Före en avbytartjänst

En avbytartjänst kan genomföras smidigt om alla tre parter samarbetar, dvs. avbytarförvaltningen, lantbruksföretagaren och avbytaren. Strävan är att ordna avbytartjänsterna så bra som möjligt i enlighet med företagarnas önskemål. Är det fråga om en avbytartjänst som den lokala enheten ordnar är lantbruksavbytaren alltid underställd den lokala enhetens arbetsledning. Avbytaren berörs av de bestämmelser som gäller arbetstid, arbetarskydd och kollektivavtal.

Lantbruksföretagaren kan genom sina egna åtgärder bidra till att avbytartjänsten lyckas. Därför är det bra att på förhand bereda sig på situationer som kan komma fram under en avbytartjänst.

Avbytaren handleds
Innan avbytartjänsten börjar får avbytaren handledning i arbetet samt både skriftliga och muntliga anvisningar om hur djuren skall skötas. Företagaren bör se till att arbetsförhållandena och maskinerna uppfyller de krav arbetarskyddet ställer. Avbytaren bör få instruktioner om hur maskiner, anläggningar och farliga ämnen skall användas. Företagaren skall skaffa tillräcklig med konsumtionsförnödenheter till närlagret och meddela avbytaren var denne kan nå honom eller henne under den tid semestern pågår. På så sätt kan avbytaren arbeta tryggt och med sådana kunskaper som behövs för att arbetet skall kunna utföras framgångsrikt.

Om det är första gången avbytaren kommer till gården bör lantbruksföretagaren på förhand komma överens med avbytarförvaltningen om tidpunkten för handledningen. Samma gäller i fall där gården skaffat nya anläggningar som har så stor inverkan på arbetsmetoderna att avbytaren behöver nya grundliga instruktioner. Handledningen är arbetstid för avbytaren men förbrukar inte den semestrande företagarens semester. Den lokala enheten överväger på förhand om det finns behov av handledning. Om så är fallet reserveras tillräckligt med tid för handledningen, som exempelvis kan ske dagen före avbytartjänsten. På gårdar där det finns två eller flera semesterberättigade företagare anses handledningen i huvudsak vara den ickesemestrande företagarens uppgift.

Kvalitetshandboken till hjälp
Gårdens egen kvalitetshandbok kan tas som hjälpmedel när avbytaren handleds. Om gården saknar kvalitetshandbok finns det på Arbetshälsoinstitutets webbplats en blankett som underlättar handledningen av avbytaren. På blanketten finns bl.a. en förteckning över viktiga telefonnummer och vanliga problemsituationer där det behövs anvisningar för att man skall kunna klara av dem.

Den lokala enheten ansvarar för avbytaren
Den lokala enheten ser till att avbytaren kommer till gården i tid samt att en reservavbytare inkallas om den ordinarie avbytaren får förhinder. Den lokala enheten svarar för att avbytaren är yrkesskicklig och utför sitt arbete så bra att gården inte orsakas ekonomisk skada. Det är den lokala enhetens skyldighet att kontrollera att arbetsförhållandena på gården är trygga.

Avbytaren utför sitt arbete så noggrant att olycksfall och andra skador undviks. Avbytaren bör meddela såväl den lokala enheten som lantbruksföretagaren om fel och brister som han eller hon observerar på gården. Avbytaren skall också underrätta företagaren om det under den pågående avbytartjänsten kommit fram något speciellt i samband med skötseln av kreaturen.

Respons
Om avbytarens arbete ger anledning till tack eller klander vore det bra att ge respons direkt till avbytaren. På så sätt får han eller hon en möjlighet att rätta till eventuella misstag eller ändra sitt sätt att arbete medan avbytartjänsten ännu pågår. Skriftlig eller muntlig respons kan också ges till den lokala enheten.

Om person- eller sakskador inträffar i avbytararbetet kan antingen avbytarens arbetsgivare, avbytaren själv eller lantbruksföretagaren bli ersättningsskyldig, beroende på vem som anses ha försummat sin skyldighet. Om avbytaren ger upphov till skada kan ersättning sökas hos den lokala enheten.

Uppdaterad 11.03.2013