Vikariehjälp

Vikariehjälp kan beviljas då lantbruksföretagaren tillfälligt är förhindrad att utföra sina nödvändiga dagliga arbeten för skötsel av husdjuren. Förutom lantbruksföretagare som bedriver husdjursskötsel som huvudsyssla kan också deltidsföretagare få vikariehjälp. En avgift tas ut för vikariehjälpen.

Måste finnas en grund för vikariehjälpen
Vikariehjälp beviljas på olika grunder som räknas upp i avbytarservicelagen. Arbetsoförmåga som orsakats av sjukdom eller olycksfall samt familjeledigheter är de vanligaste orsakerna till att vikariehjälp anlitas.

En betydande arbetsinsats och behov av vikariehjälp
Ett villkor för vikariehjälp är att lantbruksföretagaren då behovet av vikariehjälp börjar regelbundet deltagit i de nödvändiga dagliga arbetena för skötsel av husdjuren med en betydande arbetsinsats. För att vikariehjälp ska beviljas förutsätts också att det finns ett behov av vikariehjälp, vilket innebär att arbetena inte kan ordnas genom interna arrangemang inom företaget. Om en LFÖPL-försäkrad familjemedlem deltar i arbetena på gården med en uppgiftsandel, anses han eller hon höra till arbetskraften på gården. Ett förvärvsarbete utanför gården är inget hinder för att få vikariehjälp om företagarens uppgiftsandel av de nödvändiga dagliga arbetena för skötsel av husdjuren på gården är betydande och arbetsuppgifterna inte kan uppskjutas att skötas senare.

Orsaken till vikariehjälpen ska vara tillfällig
Orsaken till vikariehjälpen ska alltid vara tillfällig. Vikariehjälp kan inte beviljas om det är sannolikt att lantbruksföretagaren inte längre kan återgå till sitt lantbruksarbete efter en sjukledighet eller rehabilitering. Rätten till vikariehjälp upphör då företagaren går i ålderspension. Rätten till vikariehjälp upphör också då företagaren beviljas full invalidpension tills vidare eller bestående olycksfallspension på grund av att arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent eller motsvarande ersättning från trafikförsäkringen.

Vikariehjälp för organisering av verksamheten
Det är möjligt att få vikariehjälp på grund av arrangemang som krävs för fortsatt företagsverksamhet eller för avslutande av företagsverksamheten då lantbruksföretagaren fått vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga och har beviljats ålderspension eller invalidpension eller då behovet av vikariehjälp beror på en till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagares död. Vikariehjälp ges för högst 60 dagar under de sex månader som följer på delfåendet av pensionsbeslutet eller som följer på lantbruksföretagarens död. Det är även möjligt att få vikariehjälp för organisering av produktionen om LPA ger ett utlåtande om att lantbruksföretagaren inte kommer att återgå till sitt tidigare arbete.

Uppdaterad 29.12.2016