Oreglerat återbetalningskrav som kommissionen utfärdat

I kommissionens förordning 702/2014 (gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn) konstateras det i punkt 15 i ingressen att förordningen inte bör omfatta stöd till förmån för en stödmottagare som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden, med undantag för stöd för att ersätta skador orsakade av vissa naturkatastrofer. Det är skäl att observera att med ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett kommissionsbeslut inte avses till exempel ett vanligt beslut om återkrav av jordbruksstöd, investeringsstöd eller generationsväxlingsstöd.

Gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn omfattar inte följande:

a) Stödordningar som inte uttryckligen utesluter utbetalning av individuellt stöd till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

b) Stöd för särskilda ändamål till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

  • Avbytarservice kan således inte ges ett lantbruksföretag som är föremål för ett återbetalningskrav som kommissionen utfärdat om kravet är obetalt.

 

Uppdaterad 03.12.2015