Företag i svårigheter

I kommissionens förordning 702/2014 (gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn) konstateras det att stöd till företag som är i svårigheter enligt definitionen i artikel 2.14 i förordningen bör uteslutas från avbytarsystemen.

Det kan anses att ett företag som uppfyller villkoren för konkurs, företagssanering eller privatpersons skuldsanering motsvarar definitionen. Enbart det att betalningar är föremål för utsökning uppfyller inte kriteriet på ett företag i svårigheter.

Till exempel ett aktiebolag som har funnits i minst tre år och har förlorat mer än hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster är ett här avsett företag i svårigheter. Ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller en firma motsvarar definitionen på ett företag i svårigheter, om företaget har förlorat mer än hälften av sina bokslutsenliga tillgångar på grund av ackumulerade förluster.

I gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn avses med ”företag i svårigheter” företag för vilka minst en av följande omständigheter råder:

a) I fallet med aktiebolag (utom mikroföretag, små eller medelstora företag som funnits i mindre än tre år), om över hälften av det tecknade aktiekapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster. Detta är fallet om avdrag för ackumulerade förluster från reserver (och alla andra element som vanligtvis betraktas som en del av företagets egna medel) leder till ett negativt sammanlagt belopp som överstiger hälften av det tecknade aktiekapitalet. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med "aktiebolag" särskilt de typer av företag som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (24), och "aktiekapital" omfattar om så är relevant eventuell överkurs.

  • Denna punkt gäller i praktiken aktiebolag som har funnits i minst tre år och har förlorat mer än hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster.

b) I fallet med ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för företagets skuld (i praktiken ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller en firma) (utom mikroföretag, små eller medelstora företag som funnits i mindre än tre år), om över hälften av det bokförda egna kapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med "ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för företagets skuld" särskilt de typer av företag som anges i bilaga II till direktiv 2013/34/EU.

  • Denna punkt gäller i praktiken öppna bolag, kommanditbolag och firmor som har funnits i minst tre år och har förlorat mer än hälften av sina bokslutsenliga tillgångar på grund av ackumulerade förluster.
  • Denna punkt tillämpas inte på enskilda näringsidkare och lantbrukssammanslutningar. På dem tillämpas endast punkt c vid bedömningen av definitionen på företag i svårigheter.

c) Om företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande (konkurs, företagssanering, privatpersons skuldsanering) eller uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i kollektiv insolvens på sina fordringsägares begäran (villkoren för konkurs, företagssanering eller privatpersons skuldsanering uppfylls på fordringsägarnas begäran).

  • Eftersom ett företagssaneringsförfarande i Finland upphör i och med att ett saneringsprogram fastställs, utgår man från att ett företag som är föremål för ett saneringsprogram inte är ett företag i svårigheter, förutsatt att det inte uppfyller andra kriterier på företag i svårigheter. Ett fastställt saneringsprogram är alltså inget hinder för att få avbytarservice.
  • Vid skuldsanering för en privatperson anses ett betalningsprogram som fastställts för gäldenären inte vara hinder för att få avbytarservice, förutsatt att kriteriet för ett företag i svårigheter enligt punkt d inte uppfylls.
  • Med lydelsen ”eller uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i kollektiv insolvens på sina fordringsägares begäran” avses i praktiken att företaget skulle kunna försättas i konkurs eller inleda företagssanering. Närmare bestämmelser om dessa förutsättningar finns i 2 kap. i konkurslagen och i 6 § i lagen om företagssanering.
  • Om det är fråga om en enskild näringsidkare, en lantbrukssammanslutning eller ett litet eller medelstort företag som verkat i mindre än tre år, tillämpas vid bedömningen endast punkt c.
  • På små och medelstora företag som verkat i mer än tre år tillämpas punkterna a–d. 

d) Om företaget har fått undsättningsstöd och ännu inte har betalat tillbaka lånet eller avslutat garantin, eller har fått omstruktureringsstöd och fortfarande omfattas av en omstruktureringsplan.

e) I fallet med ett företag som inte är ett mikroföretag, litet eller medelstort företag (veterligen finns det inte enheter som anlitar avbytarservice) där, för de senaste två åren,
 i) företagets bokföringsmässiga skuldsättningsgrad har varit större än 7,5 och
ii) företagets rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar, EBITDA, har legat under 1,0.

Uppdaterad 29.01.2016