Semester

Lantbruksföretagare som bedriver husdjursskötsel kan få 26 dagar semester per kalenderår. Semesterrätten är personlig. Ett villkor för semester är att företagaren har en obligatorisk LFÖPL-försäkring och bedriver lantbruk som huvudsyssla. Antalet husdjur måste motsvara minst sex husdjursenheter och husdjursskötseln måste beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk.

En obligatorisk LFÖPL-försäkring ett villkor för avbytarservice
En nyetablerad lantbruksföretagare har rätt till semester under sitt första företagarår bara om hans eller hennes obligatoriska LFÖPL-försäkring varit i kraft från och med den 1 januari. I generationsväxlingsfall kan förvärvaren få rätt till semester redan under det första året, om överlåtarna överför sina outtagna semesterdagar på förvärvaren, dock högst 26 dagar totalt.

Semester bara om husdjursskötseln är huvudsyssla
Semester kan endast beviljas en lantbruksföretagare som bedriver husdjursskötsel som huvudsyssla och deltar i djurskötselarbetena med en egen uppgiftsandel. En företagsverksamhet som bedrivs med gården som servicepunkt fråntar inte rätten till semester. Det gör inte heller studier eller en företagsverksamhet som anknyter till lantbruket och bedrivs utanför gården. Om en lantbruksföretagare på sidan om sitt lantbruksarbete och utanför gården bedriver någon annan företagsverksamhet som ska försäkras enligt lagen om pension för företagare (FöPL), eller har ett anställningsförhållande, fastställs hans eller hennes huvudsyssla med hjälp av en så kallad arbetstidsjämförelse. Lantbruksföretagaren har rätt till semester om det antal arbetstimmar per vecka som åtgår till lantbruket är minst lika stort som antalet arbetstimmar som åtgår till det andra arbetet. Lantbruket är inte huvudsyssla om företagaren får en arbetslöshetsförmån.

Begränsningar i anslutning till semester
Semestern är personlig och därför kan semesterdagar inte överföras på någon annan person. Om kommunens avbytarservice anlitas och gården har 20 husdjursenheter eller mindre måste alla företagare på gården ta ut 20 dagar av sin semester samtidigt. Oberoende av antalet djur måste semestern tas ut samtidigt på gårdar där längden på företagarnas sammanräknade avbytardag är 9 timmar eller mindre. Om kommunen ordnar servicen får i semestern ingå högst tre söndagar eller andra helgdagar.

En lantbruksföretagare har inte rätt till semester under den tid han eller hon får fullt rehabiliteringsstöd, dvs. lika stort som en full invalidpension. Semesterrätten gäller inte heller en lantbruksföretagare som beviljats full invalidpension tills vidare, ålderspension, arbetslivspension eller olycksfallspension som beviljats på grund av att arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent eller motsvarande ersättning enligt trafikförsäkringslagen.

Uppdaterad 29.12.2016