Arbetarskydd

Jämfört med arbetet inom andra yrkesgrupper är lantbruksavbytarens arbete både riskfyllt och farligt för hälsan. Avbytarna drabbas också oftare av olycksfall och sjukdomar än de lantbruksföretagare som arbetar i samma arbetsmiljö.

De flesta olycksfall som lantbruksavbytarna råkat ut för har orsakats av husdjur eller arbetsmiljön. Typiska arbetsbetingade sjukdomar är hudsjukdomar samt sjukdomar i andningsorganen och i rörelseorganen. Avbytarens normala arbetsdag är indelad i två arbetspass. Arbetet är ansvarsfullt och avbytaren jobbar ofta ensam. Detta i kombination med de belastningsfaktorer som förekommer i arbetsmiljön inverkar negativt på avbytarens arbetsförhållanden. Avbytarens förman och lantbruksföretagaren bär tillsammans ansvar för avbytarens arbetarskydd.

Lantbruksavbytarens arbetarskydd kan förbättras med hjälp av samarbete:

  • Lantbruksföretagaren ser till att arbetsmiljön samt maskinerna och anläggningarna på gården är trygga.
  • Lantbruksavbytaren använder trygga arbetssätt och personlig skyddsutrustning.
  • Avbytarserviceförvaltningen följer upp arbetsförhållandena och ser till att avbytaren får kontinuerlig utbildning.
  • Avbytarserviceförvaltningen och lantbruksföretagaren ger avbytaren handledning om arbetsuppgifterna före avbytartjänsten.

Såväl med tanke på sin egen och sina familjemedlemmars hälsa som med avseende på besökare och utomstående arbetstagare gör lantbruksföretagaren klokt i att hålla arbetsförhållandena på gården i skick.

Mera information om arbetarskydd får du från arbetarskyddsdistrikten, Arbetarskyddscentralen och LPA. Arbetarskyddscentralen ger till exempel ut handböcker om arbetarskydd och säkerhet i arbetet.

Uppdaterad 02.02.2016