Arbetsdag och uppgiftsandel

Längden på avbytarens arbetsdag
För att bestämma längden på en avbytardag ska lantbruksföretagaren ge den lokala enheten uppgifter om antalet och typ av husdjur på gården samt om de arbetsmetoder som används vid skötseln av djuren. Uppgifter ska också ges om alla personer som deltar i husdjursskötseln oberoende av om de har semesterrätt eller inte. Dessutom ska det uppges med hur stor uppgiftsandel var och en deltar i skötseln av de nödvändiga dagliga arbetena för skötsel av husdjuren på gården. Avbytaren sköter bara den lediga företagarens uppgiftsandel.

Är det fråga om själv ordnad avbytarservice ger den lokala enheten beslut om de timmar som ersätts vid en semester respektive vikariehjälp. Om lantbruksföretagaren själv ordnar sina avbytartjänster kan han eller hon fritt komma överens med avbytaren om vilka arbeten som ska utföras samt hur lång arbetsdagen är. Den lokala enheten betalar dock ersättning bara för de timmar som enligt den gjorda kalkylen åtgår till de nödvändiga dagliga uppgifterna. Man behöver inte på förhand meddela den lokala enheten vilken person eller vilket företag som utför avbytartjänsten.

Avbytarens arbetsuppgifter
Avbytarens arbetsuppgifter består av de nödvändiga dagliga arbeten som hör till husdjursskötseln. Bara husdjursproduktion som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk omfattas av avbytarservice.

Övervakningsbesök och beredskap
Den lokala enheten kan ordna övervakningsbesök eller beredskap om det är nödvändigt med tanke på skötseln av husdjuren under en avbytartjänst. För övervakningsbesök debiteras 34,06 euro per besök eller, om besöket varar längre än en timme, är avgiften 34,06 euro per timme. Dessa avgifter gäller år 2019 och avgifterna justeras varje år med lönekoefficienten. För beredskap som den lokala enheten ordnar betalar lantbruksföretagaren 5,16 euro per timme år 2019. Både övervakningsbesök och beredskap fordrar att lantbruksföretagaren kommer överens om dem med den lokala enheten före avbytartjänsten.

Lantbruksföretagarens uppgiftsandel
I samband med sin semesteransökan uppger lantbruksföretagaren hur mycket djur det finns på gården samt vilka arbetsmetoder som används vid skötseln av dem. Utgående från de givna uppgifterna beräknas den totala arbetstiden i lantbruksföretaget.  

Den totala arbetstiden fördelas mellan de företagare som ansökt om semester och övriga personer som deltar i djurskötselarbetena. Fördelningen görs enligt arbetsinsatserna (0–100 %). Uppgiftsandelarna för avlönad arbetskraft och andra som inte har rätt till semester avdras. Avbytaren utför bara uppgiftsandelen för den företagare som är ledig och enligt lagen har rätt till semester.

Semester delvis samtidigt
På gårdar som anlitar den lokala enhetens avbytarservice måste alla företagare ta ut 20 dagar av sin semester samtidigt om gården har 20 husdjursenheter eller mindre. Oberoende av antalet djur måste semestern tas ut samtidigt på gårdar där längden på företagarnas sammanräknade avbytardag är 9 timmar eller mindre.

Uppdaterad 27.12.2018