Avbytarserviceförvaltningen

Förvaltning och organisation
Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarserviceverksamheten. LPA svarar för verkställigheten av avbytarservicen på riksnivå. På det lokala planet ordnas förvaltningen av de kommuner med vilka LPA har ingått ett uppdragsavtal. Många kommuner har hand om avbytarservicen förutom inom sitt eget område också inom en eller flera andra kommuners område. De områden som på så sätt bildas av en eller flera kommuner kallas lokala enheter. Du ansöker om avbytarservice hos den lokala enhet som har hand om avbytarservicen i den kommun där gården är belägen. Kontaktuppgifter till de lokala enheterna får du från kommunkansliet eller under kontaktinformation.

Avbytarservicen för lantbruksföretagare finansieras av staten. Lantbruksföretagarna deltar i kostnaderna med de avgifter de betalar för vikariehjälp och avgiftsbelagd avbytarhjälp.

Samarbetsgrupp
För att avbytarservicen ska utfalla väl förutsätts samarbete mellan alla parter som har att göra med avbytarserviceverksamheten. Därför har lokala samarbetsgrupper bildats i de flesta av de kommuner som administrerar en lokal enhet. Medlemmar i samarbetsgruppen är ansvarspersonen i den lokala enheten, LPA-ombudet samt representanter för lantbruksföretagarna och avbytarna.

Samarbetsgruppen följer upp hur avbytarservicen fungerar och behandlar praktiska frågor i anslutning till servicen. Grundtanken är att samarbetsgruppen skall stöda ansvarspersonen i beslutsfattandet. Gruppen kan endast behandla frågor som berör avbytarservicen i allmänhet, dvs. den kan inte avgöra en enskild lantbruksföretagares ärenden.

Som enskild lantbruksföretagare kan du inverka på avbytarservicen och utvecklingen av den genom att kontakta den lokala samarbetsgruppen och framföra dina egna synpunkter.

Uppdaterad 03.01.2017