Avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Både FöPL-försäkrade och LFÖPL-försäkrade pälsdjursuppfödare kan få avbytarservice
De pälsdjursuppfödare vars verksamhet omfattas av LFÖPL ansöker om avbytarservice enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (ASL). Närmare information om servicen för dessa företagare finns på de övriga sidorna om avbytarservice.

De pälsdjursuppfödare som är FöPL-försäkrade och vars verksamhet beskattas enligt näringsskattelagen (NärSk) kan ansöka om avbytarservice enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (PASL).

Service inom ramen för ett reservationsanslag
Avbytarservicen för pälsdjursuppfödare består av avgiftsfri semester och avgiftsbelagd extraledighet. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer före utgången av föregående kalenderår hur mycket avbytarservice som en pälsdjursuppfödare maximalt kan få per år. År 2019 kan en pälsdjursuppfödare enligt PASL ta ut högst 18 semesterdagar och dessutom ansöka om 120 timmar avgiftsbelagd extraledighet.

En pälsdjursuppfödare har dock inte absolut rätt till avbytarservice eftersom servicen ordnas inom ramen för ett reservationsanslag. Det innebär att avbytarservice kan ordnas bara i den mån anslaget räcker till.

För vem är avbytarservicen enligt PASL avsedd?
Avbytarservice ordnas för pälsdjursuppfödare som bedriver yrkesmässig pälsdjursuppfödning och som är bundna av den dagliga skötseln av pälsdjur. För att få avbytarservice enligt PASL måste en pälsdjursuppfödare uppfylla följande villkor:

 • Inkomsten av pälsdjursuppfödningen beskattas enligt näringsskattelagen (NärSkL).
 • Företagaren har en obligatorisk försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL).
 • Produktionen bedrivs som en ekonomiskt självständig enhet.
 • Vid tidpunkten för avbytartjänsten ska pälsfarmen ha minst 6 djurenheter, där 1 djurenhet = 30 avelsrävar, 30 finnsjubbar för avelsändamål eller 60 andra pälsdjur för avelsändamål.
 • Företagaren svarar för en betydande uppgiftsandel av de dagliga skötselarbetena.
 • Företagaren får inte full invalidpension eller rehabiliteringsstöd som är lika stort som en full invalidpension och inte heller arbetslivspension.
 • Företaget strider inte mot EU-kommissionens gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn.

Ansökan om avbytarservice
En pälsdjursuppfödare ska lämna in ansökan om avbytarservice för år 2019 senast 31.10.2018. Ansökningsblanketter fås från de lokala enheterna för avbytarservice och från LPA:s webbplats under Blanketter > Avbytarservice.

Hur vill farmen ordna avbytarservicen?
I sin ansökan ska farmen uppge om man tänker anlita den lokala enhetens avbytartjänster eller om man har för avsikt att själv ordna sina avbytartjänster. Alla företagare på samma farm måste ordna sin avbytarservice på samma sätt.

Om den lokala enhetens avbytartjänster anlitas
Om farmen har valt att anlita den lokala enhetens service måste alla företagare på farmen ta ut sin semester samtidigt. I semestern får då ingå högst två söndagar eller andra helgdagar.

Om man själv ordnar sina avbytartjänster
Om farmen väljer att själv ordna sina avbytartjänster kan de enskilda företagarna ta ut sina semesterdagar oberoende av varandra. Det finns inte heller några begränsningar i antalet helgdagar som får ingå. Längden på en avbytardag fastställs av den lokala enheten och ersättningen betalas enligt den.

Bara en serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret kan fungera som avbytare vid själv ordnade avbytartjänster
Kostnaderna ersätts inte om avbytaren är

 • pälsdjursuppfödaren själv eller en familjemedlem
 • en annan företagare på farmen eller företagarens familjemedlem
 • en delägare eller anställd i ett företag som helt eller delvis äga av ovan nämnda personer.

Som familjemedlemmar betraktas maken eller sambon till pälsdjursuppfödaren eller till en annan företagare på farmen samt den som lever i samma hushåll och är släkt med pälsdjursuppfödaren eller den andra företagaren eller med maken eller sambon i rakt uppåtstigande eller nedåtstigande led.

Ersättning för själv ordnad avbytarservice
Ersättning betalas för kostnaderna för avbytartjänster som pälsdjursuppfödaren själv ordnat. Ersättningen betalas till det företag eller den yrkesutövare som fungerat som serviceproducent. Storleken är den ersättning som pälsdjursuppfödaren och avbytarserviceföretagaren kommit överens om, dock högst 23,22 euro per timme år 2019.  

Ersättningen betalas enligt längden på en avbytardag och den lediga personens egen uppgiftsandel. Längden på en avbytardag fastställs av den lokala enheten.

Ersättning ska sökas inom den följande kalendermånaden efter att avbytarperioden började.

Exempel: En pälsdjursuppfödare ordnar semester för tiden 16.6–3.7.2019 (18 dagar). Ansökan om ersättning måste lämnas in senast 31.7.2019 för att ersättning ska kunna betalas ända från 16.6.2019. Om ansökan kommer till den lokala enheten först 1.8.2019 kan ersättning betalas bara för den föregående kalendermånaden, nämligen för 1–3.7.2019. Om ersättning söks först 1.9.2019 betalas ingen ersättning.

Hur längden på en semesterdag bestäms
En pälsdjursuppfödare kan ansöka om semesteravbytarservice för den dagliga skötsel av pälsdjuren som hör till de egna arbetsuppgifterna. I ansökan ska uppges vilka personer som deltar i skötseln av pälsdjuren och personernas uppgiftsandelar i det dagliga arbetet. Avbytaren sköter bara den lediga företagarens andel av de dagliga skötselarbetena.

Med dagliga skötselarbeten avses sådana göromål som utförs dagligen eller nästan dagligen, exempelvis utfodring och rengöring av burar. Säsongbetonade arbetsuppgifter kan däremot inte ingå i en semesteravbytartjänst. Med säsongbetonade uppgifter avses exempelvis seminering och pälsning.

Avgiftsbelagd extraledighet
Det maximala timantalet avgiftsbelagd extraledighet per pälsdjursuppfödare fastställs särskilt för varje år. Extraledigheten kan tas ut i form av enstaka timmar eller hela dagar.

Extraledighetstimmarna kan användas för alla arbeten inom skötseln av pälsdjuren som hör till företagarens uppgifter vid den tidpunkt avbytartjänsten utförs. Extraledighetstimmar kan alltså inte användas för andra arbeten på farmen. Extraledigheten kan användas för de arbeten som hör till skötseln av pälsdjuren oberoende av om det är dagliga eller säsongbetonade arbetsuppgifter.

Ansökan om rätt till extraledighet görs i samband med semesteransökan. De som anlitar den lokala enhetens service bör så tidigt som möjligt anmäla till enheten när de önskar ta ut extraledigheten.

År 2019 är avgiften för extraledighet 6,71 euro per timme.

Förberedelser på pälsfarmen före en avbytartjänst
En pälsdjursuppfödare som anlitar den lokala enhetens avbytartjänster ska se till att den avbytare som enheten ordnar har tillräckligt anvisningar för att kunna utföra arbetet på rätt sätt och med iakttagande av säkerhet. Dessutom ska uppfödaren se till att arbetsförhållandena är ordnade och att det finns tillräckligt foder för utfodringen av djuren under semestern.

Minneslista:

 • Instruera avbytaren om arbetsuppgifterna innan semestern börjar.
 • Ge avbytaren anvisningar om skötseln av djuren.
 • Visa avbytaren hur maskiner och anläggningar hanteras.
 • Se till att pälsfarmen uppfyller kraven på arbetarskydd.
 • Ordna med tillräckligt foder och andra konsumtionsförnödenheter för semestertiden.
 • Meddela avbytaren hur pälsdjursuppfödaren kan nås under semestertiden.

Om avgiftsbelagd extraledighet utnyttjas i samband med sjukdom är det möjligt att man inte hunnit göra alla förberedelser på farmen.

Uppdaterad 27.12.2018