Själv ordnad avbytarservice

En lantbruksföretagare kan också själv ordna sina avbytartjänster. Om lantbruksföretagaren har valt själv ordnad avbytarservice är den lokala enheten inte längre skyldig att ordna en avbytare till gården, utan lantbruksföretagaren beställer sina avbytartjänster av en serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret.

Lantbruksföretagaren ska lämna in ansökan om semester inom den ansökningstid som den lokala enheten bestämmer och ansökan om vikariehjälp innan de arbeten som ingår i vikariehjälpen påbörjas. Efter det kan lantbrukaren själv ordna sina avbytartjänster. Den lokala enheten betalar i efterskott ersättning till serviceproducenten.

Ersättningen är högst 27,35 euro per timme år 2019. Storleken på ersättningen justeras varje år med lönekoefficienten.

Bara en serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret kan fungera som avbytare. Kostnaderna ersätts inte om avbytaren är

  • lantbruksföretagaren själv eller en familjemedlem
  • en annan företagare i lantbruksföretaget eller företagarens familjemedlem
  • en delägare eller anställd i ett företag som helt eller delvis ägs av en ovan nämnd person.

Som familjemedlemmar betraktas maken eller sambon till lantbruksföretagaren eller till en annan företagare i lantbruksföretaget samt den som lever i samma hushåll och är släkt med lantbruksföretagaren eller den andra företagaren eller med maken eller sambon i rakt uppåtstigande eller nedåtstigande led.

Ersättning ska sökas inom två kalendermånader
Ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice görs i efterskott på en blankett (2712r) som finns på LPA:s webbplats. För att ersättning ska kunna betalas för alla avbytta dagar måste ansökan lämnas in under de två följande kalendermånaderna efter att avbytartjänsten börjat.

En kopia av serviceproducentens räkning ska bifogas till ansökan om ersättning. Den mervärdesskatt som ingår ska specificeras. Av räkningen eller ansökan om ersättning ska framgå de arbeten som utförts, det avtalade timpriset och de utförda avbytartimmarna särskilt för varje dag.

Ersättningen betalas direkt till serviceproducenten
Efter att ha fått ansökan om ersättning meddelar den lokala enheten ett beslut där sökanden får veta hur mycket som ersätts för den själv ordnade avbytartjänsten. Ersättningen betalas till serviceproducenten, alltså till det företags eller den yrkesutövares bankkonto som uppgetts i ansökan. Lantbruksföretagaren betalar själv mervärdesskatten och den del av räkningen som ersättningen från den lokala enheten inte täcker.

Lantbruksföretagaren faktureras för avgiften för vikariehjälp eller subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp.

Uppdaterad 27.12.2018