Vikariehjälp för renskötare

En renskötare som är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall har möjlighet att få vikariehjälp för renskötselarbetena. Ansökan om vikariehjälp måste lämnas in på förhand till LPA innan renskötaren skaffar en vikarie och vikarien börjar arbeta. Efter avslutad vikariehjälp kan renskötaren ansöka om ersättning. Ersättningen betalas till den företagare eller det företag som utfört vikariehjälpen.

År 2019 kan ersättning för vikariehjälp fås för högst 200 timmar och 90 dagar under kalenderåret. Utan läkarintyg kan vikariehjälp fås för högst sju dagar per kalenderår. Därför lönar det sig alltid att be om ett intyg av läkaren eller av hälso- eller sjukvårdaren. Intyget ska bifogas när ansökan om vikariehjälp eller ansökan om ersättning skickas till LPA.

Syftet med systemet är att stödja renskötarnas hälsa och funktionsförmåga och därigenom förbättra möjligheterna att bedriva renskötsel.

Blanketter och broschyrer om vikariehjälp för renskötare finns på finska och samiska.

Mer information på våra finska webbsidor 

Lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014)

Uppdaterad 27.12.2018