Vad ska jag göra?

Avbytarservice söks hos den lokala enhet som har hand om avbytarservicen i den kommun där gården är belägen. Kontaktuppgifter till den lokala enheten får du hos kommunen eller på sidan Kontaktinformation. Du kan också sköta dina ärenden via Lomitusnetti.

Ansökan om semester
Semester och rätt till avgiftsbelagd avbytarservice söks skriftligen inom den ansökningstid som den lokala enheten har fastställt. Du måste ansöka om semester oberoende av om du anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar eller själv ordnar dina avbytartjänster. Villkoren för semester måste uppfyllas även vid den egentliga semestertidpunkten. Ansökan görs på en blankett som den lokala enheten skickar på förhand eller elektroniskt via Lomitusnetti.

Semestertidpunkten
Du kan meddela de önskade semestertidpunkterna i din semesteransökan. Ju tidigare och noggrannare du meddelar vid vilka tidpunkter du önskar ta ut semester, desto större möjligheter har du att få semester just då. Om du själv ordnar dina avbytartjänster kan du fritt välja tidpunkterna för din semester. För att ersättning för den själv ordnade semestern ska betalas måste du till den lokala enheten lämna in en utredning som styrkts av avbytarserviceföretagaren och som visar att semestern förverkligats.

Överföring av semester till följande år
Semestern ska tas ut under det egentliga semesteråret, dvs. kalenderåret. Om du omfattas av den avbytarservice som den lokala enheten ordnar kan semestern, eller en del av den, av godtagbart skäl dock överföras till det följande året. Om du exempelvis insjuknar just då du tänkt ha semester och en avbytare hade reserverats för dig är det fråga om ett godtagbart skäl. En semester kan också överföras om den avbytare som bokats för semestern insjuknar och ingen annan avbytare kan hoppa in i stället, vilket gör att den reserverade semesterperioden inte kan förverkligas. Semesterdagar kan också överföras på grund av en moderskaps- och föräldraledighet som pågår hela året.

Om du inte reserverat tid för en del av din semester och den lokala enheten följaktligen inte har kunnat boka någon avbytare för dig, kan du inte överföra dessa dagar, utan de går förlorade. Om företagaren och den lokala enheten inte redan under semesteråret kommit överens om en överföring av eventuella semesterdagar går företagaren miste om dem. Semesterdagar som överförts ska tas ut före utgången av april följande år. Företagaren kan också gå miste om semesterdagar om han eller hon utan giltig orsak vägrar ta emot den avbytare som erbjuds.

Helgdagar som får ingå i semestern
Om du anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar får i din semester ingå högst tre söndagar eller motsvarande helgdagar.

Ansökan om vikariehjälp
Den lokala enheten måste få en skriftlig ansökan om vikariehjälp innan de arbeten som ingår i vikariehjälpen påbörjas. Beslutet om vikariehjälp ges också alltid skriftligen. Om du på förhand vet att du kommer att behöva vikariehjälp (rehabilitering, operation, moderskapsledighet etc.) bör du ansöka om vikariehjälp i god tid så att den lokala enheten har tillräckligt med tid på sig att ordna en avbytare för dig.

För det fall att den lantbruksföretagare som behöver vikariehjälp är förhindrad att själv ansöka skriftligen om vikariehjälp finns det en fullmaktsblankett genom vilken man kan ge en annan person fullmakt att ansöka om vikariehjälp.

Också den som själv ordnar sina avbytartjänster måste ansöka skriftligen om rätt till vikariehjälp innan avbytararbetet påbörjas. Ett villkor för att ersättning ska betalas är att lantbruksföretagaren lämnar in en utredning som undertecknats av avbytarserviceföretagaren och som visar att avbytartjänsten förverkligats.

Bilagor till ansökan om vikariehjälp
En del av vikariehjälpsgrunderna förutsätter att olika beslut från FPA eller andra intyg bifogas till ansökan om vikariehjälp. Om kunden i samband med sin ansökan inte kan lämna in de bilagor som behövs kan vikariehjälpen beviljas villkorligt. Om bilagorna inte heller senare lämnas in till den lokala enheten och grunderna för beviljande av vikariehjälpen följaktligen inte uppfylls, debiteras icke-subventionerad avgift, dvs. 34,06 euro per timme (år 2019), för avbytartjänsten. Avgiften justeras varje år med lönekoefficienten

Vid plötslig sjukdom kan du få vikariehjälp för högst 7 dagar under ett kalenderår utan läkarintyg. Det är dock skäl att gå till läkare eftersom du har möjlighet att få LPA-sjukdagpenning redan från den femte sjukdagen och sådan vikariehjälp som beviljas på grund av dagpenning inte inräknas i de 20 dagar man har rätt till per kalenderår. Det lönar sig också annars att alltid ansöka om dagpenning när det är möjligt. Om du beviljas dagpenning på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall kan du få vikariehjälp för hela dagpenningsperioden. Beslutet om dagpenning kan lämnas in till den lokala enheten också först efter vikariehjälpen. Om vikariehjälp har ordnats för mer än 20 dagar under ett kalenderår och du inte skickat den lokala enheten något beslut om beviljande av dagpenning, debiterar den lokala enheten 34,06 euro per timme (år 2019) för den del som överskrider 20 dagar.

Ansökan om ändring
En lantbruksföretagare har möjlighet att begära omprövning hos LPA av ett beslut som den lokala enheten har gett. Beslutet kan gälla rätt till semester eller vikariehjälp,  ersättning för själv ordnade avbytartjänster och krav på ersättande av kostnader som orsakats av en avbytartjänst som getts utan grund. Anvisningar om sökande av ändring ingår som bilaga till den lokala enhetens beslut.

Om du är missnöjd ska du lämna in din begäran om omprövning till LPA inom 30 dagar från att du fått kännedom om beslutet. Du anses ha fått kännedom om beslutet senast den sjunde dagen efter att det postades.

LPA:s beslut kan i sin tur överklagas hos förvaltningsdomstolen. Du ska skicka din besvärsskrift till förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från att du fått kännedom om LPA:s beslut. Du anses ha fått kännedom om beslutet senast den sjunde dagen efter att det postades från LPA.

Uppdaterad 27.12.2018