av viruset hör bland annat att man ser till god hygien och skyddar sig samt undviker onödig exponering.

Det är viktigt att de som arbetar på gården har möjlighet att tvätta sina händer med tvål och vatten och torka av händerna med engångshanddukar av papper. Lantbruksavbytarna uppmanas ha med sig eget desinficerande handsköljningsmedel och ett tillräckligt antal lämpliga skyddshandskar.

Regeringen har beslutat att personer som återvänder från en utomlandsresa hänvisas till förhållanden som motsvarar karantän i två veckor. Kommunen, som är avbytarens arbetsgivare, ska se till att avbytare som nyligen återvänt från en utomlandsresa eller som har satts i karantän inte arbetar som avbytare.

Kan semestrar som flyttats fram från ifjol fortfarande tas efter april?

Om semesterdagar från i fjol av en godtagbar orsak flyttats för att tas under det här året ska semesterdagarna tas före 30.4.2020. Semesterdagar som inte tagits före 30.4.2020 går förlorade. Om du till exempel på grund av coronaläget måste flytta årets semester till nästa år ska den tas före 30.4.2021.

Rehabiliteringen som har beviljats mig inhiberades, inhiberas också min vikariehjälp för den tiden?

Vikariehjälpen återkallas om förutsättningarna för vikariehjälp inte längre uppfylls. Det betyder att om medicinsk rehabilitering eller en operation som planerats för dig och som du har fått vikariehjälp för måste inhiberas, återkallas också den vikariehjälp som har beviljats dig. Du kan emellertid byta den beviljade vikariehjälpen för den aktuella tiden mot semester eller avgiftsbelagd avbytarservice eftersom det redan har reserverats en avbytare för dig som vikariehjälp.

Läs mer om vikariehjälp.

Jag har satts i karantän på grund av coronamisstanke, kan jag få avbytarservice?

Karantän är en åtgärd i enlighet med lagen om smittosamma sjukdomar i syfte att dämpa spridning av smittosamma sjukdomar. Med karantän avses att en frisk persons rörelsefrihet begränsas och syftet är att förhindra en eventuell spridning av smittan till andra människor. Beslutet om karantän tas av den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Det är möjligt att få avbytarservice som semester eller avgiftsbelagd avbytarservice under karantänstiden. Vikariehjälp beviljas emellertid inte om du är arbetsför.

Om du sätts i karantän ska du omedelbart underrätta den lokala enheten. Den lokala enheten ska anlita hälsomyndigheterna för att klarlägga vad som ska beaktas i anslutning till ordnande av avbytarservice om det råder misstanke om exponering för coronaviruset på gården. Om det på gården tillsammans med lantbruksavbytaren arbetar en person som satts i karantän på grund av exponering ska avbytararbetet ordnas så att lantbruksavbytaren och personen som satts i karantän inte arbetar samtidigt.

Jag har smittats av coronaviruset, kan jag få en avbytare för den tid jag är sjuk?

Strävan är att ordna avbytarservicen så väl som möjligt även då företagaren smittas av coronaviruset och måste sättas i isolering på grund av det. Beslutet om isolering tas av den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Om du insjuknar i covid-19 och är arbetsoförmögen kan du få vikariehjälp. Du ska omedelbart informera de lokala enheterna om isoleringen och den lokala enheten ska anlita hälsomyndigheterna för att klarlägga vad som ska beaktas i anslutning till ordnande av avbytarservice vid coronasmitta.

Det är viktigt att en lantbruksföretagare som insjuknat inte utsätter avbytaren som sköter djuren för smitta. Lantbruksföretagaren får inte befinna sig i produktionsbyggnaden när avbytaren är på plats. Företagaren ska akta sig för att sprida viruset till produktionslokalerna och lantbruksavbytaren ska se till sitt eget skydd.

Får jag vikariehjälp på grund av eventuella extra repetitionsövningar?

Inom armén förbereder man sig på att eventuellt kalla in reservister för extra tjänstgöring. När ett tvingande behov som uppstår i Finlands säkerhetspolitiska omgivning förutsätter det kan värnpliktiga som hör till reserven förordnas till extra repetitionsövning. Ett förordnande till repetitionsövning ges för varje enskild värnpliktig för högst 30 dagar åt gången. Om Finlands försvarsmakt fattar beslut om att kalla in reservister kan en reservist ”förordnas att träda i tjänst omedelbart”.

När det är fråga om en repetitionsövning i enlighet med värnpliktslagen har du rätt få vikariehjälp att för den tid som tjänstgöringen pågår.

Kan en renskötare få vikariehjälpsersättning utgående från ett intyg om arbetsoförmåga som han eller hon fått per telefon?

I undantagsförhållanden agerar vi i enlighet med de rekommendationer som Institutet för Hälsa och Välfärd THL har gett. Om en renskötare som insjuknat behöver ett sjukintyg ska han eller hon kontakta den egna hälsovårdsstationen per telefon eller via den webbapp som hälsovården erbjuder.  För vikariehjälpsersättning är ett intyg som begärts per telefon tillräckligt. Intyget kan ha utfärdats av en läkare, sjukvårdare eller hälsovårdare.

Försäkringspremiefakturor

Kan jag få betalningstid för min försäkringspremiefaktura?

Du kan diskutera en förlängning av betalningstiden för din försäkringspremie genom att ringa oss. Det är viktigt att du kontaktar kundtjänsten redan innan din faktura förfaller.

Om du begär längre betalningstid för en faktura beräknas dröjsmålsränta på 4 procent från och med den ursprungliga förfallodagen fram till den dag då du betalar din faktura. Det uppstår inte andra kostnader för den förlängda betalningstiden. Läs mer om försäkringspremier.

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds som bäst ett förslag som gäller betalningstiderna för arbetspensionsavgifter. Avsikten är att så försöka underlätta den svåra tid som coronaviruset orsakar. Social- och hälsovårdsministeriet måste fatta beslut i frågan för att arrangemanget ska träda i kraft.

Projektet Ta hand om bonden

Fortsätter verksamheten inom projektet Ta hand om bonden under coronaepidemin?

Våra projektarbetare hjälper lantbruksföretagare som befinner sig i svåra livssituationer liksom tidigare per telefon. Medan undantagsförhållanden råder sköter vi kontakten till kunderna i första hand per telefon och med hjälp av krypterad e-post. Vi besöker inte gårdar, om det inte är absolut oundvikligt. Du kan alltså fortfarande ringa med låg tröskel och tillsammans med projektarbetaren söka hjälp i din situation. Kontakta projektarbetarna: lpa.fi/projektet

Kan jag ansöka om köptjänstförbindelse?

Vi beviljar köptjänstförbindelser oberoende av coronaläget men vi har tillsvidare ändrat ansökningsprocessen så att gårdsbesök inte behövs. Så vill vi trygga lantbruksföretagarnas möjligheter att omfattas av hjälpen även i rådande undantagsförhållanden.

Du ska fortfarande ansöka om förbindelsen via en projektarbetare som kartlägger din situation per telefon och ansökningsprocessen sker elektroniskt eller per brev. Vi beviljar undantagsvis ett halvt års tid för användning när det gäller nya förbindelser så att alla hinner köpa tjänsten under den tid som förbindelsen gäller. Innan du ansöker om förbindelse lönar det sig emellertid att säkerställa att serviceproducenten kan tillhandahålla tjänsten trots coronaläget. Ett flertal serviceproducenter rekommenderar nu möten på distans.

Om du måste avboka ett möte med en serviceproducent ska du komma ihåg att göra avbokningen i god tid. Förbindelsen gäller inte tidsbeställningar som inte har avbokats.

Jag kan inte använda köptjänstförbindelsen som jag fått och tiden för att lösa in den håller på att gå ut. Vad ska jag göra?

Om du inte kan använda förbindelsen du har fått inom utsatt tid kan du ansöka om förlängning.  Ring numret 029 4352273 eller skicka oss ett meddelande per krypterad e-post när du vet när du igen kan använda förbindelsen och hur lång förlängningstid du behöver.  Välj Ta hand om bonden som mottagare för epostmeddelandet.

Om du kan anlita tjänsten du har beviljats som vanligt men giltighetstiden för din förbindelse håller på att gå ut ska du ansöka om förlängning innan den gamla förbindelsen går ut.

Kommer de avtalade ABC-utbildningarna och mötena för nätverket Ta hand om bonden att ordnas under våren?

Alla ABC-utbildningar för lantbruksföretagarnas välbefinnande som planerats in för våren förskjuts och ordnas vid en senare tidpunkt. Vi meddelar de nya tidpunkterna för kurserna senare. Vi strävar efter att ordna Må Bra-dagarna som planerats för hösten om läget tillåter det. Följ med LPA:s evenemangskalender.

Inte heller de regionala Ta hand om bonden-mötena inom ramen för nätverket Ta hand om bonden kommer att ordnas under våren. Vi strävar efter att flytta evenemangen till hösten och kontaktar intressentgrupperna direkt gällande de nya tidpunkterna.Tidtabellen för kommande nätverksmöten uppdateras också på Ta hand om bonden-nätverkets sida (på finska).

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig