Läroavtalsutbildning

Ett läroavtal är ett tidsbundet arbetsavtal mellan den studerande och arbetsgivaren. Ungefär 80 procent av läroavtalsutbildningen sker på arbetsplatsen. Yrkeskunskapen kompletteras med teoretiska studier i en läroanstalt.

En läroavtalsutbildning är ett utmärkt sätt att kombinera praktiska yrkesstudier med teoretisk utbildning. Utbildningsverksamheten utvecklas kontinuerligt och stöds även ekonomiskt. Utbildningen är lämplig för såväl unga som för vuxna. Utbildningen skräddarsys utifrån den studerandes och arbetsplatsens behov. Utbildningen är jämbördig med övriga utbildningsformer och inriktad på grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen.

Ett läroavtal förutsätter att det finns en lämplig arbetsplats. Läroavtalscentralerna, läroavtalsbyråerna och läroanstalterna runtom i landet hjälper till med de praktiska arrangemangen. Såväl de studerande som arbetsgivarna kan vända sig till dem.

Arbetsgivaren ingår ett tidsbundet avtal med studeranden
Läroavtalet är ett arbetsavtal som följer bestämmelserna i lagen om yrkesutbildning och som binder den studerande, arbetsgivaren, läroanstalten och den som ordnar utbildningen. Läroavtalet godkänns av den som ordnar utbildningen (i praktiken läroavtalscentralen, läroavtalsbyrån eller läroanstalten i fråga).

I läroavtalet fastställs dess giltighetstid, prövotiden, grunderna för läroplanen eller examen samt grunderna för avlöningen. Till avtalet skall fogas ett personligt studieprogram för den studerande.

Läroavtalscentralerna och läroavtalsbyråerna bistår i alla frågor som gäller läroavtal. Läroanstalterna och arbetskraftsbyråerna ger också information och stöd i läroavtalsärenden.

En lämplig arbetsplats ett villkor för utbildningen
Den studerande måste ha möjlighet att pröva på yrket i praktiken. En av arbetsgivarens viktigaste uppgifter är att se till att den studerande får mångsidiga arbetsuppgifter som anknyter till examen och yrket. Den studerande har till uppgift att sköta sina arbetsuppgifter och delta i den teoretiska undervisningen. De regler som gäller för de övriga arbetstagarna tillämpas i regel även på den studerande.

Läroavtalscentralen eller -byrån bistår i samarbete med läroanstalten när det gäller planeringen och inledandet av utbildningen. Läroavtalscentralen eller -byrån förbinder sig att finansiera den teoretiska utbildningen, de studiesociala förmånerna för den studerande samt kostnaderna för yrkesprovet och den utbildning arbetsgivaren ger. Läroavtalscentralen eller -byrån följer också med utbildningen och bedömer den samt delar ut betyg efter avslutad utbildning.

En läroavtalsplats kan sökas hos en lokal enhet som ordnar avbytarservice.

Uppdaterad 10.07.2015