Granskning av arbetsmiljön

Den lokala enhet som ordnar avbytarservicen granskar med jämna mellanrum förhållandena på alla gårdar som får avbytarservice. I samband med granskningen går man igenom de arbetsutrymmen, maskiner och anläggningar som avbytaren använder under en avbytartjänst. Lagen förpliktar arbetsgivaren att övervaka arbetstagarens arbetsmiljö. När det gäller avbytarverksamheten är det särskilt viktigt att ge akt på arbetsförhållandena eftersom avbytarna har hög sjukdoms- och olycksfallsfrekvens.

En rapport om gårdsbesöket görs i samband med granskningen av arbetsförhållandena. I rapporten antecknas eventuella åtgärder som lantbruksföretagaren bör vidta före följande avbytartjänst. Om en anläggning eller ett arbetsutrymme som orsakar fara inte kan rättas till eller ersättas, lämnas den arbetsuppgift, som anknyter till anläggningen eller arbetsutrymmet i fråga, utanför avbytararbetet tills missförhållandet har kunnat avhjälpas.

Den granskning av arbetsförhållandena som avbytarförvaltningen gör är till nytta inte minst för lantbruksföretagaren själv. Lantbruksavbytaren arbetar på gården bara under en begränsad tid av året. En utomstående person ser ofta brister eller korrigeringsbehov som lantbruksföretagaren inte själv observerar då han eller hon dagligen jobbar på gården. Att förbättra arbetsförhållandena och eliminera arbetsrelaterade personrisker är ett värdefullt arbete som inverkar på både lantbrukarfamiljens och lantbruksavbytarnas hälsa liksom även på nyrekryteringen av avbytare och därmed också på hela avbytarservicens kvalitet.

Den lokala enheten kan vägra att ordna avbytarservice för en gård där företagaren inte låter en representant för enheten komma och granska förhållandena på gården. Den lokala enheten har inte heller skyldighet att ordna avbytarservice om förhållandena i lantbruksföretaget inte uppfyller kraven på säkerhet i avbytarens arbete. I en sådan situation kan lantbruksföretagaren övergå till att själv ordna sina avbytartjänster.

Uppdaterad 02.01.2017