Grundexamen

Utbildning som leder till grundexamen
Yrkesutbildning som leder till grundexamen ordnas av yrkesläroanstalter, folkhögskolor, specialyrkesläroanstalter och andra läroanstalter. Ansökan om sådan utbildning görs vanligen via den gemensamma ansökningen för yrkes- och gymnasieutbildning. Du kan ansöka om utbildning om du genomgått den grundläggande utbildningens lärokurs eller har motsvarande utbildning. De studieplatser som reserverats för dem som avlagt studentexamen söks med avgångsbetyget från gymnasiet.

Den grundläggande yrkesutbildningen leder till en grundexamen som omfattar 120 studieveckor (tre år). Den tid som åtgår till avläggandet av examen varierar beroende på den individuella studietakten, tidigare studier och eventuell arbetserfarenhet. Om du har avlagt gymnasiets lärokurs eller studentexamen kan studietiden förkortas med minst 30 studieveckor.

Yrkesinriktade grundexamina
En grundläggande yrkesutbildning leder till en yrkesinriktad grundexamen. Examen ger kompetens för uppgifter i branschen som kräver baskunskap. Fördjupad kunskap erhålls inom ett av de områden som anges i utbildningsprogrammet. De yrkesinriktade grundexamina är treåriga (120 sv) examina på andra stadiet och de baserar sig på den grundläggande utbildningens lärokurs.

Utbildningsprogram
Grundexamen inom lantbruk
Utbildningsprogrammet för djurskötsel (djurskötare)
Utbildningsprogrammet för pälsdjursuppfödning (pälsdjursuppfödare)
Grundexamen inom hästhushållning

Uppdaterad 11.03.2013