Pensioner och avbytarservice

Pensionerna inverkar på möjligheterna att anlita avbytarservice. Avbytartjänsterna är i huvudsak avsedda för aktiva jordbrukare för att hjälpa dem att orka med sitt arbete. Av den orsaken upphör rätten till avbytarservice om företagarens arbetsförmåga varaktigt försämras eller om företagaren börjar få tills vidare beviljad pension.

Ålderspension
Den som får ålderspension kan inte få avbytarservice. Lantbruksföretagaren kan själv på förhand planera tidpunkten för sin pensionering. Därför upphör rätten till semester i och med pensioneringen. Om verksamheten fortsätter kan en ålderspensionstagare ta en frivillig LFÖPL-försäkring. Avbytarservice kräver dock en obligatorisk försäkring. Om vikariehjälp har beviljats på grund av arbetsoförmåga redan före ålderspensioneringen, kan vikariehjälp fås för organisering av företagsverksamheten för högst 60 dagar under de sex  månader som följer på delfåendet av pensionsbeslutet.

Arbetslivspension
Rätten till avbytarservice upphör när arbetslivspensionen börjar.

Invalidpension tills vidare
Rätten till avbytarservice upphör när företagaren fått del av beslutet om invalidpension. Han eller hon anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet har postats. Efter den dagen kan semester inte längre tas ut. Om företagaren har fått vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga under den tid pensionsansökan har behandlats, upphör rätten till vikariehjälp i och med delfåendet av pensionsbeslutet.

Efter att ha fått del av pensionsbeslutet kan lantbruksföretagaren ansöka om vikariehjälp för organisering av företagsverksamheten. Om vikariehjälp har beviljats på grund av arbetsoförmåga före pensionseringen är det möjligt att få vikariehjälp för organisering av företagsverksamheten för högst 60 dagar under de sex månader som följer på delfåendet av pensionsbeslutet.

Delinvalidpension tills vidare
Rätten till avbytarservice ändras om lantbruksföretagaren beviljas delinvalidpension. Företagaren kan fortfarande ha rätt till semester om den lagstadgade LFÖPL-försäkringen är i kraft vid sidan av pensionen. Företagarens uppgiftsandel minskas så att den motsvarar den återstående arbetsförmågan. Rätten till vikariehjälp vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall upphör när företagaren fått del av pensionsbeslutet.

Efter att ha fått del av pensionsbeslutet kan lantbruksföretagaren ansöka om vikariehjälp för organisering av företagsverksamheten. Om vikariehjälp har beviljats på grund av arbetsoförmåga före pensionseringen är det möjligt att få vikariehjälp för organisering av företagsverksamheten för högst 60 dagar under de sex månader som följer på delfåendet av pensionsbeslutet.

Tidsbunden invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd
En lantbruksföretagare som får rehabiliteringsstöd av samma storlek som full invalidpension kan inte ta ut semester. Lantbruksföretagaren kan beviljas vikariehjälp för den tid rehabiliteringsstödet betalas, om det avbytarserviceutlåtande som ges i samband med pensionsbeslutet är positivt, dvs. man anser att företagaren kommer att kunna återgå till sitt lantbruksföretagararbete efter att rehabiliteringsstödet upphört. Om utlåtandet är negativt kan vikariehjälp inte beviljas för tiden med rehabiliteringsstöd. Även i detta fall kan vikariehjälp på grundval av en utredning ges för den tid organiseringen av verksamheten kräver, dock för högst 60 dagar under de sex följande månaderna.

På grund av rehabiliteringsstöd kan vikariehjälp fås under högst 3 år från dagen för pensionsfallet. Dessutom måste det ha gått minst 2 år sedan man senast fick vikariehjälp på grund av rehabiliteringsstöd.

Avträdelsestöd
Rätten till avbytarservice upphör när avträdelsestöd börjar. Om en person som beviljats vilande avträdelsestöd tecknar en obligatorisk LFÖPL-försäkring som familjemedlem räknat från den 1 januari eller så att försäkringen fortsätter utan avbrott, kan han eller hon ha rätt till avbytarservice. Förvärvaren kan ha möjlighet att överta de semesterdagar som avträdaren inte tagit ut, förutsatt att förvärvaren uppfyller de övriga villkoren för rätt till semester.

Uppdaterad 16.02.2017