Hur ordnas avbytartjänsterna

Avbytarservice söks hos den lokala enhet som har hand om avbytarservicen i den kommun där gården är belägen. Kontaktuppgifter till de lokala enheterna får du från din hemkommun eller under Avbytarserviceförvaltningens kontaktinformation.

Lantbruksföretagarna kan välja om de vill anlita kommunens avbytartjänster eller själva ordna dem. För själv ordnade avbytartjänster betalar kommunen ersättning till serviceproducenten.

Den lokala avbytarservicen i kommunen
Den lokala enhet som har hand om avbytarservicen i kommunen anställer ett tillräckligt antal avbytare och ordnar avbytartjänsterna för företagarnas räkning. Den lokala enheten kan sköta de praktiska arrangemangen i anslutning till avbytarservicen förutom inom den egna kommunens område även inom en eller flera andra kommuners område. I det uppdragsavtal som den administrerande kommunen har ingått med LPA bestäms vilka kommuner som hör till den lokala enhetens verksamhetsområde.

Den lokala enhetens avbytare
Den lokala enhetens avbytare kan vara fast anställda eller visstidsanställda och de sköter största delen av avbytartjänsterna i enheten. Den lokala enheten ansvarar för att avbytarna kontinuerligt får kompletterande utbildning och bestämmer vilka arbetsuppgifter de tilldelas.

Avbytare som lantbruksföretagaren föreslår
I vissa fall kan den lokala enheten avlöna antingen en person som lantbruksföretagaren föreslår eller en familjemedlem till lantbruksföretagaren för att utföra en avbytartjänst. De avbytare som lantbruksföretagaren själv har föreslagit är alltid underställda arbetsledningen i den lokala enheten. Av dem krävs samma yrkesskicklighet som också krävs av kommunens egna avbytare. En avbytare som är familjemedlem har rätt till samma förmåner som kommunens övriga avbytare. I fråga om avgiftsbelagd avbytarservice kan en person som lantbruksföretagaren föreslagit inte fungera som avbytare.

Avbytaren bör i allmänhet vara myndig. En person som inte fyllt 18 år kan inte utföra alla de arbeten som en yrkeskunnig lantbruksavbytare utför. Arbetstagare som inte fyllt 18 år berörs dessutom av särskild lagstiftning vad gäller arbetsuppgifter och arbetstider, se Arbetarskyddsförvaltningen.

Uppdaterad 13.01.2016