Avbytarring

Ett annat sätt att ordna avbytartjänsterna är att sinsemellan samarbeta och bilda avbytarringar. Till en avbytarring kan exempelvis höra alla gårdar i samma by eller gårdar med samma produktionsinriktning inom ett avgränsat område. De lantbruksföretagare som hör till ringen kan själva föreslå en avbytare för ringen eller så kan den lokala enheten anvisa en avbytare för den. Gårdar som själva ordnar sina avbytartjänster kan också bilda en ring.

Avbytarringarna kan vara av olika storlek. Antalet gårdar i ringen påverkas bl.a. av antalet avbytare i ringen och antalet avbytta dagar för gårdarna totalt.

Avbytarcell
Ett nytt sätt att ordna avbytarservicen är att bilda avbytarceller som fungerar inom ett mera vidsträckt område. Till en avbytarcell kan höra exempelvis 25 lantbruksföretagare, fyra avbytare och en förman. Alla fyra avbytare cirkulerar inom cellen så att de så småningom har avbytt var och en av de 25 företagarna. Därigenom blir alla gårdar i cellen bekanta för dem och på samma gång kan de också komplettera sin yrkeskunskap. I en avbytarcell deltar avbytarna aktivt i planeringen av avbytartjänsterna. En förutsättning för att verksamheten skall fungera yrkesmässigt är att alla gårdar inom cellen anlitar avbytarservice i tillräcklig omfattning. Då uppnås en jämn sysselsättning på heltid. Inga reservavbytare behövs i cellen, förutom i plötsliga situationer.

För en avbytarring eller -cell uppgörs regler enligt vilka man kommer överens om semestrarna. Bildandet av avbytarringar baserar sig helt på den lokala enhetens egen prövning och lantbruksföretagarna ansluter sig till dem på frivillig basis.

Från lantbruksföretagarnas synpunkt kan verksamheten

  • underlätta tillgången till avbytare för semester och vikariehjälp
  • uppmuntra företagarna till egna initiativ och självständighet
  • säkerställa att tjänsterna utförs av en avbytare som känner till och kan arbetena på gården
  • öka samarbetet och förtroendet mellan företagarna och avbytarna samt företagarnas möjligheter att frigöra sig från gårdsrutinerna.

Ur avbytarnas synvinkel kan verksamheten dessutom

  • göra arbetet mera meningsfullt och minska belastningen i det
  • öka förtroendet och arbetets status
  • ge möjlighet att utveckla yrkesskickligheten när det gäller arbetsuppgifterna på gårdarna i ringen
  • öka säkerheten i arbetet.
Uppdaterad 25.01.2013